26 juni 2006

Coalition of the Killing

Bush' Coalition of the Willing' blijkt in Afghanistan een 'coalition of the killing':

Ter voorbereiding van de vreedzame "opbouw"-missie van 1400 Nederlandse militairen in Uruzgan, worden dagelijks apache-helicopters ingezet, die blindelings dorpen vanuit de lucht mitrailleren. "Weer enkele tientallen Talibaan gedood", zeggen de communiqués.

Dat weten ze zo precies, omdat de Talibaan altijd, voordat ze sterven, hun talibaan-lidmaatschapskaart goed zichtbaar naast zich op de grond leggen, zodat die vanuit de helicopter gefotografeerd kan worden. Want na de slachtpartijen gaan onze dappere commando's natuurlijk niet zelf het bevrijde dorp in. "Dat is te gevaarlijk".

De Amerikanen zijn voor dit afscheidscadeau aan de Afghanen (want ze trekken zich nu terug) verantwoordelijk (operatie mountain something), maar voor het vuile werk worden de al eerder aanwezige Nederlandse troepen en materiaal ingezet. "Ja, ze gaan flink te keer, de laatste tijd", zegt een militaire woordvoerder.

Als ik me goed herinner, heeft de PvdA in maart in de Tweede Kamer als voorwaarde gesteld voor haar instemming met de opbouw-missie, dat er geen verwarring mocht plaatsvinden met de Amerikaanse 'Enduring Freedom' operaties. Dat is toegezegd.

Maar heer Kamp en consorten trekken zich daarvan niets aan. Ik snap niet, hoe het mogelijk is, dat de PvdA zo een brutale en minachtende politiek over haar kant laat gaan.

Bovendien is deze werkwijze vanuit de Nederlandse missie gezien, oliedom: Het is een garantie voor Srebrenica-achtige toestanden. Wat deden de Sowjet-troepen in de periode voor 1989 in Afghanistan ook weer allemaal fout?

Zelfs de machteloze Karzaï heeft tegen deze terreur-operaties geprotesteerd.

Vergis ik me erg, als ik denk, dat er nu al genoeg materiaal bestaat om Kamp bij het Haagse tribunaal aan te klagen wegens genocide?

20 juni 2006

Holland in Europa: Grote Broek - Klein Hartje

foto: Budweiser AG

Is het toevallig, dat Nederland de laatste tijd in Europa het erbij laat zitten? (Zie post in "In Europa Thuis": Nederland afwezig in Europa).

Als het niet toevallig is, moet het wel haast liggen aan de regressie die Nederland vertoont op Europees vlak, zo niet op algemeen intellectueel vlak.

Van mijn standplaats uit gezien, verpietert de Europa-receptie in Nederland gelijk op met
  • de schrik van Fortuyn,
  • het opgewarmde historische nationalisme,
  • de als "cultuurstrijd" verklede xenofobie en
  • de angstige reacties van de staatslieden en opiniemakers op de afwijzing van de Europese Grondwet.
De grote visie van een Mansholt wordt teruggebracht tot "ongevaarlijke" symbolische pruttelpraat over het Straatsburg-Brusselprobleem, de vergoedingen van Europese parlementariërs, en tot een fietsrally van de SP om Erik Meyer de concept-grondwet ergens bij een Eurokantoor in Brussel te laten inleveren.

En dan gauw weer op de fiets terug, om een Leeuwenhose aan te trekken.

Holland trekt een te grote broek aan.

Op het Europese toneel moet het dienen als een kinderlijke provocatie, thuis is het een statement: Jullie een te grote sluier? - Wij een te grote broek!
Ha, Ha!

Onderbroekenlol uit gêne.

Want genant is het: Sinds mei 2005 vragen de andere regeringsleiders aan Bot, Balkenende en aan de VVD-staatssecretaris voor Europese Zaken van wie ik steeds maar de naam vergeet omdat je nooit meer iets van 'm hoort -
  • "Wat stelt u voor om nu te gaan doen, nu er blokkade is van een versterking van de Europese structuren, de grotere rol voor het Europese Parlement en al het andere wat erg nodig is, om de uitbreiding van nu en de komende uitbreidingen te kunnen verwerken?"
  • "Hoe denkt u uit de impasse te komen, nu de rol van de EU op het wereldtoneel, gegeven het extremisme van de huidige VS, en de gevaarlijke fouten die ze maken, noodzakelijkerwijs steeds groter wordt en dus vraagt om een steviger gecoördineerd optreden in het Midden-Oosten, de Balkan, Afrika?"
  • "Wat denkt uw land bij te dragen, nu gezamenlijk optreden nodig is, om de energievoorziening vanuit Rusland en het nabije Azië veilig te stellen?"
En als antwoord komt alleen gepriegel over Deense cartoons, Turkije en Cyprus, Italiaanse corruptie (even de honderden miljoenen ESF-geld vergeten, die door Zalm in Nederland foutief zijn besteed), vraag om uitstel van executie voor het grondwettelijk verdrag en vrijblijvend gepraat over "normen en waarden".

Holland maakt zich klein, om thuis een grotere broek aan te kunnen trekken.

Maar alle autoriteiten weten, van de VVD, zowel als van het CDA, maar ook van de PvdA, dat dit land al lang niet meer alleen zijn eigen broek op kan houden. Er is geen weg terug meer. Maar ze durven dat niet met zoveel woorden te zeggen aan een publiek, dat bezeten is van een provinciale angst voor globalisering (globalisering waaraan het zijn welvaart te danken heeft). Nee, de angst wordt zelfs ongestraft en onweersproken aangewakkerd door een hele horde van ex-linkse intellectuelen. Populisme, demagogie en na ons komt de zondvloed.

Het Grote Navelstaren vreet alle energie.
Dat de wereld intussen doordraait, wordt genegeerd.

Daarom is Nederland zo pijnlijk afwezig in Europa.

Cross-posting from: In Europa Thuis. Also published in "Huibs UrbLog" at e-urban website.

15 juni 2006

Integratie moet van twee kanten komen - Aboutaleb


Bron: Het Parool van 15 juni 2006: "Aboutaleb niet blij met VU"
Ter gelegenheid van haar 125-jarige bestaan deed de universiteit de gemeente vorig jaar 125 maanden studentenonderzoek cadeau. De conclusies en aanbevelingen, alle gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in de stad, werden gisteren gepresenteerd.

Aboutaleb bedankte de studenten, maar zei dat hij zich behoorlijk aan hun onderzoek had geërgerd. ''U bent allen op de gebaande paden gebleven. Het is jammer dat u zich op de problemen van migranten heeft gericht. U impliceert stuk voor stuk dat verbetering van de sociale cohesie van de kant van de migranten moet komen. Maar de helft van het werk om bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen moet van autochtonen komen.''
Bravo! Zo hoor je het ook eens van 'n ander.
- Werd er vanaf de zeventiger jaren eindeloos onderzoek gedaan naar racisme, economische omstandigheden, enz., zonder echt in te gaan op de wijze waarop emancipatie van immigranten-zelf al dan niet in haar werk ging.
- Sloeg dat plotseling om aan het einde van de negentiger jaren onder invloed van Scheffer en Fortuyn: Het werden toen de immigranten alleen op wier de last van de integratie drukt.
- Uitkomsten van onderzoek die op het tegendeel wezen, zoals die van de Tweede Kamer Commissie Blok (2004), werden alleen daarom al naar de prullenmand verwezen. Door een meerderheid in de 2e Kamer zelf.
- En onlangs nog, toen de eigen WRR met een genuanceerd rapport kwam over de Islam en wat de Islam in onze contreien zou kunnen betekenen, werd dat verontwaardig naar de prullenmand verwezen onder leiding van Hirsi Ali, die, naar goed totalitair gebruik, meteen ook maar de boodschapper van het ongewenste nieuws, de WRR, wilde opheffen!

Dus, wie kan het de nijvere en serieuze studenten van de Vrije Universiteit kwalijk nemen, dat ze belangrijke vooronderstellingen, die aan hun onderzoeken ten grondsag lagen, niet hebben getoetst? Eén van die stilzwijgende vooronderstellingen van tegenwoordig is dus blijkbaar, dat je de problematiek rond immigratie en integratie uitsluitend moet zoeken bij de immigranten-zelf, hun cultuur, hun godsdienst, enz.

Het is nuttig en gezond, dat Achmed Aboutaleb daarop zo nadrukkelijk heeft gewezen.

Mogen we de onderstaande samenvatting van het ANP geloven, dan kunnen we inderdaad niet zoveel met de uitkomsten en conclusies van hun onderzoeken:
De studenten onderzochten onder meer de problemen met loverboys, de functie van christelijke migrantenkerken, allochtonen in winkeliersverenigingen en Marokkaanse discussiegroepen op internet.

Om meiden uit de klauwen van loverboys te houden pleiten ze voor meer geld voor clubhuizen. Ook moet de voorlichting op scholen beter worden en worden gericht op de emancipatie van jongens.

De winkeliersverenigingen moeten meer bekendheid krijgen en de besturen ervan horen een afspiegeling te zijn van de buurt.

En omdat discussiegroepen op Marokkaans-Nederlandse websites een bijdrage leveren aan integratie, maar ook kunnen leiden tot polarisatie, moet de gemeente het beheer ervan stimuleren. (ANP)
En kijk, als de studenten nu ook eens onderzocht hadden hoe blogs en diskussiegroepen van niet-Marokkanen in vele gevallen leiden tot polarisatie, xenophobie en racisme, zouden ze dan ook tot de conclusie zijn gekomen dat de gemeente een taak heeft bij het monitoren van het internet?

Er moet, vind ik, nu snel een einde komen aan de sectarische- en neoconservatieve overheersing van de VU door een kleine groep verdoolden in het land van ultra-rechts. "Trouw" heeft het goede voorbeeld gegeven, door zijn wekelijkse bijlage te normaliseren.
Related Posts with Thumbnails