28 mei 2008

Antwoord Debie op veroordeling in cassatie: Discriminatie van allochtone geweldsslachtoffers...

De veroordeling in cassatie van Vlaams Belanger Bart Debie tot een jaar cel en ontzegging van burgerrechten, brengt ook diens buitenlandse relaties in verlegenheid. Als om te bewijzen, dat hij niets geleerd heeft, "vergeet" Debie in zijn commentaar op het vonnis de drie slachtoffers van Hans Temsche te vermelden, als hij zijn 'martelgang' "opdraagt" aan "de slachtoffers van recente "racistische criminaliteit" in België...

Vlaams-Belang functionaris Bart Debie, sleutelfiguur van zijn partij voor internationale contacten, heeft het cassatie-beroep tegen zijn veroordeling tot 1 jaar effectieve gevangenisstraf en verval van burgerrechten, vandaag (woensdag 27 mei 2008) verloren.

Debie was in de zomer van 2007 de voornaamste Vlaams-Belang contactman voor de Duitse initiatiefnemer tot een Brusselse demonstratie tegen "Eurabië" op 11 september, Dr. Udo Ulfkotte. Begin-september kwam het tot een spectaculaire breuk tussen Ulfkotte en diens stichting "Pax Europa" met het Vlaams Belang enerzijds en met de SIOE-bondgenoten (Engeland en Denemarken) van Pax Europa anderzijds.
Nadat Ulfkotte zich de steun van het VB openlijk had laten aanleunen en zelfs met VB-senator Coveliers (wij berichtten) naar de Belgische Raad van State was getrokken (Ulfkotte: "Als uw kind ziek is, dan kijkt u toch ook niet naar de opvattingen van de enige dokter die wil helpen? De enigen die ons in België willen helpen zijn het Vlaamse Belang...") en nadat hij aan Bart Debie allerlei indrukwekkende geheime relaties had laten doorschemeren (zie In Europa Thuis: Ulfkotte afgemaakt door VB-er Bart Debie), verplaatste Debie zijn activiteiten naar de door CIA-fondsen gefinancierde anti-Europa en anti-Islam club van Bat Ye'or en haar Engelse echtgenoot Littman, die als gasten van de VB-fracties in het Europese parlement en in de Vlaamse regionale regering op 18 oktober 2007 een internationale conferentie (Counterjihad) mochten houden.
Voorts is Debie spilfiguur in de VB-actie "Steden tegen Islamisering", die onlangs op een conferentie in Antwerpen een bont gezelschap van ultrarechtse bewegingen uit verschillende Europese landen bijeenbracht.

Ulfkotte, Mr. David Littman (belangrijk anti-"Eurabia" activist, gevoed door Amerikaanse desinformatie-fondsen) en de Nederlandse Arabist annex televisiecommentator Hans Jansen (een van de inleiders op de VB-conferentie in Brussel van 21 september), zullen niet gelukkig zijn met het volgende nieuws:

De Morgen: Binnenland - Debie ontloopt jaar cel niet (291065)
Het hof van cassatie heeft de veroordeling van ex-politiecommissaris en Vlaams Belang-lid Bart Debie bevestigd. De Antwerpse oud-politieman was op 31 januari door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar effectief. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan racisme en onder meer pv's vervalst hebben en arrestanten mishandeld hebben.
Geweld
Het onderzoek tegen Debie begon in maart 2003 na een klacht van vijf leden van een Turkse familie die door Debie en zijn team waren gearresteerd en tijdens hun verhoor hardhandig aangepakt. Gedurende het onderzoek naar dat incident deden collega's en ondergeschikten van Debie een boekje open over allerlei onfrisse praktijken. Zo zou de ex-commissaris regelmatig geweld gebruikt hebben tegen verdachten, onwettige huiszoekingen hebben uitgevoerd en pv's hebben vervalst.
[...]
Het Antwerpse hof [..] achtte het bewezen dat Debie zich schuldig gemaakt had aan inbreuken op de racismewet, verschillende feiten van buitensporig politiegeweld, het vervalsen van processen-verbaal en verduisteren van bewijsmateriaal. Hij kreeg vier jaar cel, waarvan één jaar effectief, en een boete van 1.250 euro. Bovendien werd hij voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.
Bij dit laatste moet men bedenken, dat Debie Antwerps gemeenteraadslid is voor het Vlaams Belang. Binnenkort wordt hij dus als zodanig ontslagen door de Antwerpse gouverneur.

Debie "vergeet" bepaalde slachtoffers van "criminele terreur" te eren ...
Even lijkt het, of Debie spijt heeft gekregen van zijn racistische (geweld-)daden:
"Nu zal ik evenwel het boetekleed aantrekken. Ik draag het op aan de nabestaanden van Guido De Moor, Joe van Holsbeeck en aan de slachtoffers van talloze criminelen die elke dag opnieuw mensen bestelen en overvallen", belooft Debie.
Interessant daarbij, is de selectie die hij maakt onder de slachtoffers van crimineel geweld: Bij de gedode Antwerpse buschauffeur De Moor kan men nog denken aan racistische motieven. Bij Jo van Holsbeeck (neergestoken in station-Brussel-Centraal door twee Poolse jongens van Roma-afkomst bij een poging om diens Ipod te roven), is dat al veel minder het geval.
Maar waarom noemt Debie niet (ook) als slachtoffers aan wie hij zijn calvarie "opdraagt", de drie door Hans Temsche in het centrum van Debies "veilige" stad Antwerpen uit puur racistische motieven neergeschoten mevrouw Koc (Turkse die een boek zat te lezen) en de Afrikaanse nounou met het kind dat zij onder haar hoede had?

Ik ken geen ander antwoord, dan dat Debie en diens Vlaams Belang zo zeer op de racistische toer zijn, dat ze er zelfs niet aan dènken, hoezeer ze zich te kijk zetten met de toepassing van hun racistische filters en vooroordelen, zelfs als ze bezig zijn hun racisme te ontkennen...

Technorati Tags: , , , , , ,

09 mei 2008

Nogmaals: De Meertalige Gewestelijke Gemeenschap van Brussel

Dacht ik wat nieuws te hebben uitgevonden, toen ik op 15 januari hier schreef: "Stel je voor, dat de Brusselaars zelf een meertalige Gemeenschap stichtten...". (Overgenomen in Medium4You 15.1.2008
evenals de Franse versie Et si les Bruxellois s'armaient d'une Communauté bilingue? van 13.1.08.)

Een oud idee, blijkt me nu. Al op 4 februari 2003 kwam Het Brussels Manifest uit. En daarvan zijn de slotwoorden:
In die optiek - en bovenop de voorstellen uit de voorgaande punten - stellen we de oprichting van een 'Brusselse Gemeenschap' voor. Zo'n instelling zou namelijk toelaten om meertalig onderwijs, interculturele activiteiten, meertalige Brusselse openbare diensten en media te ondersteunen. Ze zou het mogelijk maken het Brusselse institutionele landschap te vereenvoudigen door het geheel van communautaire bevoegdheden in Brussel in één instelling te verenigen. Ten slotte zou de oprichting van een dergelijke instelling een herziening met zich meebrengen van die aspecten van onze federale structuren die te eenzijdig gericht zijn op de twee grote Gemeenschappen.
Precies wat ik ook dacht. Maar toch met één belangrijk verschil: De ondertekenaars van het manifest denken aan een soort compromis "van bovenaf" ontwikkeld en uitonderhandeld in het kader van de eeuwige Belgische staatshervormingen.

Ik geloof daar niet (meer) in. Brusselaars zouden het eens op z'n Amsterdams moeten proberen: Gewoon zelf doen. Initiatiefcomité oprichten, verkiezingen uitschrijven, en aan de slag!

Onlangs is het initiatief weer nieuw leven ingeblazen met het bruXselforum* - "baas in eigen stad". Anders, dan in 2003, is er nu gelukkig wel veel meer sprake van eigen initiatief. Lees de drietalige website! Op 18 maart werd het "Platform" uitgebracht, geheten "Ons Project voor Brussel". Het is opgesteld door een indrukwekkende combinatie van gevestigde civiele instellingen:
De vakbonden ACV-Brussel en ABVV-Brussel,
de bedrijven en handelaars van BECI,
de leden van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles
de bewonerscomités Bral en Inter-Environnement Bruxelles
de initiatiefnemers van de “Oproep tot de Brusselaars”, Aula Magna, bruXsel forum* en Manifesto,

reiken een gemeenschappelijk platform aan voor de toekomst van het Brussels Gewest [...]
Na vaststellingen over het bijzondere en dynamische karakter van de "kleine wereldstad" Brussel, haar onoplosbare knelpunten en de beginselen van gelijkheid en solidariteit die het Brusselse leven behoren te regeren, volgen er twaalf voorstellen.

De constructieve aanpak van het Platform spreekt mij in elk geval erg aan.
Helaas echter, valt het voorstel ver de "persoonsgebonden materies" (de verantwoordelijkheden van de Gemeenschappen dus) wat bleekjes uit. Uit Voorstel nummer 4:
Wat de ‘persoonsgebonden’ materies betreft moet het in Brussel gevoerde beleid de taalkloof, die momenteel een bron is van ongelijke behandeling en discriminatie, overstijgen. Meer in het bijzonder moeten de hulp aan personen, sportactiviteiten, jeugdhuizen en Brusselse sociaal-educatieve initiatieven open ontmoetingsplaatsen worden van de verschillende gemeenschappen en culturen die in dit Gewest leven. Meertalige en intercommunautaire initiatieven moeten worden toegelaten en verdienen zelfs aanmoediging.
We vragen de beide Gemeenschappen om in samenspraak de intercommunautaire dialoog in Brussel te bevorderen en te zorgen voor meer coherentie tussen hun promotie-activiteiten in de eigen taal en de promotie-activiteiten van het Gewest.
Maar iedereen weet toch, dat "samenspraak", "dialoog" en "meer coherentie" al jarenlang een leger van samensprekers, dovemansoren en andere coherenten volop bezighouden in organen als de Coördinatiecommissie voor de Communautaire Samenwerking, tussen CoCoF en CoCoN? Langs die weg, verzeker ik u, komt er nooit en te nimmer "meer coherentie". Alleen meer conferentie en concurrentie.

Waarom zou datgene wat in het Platform terecht wordt verlangd voor de niet-persoonsgebonden zaken (zoals Verkeer, Milieu en Ruimtelijke Ordening), namelijk dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een mate van constitutieve autonomie moet genieten die gelijk is aan wat aan beide andere Gewesten is en zal worden toegekend [Voorstel 12, slot],
niet ook juist gelden voor de gevoelige wèl-persoonsgebonden zaken als onderwijs, zorg en cultuur, die onder de taalgebonden "Gemeenschappen" vallen?

Het is goed, dat er een knuppeltje in het hoenderhok geworpen is. Het zou interessant zijn, om een dialoog (jazeker, een èchte!) te organiseren tussen de bruXselaars en het koppel Piqué-Demotte over hun beider manifesten...

10.5.08: Bovenstaand artikel is overgenomen op de bruXselforum* website en in de dagelijkse nieuwsdienst bruXsel Press Review

Technorati Tags: , ,
Related Posts with Thumbnails