26 december 2008

Gouden tip voor het CD&V voor als ze nog eens een vonnis willen saboteren!

Fortisrechter Christine Schurmans van het Brusselse Hof van Beroep, die in overleg met Leterme's kabinet en de CD&V-top, alle geoorloofde en minder geoorloofde middelen inzette, om een tijdig vonnis te saboteren, is op non-actief geplaatst. Er loopt een tuchtrechtelijk en mogelijk strafrechtelijk onderzoek tegen haar.

Zo komt er een plaatsje vrij voor de kampioen-traagheidsrechter Paul Versrstraete uit Brugge, die dreigt ontslagen te worden vanwege het feit, dat hij zelden op tijd vonnist. Er werden hem al 50 zaken ontnomen.

Kijk, CD&V, met Verstraete in het Hof van Beroep zou het niet opgevallen zijn, dat het Fortis-vonnis niet op tijd kwam!

'n Gratis tip voor een volgende gelegenheid!

24 december 2008

Integratienota van PvdA-bestuur: Burokratische bezweringsformule

De tekenen stapelden zich op, de laatste maanden. Partijleider Bos vroeg zijn volgelingen, minder op de "toon" van Wilders cum suis te letten, en harder te zijn over de "inhoud" van de cultuurstrijd met de immigratie. Er was de afdanking van integratieminister Vogelaar, hier meermaals besproken. Vlak daarop de notitie van PvdA-kamerlid Dijsselbloem. De eerste beleidsdaden van Vogelaar's opvolger Eberhard van der Laan wezen ook in de richting van verharding van de standpunten.

Nu is er een partijbestuursstandpunt van 18 pagina's, waarover in maart 2009 een partijcongres zich moet uitspreken. De nieuwe partijvoorzitster Lilliane Ploumen is in de media naar voren geschoven, om de voornemens van de partij toe te lichten.

(PvdA-partijvoorzitster Lilliane Ploumen, foto NRC, source)

Het is naar mijn mening een fout gebaar, op een fout moment, maar als je de tekst rustig bekijkt, is er inhoudelijk weinig mis mee. Alleen jammer, dat er zo weinig inhoud in zit. Daarom is het begrijpelijk, dat de media en het publiek vooral kijken naar de betekenis van het gebaar en het moment. Beide zijn rampzalig.

De lege tolerantie

Een centraal onderdeel van het historische Nederlandse erfgoed, ook wel met "cultuur" omschreven, is datgene wat ooit treffend is omschreven als "lege tolerantie". In de inleiding van de nieuwe partijbestuursnota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst wordt die aardig gekarakteriseerd:

Lange tijd hebben oorspronkelijke Nederlanders en nieuwe Nederlanders elkaar grotendeels vermeden.
Integratie was een zaak van tolerantie en uiteindelijk zou het dan allemaal vanzelf wel goed komen. In de praktijk betekende die tolerantie vooral wegkijken bij problemen. De gevoelens van verlies en onbehagen werden weggestopt.

En, eerlijk is eerlijk, die gevoelens werden ook niet erkend door de overheid en de politiek. Pas toen mensen die gevoelens uitschreeuwden werd er geluisterd – pas toen Pim Fortuyn ze verwoordde, kwam het conflict waar mensen elke dag mee te maken hadden, nadrukkelijk op de politieke agenda.

De aanpak van de nota, zoals blijkt uit de titel, is radikaal anders dan die van de xenofoben. De Wildersen en de Verdonks willen niet weten van een gedeelde toekomst. Ze houden de illusie in stand, dat de tegenwoordige toestand slechts een bange droom zal blijken te zijn geweest, als we de immigranten kunnen terugsturen of minstens apart zetten als tweederangs burgers.
Dat is op zich positief. Maar op de invulling die de nota geeft van zo een realistisch beleid, valt nog heel wat aan te merken, zoals verderop zal blijken.

Het eervol vermelden van Pim Fortuyn in het tweede deel van het citaat, brengt de afscheidsbrief van Vogelaar in herinnering, die immers verklaarde, dat het partijbestuur van de PvdA blijft steken bij Fortuyn. Inderdaad gaat de nota hier twee keer in de fout.

In de eerste plaats is het jaar 2008 niet het jaar 2001. Er is in de tussenliggende jaren werkelijk meer dan genoeg ingehakt op hypocriete immigrantenknuffelarij en meer dan genoeg de schuld voor de -zogezegd- mislukte integratie verlegd naar minderheden in het algemeen, hun organisaties, hun "cultuur" en hun veronderstelde neiging tot slachtofferschap.
Een natie van kankeraars en immer verongelijkten, zou dit laatste eerder hebben moeten begroeten als een blijk van verregaande acculturatie met de nederlandse cultuur en eigenaardigheden bij de minderheden. Maar dit terzijde.
Vogelaar heeft dus gelijk, als ze zegt, dat er niet zozeer nood is aan een late adoptie van het warrige "gedachtengoed" van Fortuyn, als wel aan een aantal concrete handvatten, om de emancipatie van immigranten verder te bevorderen en bevolkingsgroepen (bewoners van achterstandswijken) te ondersteunen bij het "delen" van de onvermijdelijke gezamenlijke toekomst.

In de tweede plaats, is de bewustwording van de verkeerde weg die de onderlinge aanpassing (dat is: integratie) insloeg, helemaal niet begonnen bij Pim Fortuyn. De vorig jaar overleden partijgenoot Henk Molleman pakte het integratiebeleid al in 1979, als directeur Minderhedenbeleid op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, niet meer aan als een welzijns-probleem, maar als een keiharde poging tot grondige omvorming van overheidsingrijpen in situaties waarin etnische spanningen de cumulatie van achterstandsproblemen dreigden te verergeren. Ondergetekende heeft zelf in belangrijke mate, als medewerker van Molleman in de tachtiger jaren, daaraan bijgedragen als verantwoordelijke voor het Achterstandsgebiedenbeleid. De poging stuitte op tegenwerking in het overheidsapparaat (ministeries en stedelijke beleidsafdelingen wilden niet meewerken aan de noodzakelijke gebiedsgerichte integrale aanpak), maar kon, daar waar gemeentelijke gekozenen en projectleiders de kansen oppakten, toch aantonen, dat je met immigranten en oorspronkelijke bewoners samen een heel eind kunt komen.
De economische recessie hielp natuurlijk ook niet mee. Uiteindelijk werd in 1990 de Molleman-aanpak afgeschoten door een WRR-commissie onder leiding van CDA-prominent Wil Albeda.
Het onderscheid "allochtonen-autochtonen" werd ingevoerd. De overheid moest "op afstand" en, in plaats van gezamenlijk integrerende en emanciperende bevolkingsgroepen, werden "allochtonen" apart gezet als voorwerp van beleid.

Het eerste signaal vanuit de politiek over (tegen) integratie, kwam trouwens ook niet van Fortuyn (hoewel beschermeling van Albeda), maar van Frits Bolkestein, die vanuit Zwitserland, ik meen in 1991, ex cathedra vaststelde, dat de "moslim-cultuur" onverenigbaar zou zijn met de "westerse waarden". Een paar jaar later was er dan nog (het huidige PvdA-kamerlid) Paul Scheffer, die de schuld voor het immigratie-"drama" voluit legde bij cultuur en karakter van de moslim-immigranten. En natuurlijk bij de te softe beleidsmakers.

Te veel eer voor Pim dus. Hij was niet de eerste, noch de beste. En zijn gedachtengoed is lang voorbij de versheidsdatum.

Verderop (blz. 2) erkent het partijbestuur dat impliciet ook zelf in een passage die van groot begrip getuigt voor de problemen van immigranten in die onduidelijke en onvoorspelbare Nederlandse samenleving:

Nu het debat, het conflict, zo scherp wordt aangezet, hebben veel migranten en kinderen van migranten die hier al jaren wonen, de indruk dat ze meer dan ooit worden afgerekend op hun achternaam, huidskleur, afkomst of geloof. Hoe kun je je nog langer Nederlander voelen als anderen je steeds als allochtoon zien? Of als potentiële potenrammer, vrouwenbesnijder of terrorist? Hoe kun je vertrouwen hebben in je toekomst als het uitmaakt of je solliciteert met een verzonnen Nederlandse achternaam of met je eigen achternaam? Van Nederlander word je weer allochtoon in eigen land. “Tot 2001 voelde ik me Nederlander maar nu wordt ik niet meer zo gezien. Terwijl ík niet ben veranderd wordt er wel anders naar mij gekeken”, is dan een pijnlijke constatering.
Al die verschillende gevoelens - van verlies, onbehagen en onrechtvaardigheid - komen bijeen in het integratievraagstuk. De uitdaging is duidelijk. Na de fases van vermijding en conflict hoort het te gaan om acceptatie. En acceptatie kan niet zonder perspectief.

Perspectief. Helaas is het perspectief dat de nota biedt, niet een perspectief van empowerment voor de betrokken groepen mensen, grondslag van emancipatie, zelfbewustzijn edn echte verdraagzaamheid.
Wat dat betreft, had men misschien toch eens naar een merkwaardig hoofdstuk in het voorlaatste boek van Pim Fortuyn moeten kijken. Gewoonlijk kankert en tiert hij over vaderlandsloze sociaaldemocraten, criminele culturen en belemmeringen van de vrije marktwerking. Maar hier verandert de toon plotseling, alsof hij onze regeringsnota "Buitenkans" (grondslag van het achterstandsgebiedenbeleid, zie boven) uit 1984 gelezen heeft. Fortuyn zingt de lof van een wijksgewijze aanpak, in projectvorm, geïntegreerd over alle beleidsvelden, met inspraak en participatie van alle bewoners. Precies datgene ook, waarde partijgenoten, waar de afgeserveerde Vogelaar zich zo voor inzette met haar kracht-, respectievelijk pracht-wijken!

Maar van een dergelijke intensieve, dicht bij de mensen staande opbouw van geloofwaardig perspectief ("Change we can believe in" - Obama was niet voor niets oorspronkelijk opbouwwerker) is in de partijbestuursnota geen sprake.

Het is geen perspectief voor de betrokken mensen, maar een "beleidsperspectief": De kern van de nota is het in drie stukken hakken van de weg naar integratie (onderlinge verdraagzaamheid). De NRC vat het als volgt samen:

[..] Stap één: verbieden. Twee: confronteren, ofwel „het benoemen en actief verdedigen van waarden”. En alleen als opties één en twee niet mogelijk zijn, niet gepast of geen soelaas bieden, dan volgt de laatste mogelijkheid: tolereren. „Het grote verschil met vroeger”, zegt Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA), een van de auteurs, „is dat we niet beginnen met het verzinnen van argumenten om de derde strategie te rechtvaardigen. Eerst moeten de andere stappen zijn doorlopen, alvorens je iets tolereert.”

Onzinniger herindeling van de wereld is zelden vertoond. 't Is een nauwelijks verhulde bureaucratische rekstokoefening, om het verdraagzaamheidsdebat niet te hoeven voeren. Alsof je in stap één je nieuwe wetten en regels niet zou moeten toetsen aan wat qua aantasting van de vrijheid van anderen wel en niet door de beugel kan (dus aan wat tolereerbaar is)! En blijven we ook steken bij stap één, het verbieden, als de handhaving, zoals meestal het geval is, problemen oplevert?
En dan stap twee, waarom zijn waarden plotseling "confronterend"? Een abstract debat over waarden heeft inderdaad geen enkele zin. Als er problemen tussen bevolkingsgroepen zijn, volgt vaak een al dan niet terecht beroep op "eigen" waarden en normen. Als men dan "confronterend" gaat roepen:"Mijn waarden en normen zijn superieur, want ze behoren tot onze Nederlandse "Leitkultur" en ze zijn gepokt en gemazeld in de Verlichting, die jullie (moslims) niet hebben gehad", ja, dan kun je een verhelderende dialoog wel op je buik schrijven. Trouwens, één van de grote verworvenheden van diezelfde Verlichting is nu juist religieuze verdraagzaamheid. Een Verlichting die het heeft klaargespeeld, om min of meer met christelijke religieuze geborneerdheid af te rekenen en de godsdienst grotendeels naar het privédomein heeft verbannen, die zou in gevaar komen, als hetzelfde met delen van de Islam moet worden uitgediscussiëerd?

In de praktijk van het leven, zijn natuurlijk alle drie "stappen" tegelijk aan de orde. En nog een paar meer, die met emancipatie te maken hebben. Een sociaaldemocratische partij die zichzelf respecteert, zou dat hardop moeten durven zeggen. Er is geen gemakkelijke weg naar "integratie". In plaats van bij het ministerie van justitie ("verbieden") te beginnen, voordat over de rest kan worden gesproken, moet men de wijken en buurten in, om onderling samenhangende problemen samen met betrokkenen op te lossen. Het lijkt wel, alsof dit een poging is om de "Zwarte Piet" van de interetnische ergernissen bijtijds naar justitieminister Hirsch ballin (CDA) toe te spelen.

Aan de 'lokale politici', de PvdA-wethouders en burgemeesters dus, zou door deze drieslag 'houvast' geboden worden. Dat zou helaas wel eens waar kunnen zijn voor die lokale politici, die argumenten zoeken, om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. "Eerst wetten en regels maken om te verbieden (justitie), dan de politie om ze te handhaven (justitie en de korpsburgemeester). Wat er dan nog nodig is, zien we wel...", zouden deze lieden kunnen redeneren. Lastig om duidelijk te maken aan goed geïntegreerde minderheden en bewoners van probleembuurten. Daarom staan er wat slecht doordachte demagogische voornemens in de nota die de schijn moeten wekken, dat er hard gewerkt wordt. Daarover een volgende keer.

Intussen ken ik een hele serie Nederlandse lokale bestuurders en hun medewerkers, met name ook van de Partij van de Arbeid, die dagelijks keihard werken aan datgene, wat alleen de grondslag kan zijn voor emancipatie en integratie. Ik hoop, dat die hun mond open zullen doen in het komende debat. Ze kunnen dit ongelukkige partijbestuursinitiatief missen als kiespijn.

Technorati Tags: , , ,

26 november 2008

Nederland: Het Schaamhaar Voorbij... (1)

In Nederland winden politici en pers zich op over het schaamhaar dat de CU-minister voor Jeugd, de heer Rouvoet (foto, source: NU.nl), bij jongeren geregistreerd zou willen zien, ten behoeve van zijn voorgenomen Electronisch Kinddossier.
Dergelijke verstatelijking van kinderbescherming lijkt nodig, na de afschuwelijke gevallen van kindermisbruik die de laatste jaren bekend zijn geworden in België, Oostenrijk en Engeland.
"Geen Kind wordt Alleengelaten!" - No Child Left Behind!, is de slogan die een en ander moet rechtvaardigen.
Achtergrond is echter iets wat nauwelijks besproken wordt: Ethnische registratie, zelfs van jongeren met de Nederlandse nationaliteit.

Kijken we eens even het schaamhaar voorbij...

Schaamlapje voor etnische marginalisering
We weten inmiddels, wat (bijna-)ex president Bush, met dergelijk optreden bereikte of wilde bereiken: Versterking van de rol van kerkelijke instituties bij sociale controle. Gevolg: Marginalisering van de zwakkeren in de samenleving. Die worden afhankelijk van "medelijden", van "compassion", kortweg: "compassionate conservatism". Dat is een onderdeel van de neo-conservatieve revolutie die vanaf het jaar 2000 met behulp van fundamentalistische-, "herboren"-, christelijke gemeenschappen en tv-dominees, Amerika zou hebben moeten veranderen in een 21ste-eeuwse versie van Orwell's Brave New World. We hopen, dat met de verkiezing van president Obama, daaraan een halt is toegeroepen. Maar in Nederland lijkt het, of niemand de nodige lessen uit de transatlantische Bush-ramp nog heeft getrokken...

Big Brother waakt over u: Overal, altijd!

Ik ben geen fanatieke tegenstander van registratie en van databases, die de justitie kunnen helpen om snel en efficiënt verdachten op te sporen en gevaarlijke ontwikkelingen te signaleren. Ik ben ook van mening, dat bendevorming, vandalisme, intimidatie en willekeurig geweld in en buiten de openbare ruimte, zoveel mogelijk voorkómen moeten worden, en, als ze zich voordoen, resoluut bestraft en bestreden moeten worden.

Daarin hebben we (ik zeg: "we", want ik heb als politicus en als ambtenaar in Nederland daarvoor mee verantwoordelijkheid gedragen) voor het jaar 2002 gefaald. Ik reken het mezelf in het bijzonder aan, omdat ik, als één van de belangrijkste verantwoordelijken voor het beleid van regeneratie van stedelijke achterstandswijken gedurende de tachtiger jaren, niet genoeg aandacht heb gehad voor de problemen, de angsten en het lijden van de traditionele bewoners van die stadswijken. We, "we", zadelden hen op met de volle last van de wrijvingen die de immigratie van mensen met ontwortelde ethiek, met zich meebracht. We dachten: "Er is ruimte voor iedereen. Wij Nederlanders zijn tolerant. Laat de immigranten met rust."

De valse tolerantie
Maar tolerantie in de Nederlandse vorm, is een luxe, die alleen niet-bewoners van achterstandswijken zich kunnen veroorloven. Immers, de Nederlandse vorm van tolerantie bestaat uit het negéren van de vreemdeling die zich bij ons vestigt. Zoek het zelf maar uit. Val ons niet lastig. Vorm je eigen "zuil". We onderhandelen met jullie bazen. Die krijgen van ons "inspraak". Zoals we gewend waren met de Hoofden van Lebak (Multatuli, 1860).

Nu genoeg mea culpa. Terug naar de werkelijkheid van 2008.
De onlangs door haar partij tot aftreden gedwongen minister Ella Vogelaar van "Wijken, Wonen en Integratie" (zie mijn posten in DLL en Huibslog), omschreef haar bezwaren tegen de ook door haar en mijn partij, de PvdA, bepleite "verharding" van het discours tegen immigranten, en met name die uit Islamitische landen, als: "De PvdA is blijven steken bij Fortuyn in 2002." Zie de NRC, 22 november 2008. Niets is minder waar. PvdA, VVD en CDA worden opgejaagd door Wilders en Verdonk. Gevolg is: een wedstrijdje om wie het best erin slaagt, om het leven van immigranten zo moeilijk mogelijk te maken. Orwelliaans gevolg: Van de minister van Integratie, wordt verwacht, dat hij/zij "de problemen benoemt" en de schuld neerlegt bij de immigranten-zelf: ouders die hun kinderen niet goed opvoeden, jongeren die bendes vormen - dat alles te verbinden met de ethnisch-culturele afkomst. Orwelliaans, want dit is dus juist het tegendeel van "integratie": segregatie!

"Oplossingen" die Pim Fortuyn in diens logorrheeën opwierp ("het gedachtengoed"), worden nu, nu het niet meer nodig is, zonder nadenken opgelegd. Zeker, de PvdA en het CDA gaan nog niet zo ver als Rotterdam-LPF-wethoudter Marianne Anker in 2006, namelijk om Antilliaanse tienermeisjes te steriliseren vanwege het gevaar dat ze zich laten bezwangeren en vervolgens als ongehuwde tienermoeders bijstand trekken, maar ik vrees het ergste. Tenslotte voerde Tony Blair nog niet zo lang geleden iets dergelijks in Engeland in.

Wat is de rol van de herboren Christenen in dit tableau?

Om een parlementaire meerderheid te krijgen voor hun coalitie, verkozen CDA en PvdA begin-2006, ter gelegenheid van hun gedwongen regeringshuwelijk in Den Haag, als junior-partner de ChristenUnie (CU) boven andere kandidaten als de SP, Groen-Links en/of de Partij voor de Dieren. (Ja, die laatste bestaat ook en heeft twee zetels van de 150 in het parlement.)

Aan buitenlanders, (Ik denk hier met name aan Belgen, en ook wel aan de Nederlanders beneden de Moerdijk, Zeeland uitgezonderd), is moeilijk uit te leggen, waar dit soort Calvinistische Christenen in de politiek eigenlijk voor staan.

De ChristenUnie komt uit een nog kleiner religieus splinterpartijtje voort, dat zich, ongemakkelijk, al tientallen jaren geleden nestelde tussen twee andere politieke afleggers van het gereformeerde (strenge) protestantisme. Aan de éne kant vinden we de, in CU-ogen, wat al te wereldse Calvinisten van de Antirevolutionnaire Partij (ARP), die in de zeventiger jaren opgingen in het naar de Duitse CDU gemodelleerde CDA, samen met Katholieken en traditionele, niet-calvinistische protestanten van de Christelijk-Historische Unie (CHU). Aan de andere kant staat rotsvast de onbewegelijke zwarte-kousen partij SGP (3 zetels).

De CU kreeg een "boost" door het optreden van de EO, de Evangelische Omroep, die op de wijze van de Amerikaanse TV-dominees, fundamentalistisch christendom weer "cool" maakte.

(Wordt vervolgd!)

23 november 2008

Sneeuw in de achtertuin, 23/11/08

Sneeuw in de achtertuin, 23 november 2008, Brussel

21 november 2008

Ethnische registratie in Nederland?

Vlag van de NL Antillen (Curaçao, Bonaire, etc...Eén van de gevolgen van het wegzenden van Ella Vogelaar als minister van o.a. Integratie, is, dat etnische registratie van "probleemjongeren" opnieuw op de agenda van de volksvertegenwoordiging staat. Anja Meulenbelt, senatrix in Den Haag voor de SP, schrijft daarover op haar partijblog:
In de coalitie (van CDA, PvdA en Christenunie, HR) zijn de meningen zwaar verdeeld over de mogelijke aparte
databank voor Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren - over etnische registratie dus. Nadat Vogelaar bestraft werd omdat ze op de Antillen gezegd had dat het van de baan was, werd die beslissing tot woede van de Antillianen na haar ontslag meteen teruggedraaid.


In de Eerste Kamer, in de commissie NAAZ, waar de nieuwe minister van der Laan [here English] op bezoek was, werden de voors en tegens besproken. Er zijn behalve ethische (stigmatisering) ook veel juridische bezwaren - en is sowieso etnische registratie heikel: hoe zou je dat doen? Een van de buitengewoon onmiskenbaar blanke senatoren is geboren in Paramaribo, terwijl een van de weinige authentiek beige senatoren geboren is in Den Haag, dus onder welke categorie zouden die moeten vallen? En al helemaal: moet je bij voorbaat besluiten een aparte etnische groep te gaan registreren, waarom dan niet alle probleemjongeren?
Etnische registratie is tot nu toe verboden in Duitsland. Begrijpelijk, vanwege de geschiedenis. Maar er zijn daar initiatieven, om zoiets toch mogelijk te maken per Duits "Land". In Frankrijk en Engeland is het zonder meer verboden. Zelfs in Denemarken (Mohammedkarikaturen!) en in Zweden ook.
Ik denk, dat er een Europese richtlijn hiervoor moet komen.

Iets voor een SP-initiatief in het Europarlement?
Mijn vroegere vriend Erik Meijer, fractievoorzitter in het EP voor de SP sinds 7 jaar, zou met zo een initiatief misschien zijn beklagenswaardige record als humanistisch politicus enigszins kunnen opvijzelen.
Na een omstreden carrière in de PSP en Groen-Links, werd Erik Meijer door het SP-partijbestuur afgevaardigd naar Brussel en Straatsburg met de kennelijke opdracht, om niets te doen, wat in zou kunnen gaan tegen het populistisch gedram van de SP tegen de Europese Unie.
De masochist Meijer, die kennelijk gelooft, dat verraad aan eigen principes (want hij is eigenlijk een voorstander van een supranationaal Europa en een tegenstander van benepen nationalisme à la SP) het mooiste offer is, wat men brengen kan aan het onbereikbaar ideaal, vervulde zijn taak tot nu toe perfect.

Meijer en Europa


Desalniettemin, nam hij dezer dagen, als EP-rapporteur voor de toetreding van Macedonië, een onafhankelijk standpunt in. "Macedonië mag geen slachtoffer worden van de (met name ook door de SP ondersteunde-) populistische acties tegen verdere uitbreiding". Ik denk daarbij aan Turkije.
Ik viel haast van m'n stoel, moet ik u zeggen. Voorjaar 2009 zijn er Europese verkiezingen. Gaat de SP om?
Ik droom misschien...

14 november 2008

Nederlandse PvdA dumpt principe en minister

Ik kan er niet over uit.

Minister Ella Vogelaar heeft vanuit een surrealistische combinatie van "portefeuilles" (Wonen, Wijken en Integratie), zonder een budget, zonder een eigen departement, een begin weten te maken met een grootse, bewoners-georiënteerde aanpak van de herontwikkeling van stedelijke achterstandswijken met een hoog percentage immigranten.

De verjubeling van volkswoningbouwkapitaal
Kan zij er wat aan doen, dat sommige verzelfstandigde en geprivatiseerde woningbouwcorporaties de gekste dingen doen met hun enorme, door de beastingbetaler vroeger opgebrachte-, kapitalen, om "aandeelhouderswaarde" te scheppen? De staat heeft indertijd de hele zaak "gederegulariseerd" en kan alleen achteraf ingrijpen. De geldverkwising van een Rotterde corporatie (ombouw van een cruiseschip!) is een extreem voorbeeld van een ontwikkeling die dateert lang voor haar aantreden.

Integratie en ordehandhaving zijn verschillende dingen
Heeft ze ongelijk, als ze vindt, dat haar integratie-opdracht niet vermengd mag worden met het aanleggen segregatie-lijsten, die nuttig zouden kunnen zijn voor politie en justitie bij hun strijd tegen criminaliteit onder Antilliaanse jongeren? Daar zijn toch ministers van justitie en politie voor?

Er bestaat geen toverformule voor emancipatoire stadswijkontwikkeling
Tenslotte het allergekste: "Geen resultaten bij de herontwikkeling van 40 stedelijke achterstandsgebieden". Vogelaar is in februari 2007 aangetreden. De wijken moesten eerst nog geselcteerd worden en er moest geld worden gevonden. Na maanden, dwong ze de met gemeenschapsgeld vervette woningbouwcorporaties om mee te investeren. Dat is geen geringe prestatie.

Ik spreek uit ervaring. Tien jaar lang was ik Haags ambtenaar met als opdracht de opzet van achterstandswijkenbeleid als speerpunt van integratiebeleid. Daarna heb ik overal Europa meegewerkt aan het systematiseren van die nieuwe aanpak. Mij hoef je niet meer uit te leggen, dat het acht tot tien jaar duurt, voordat er mogelijk een stabiel ("sustainable") resultaat is.
Emancipatie de bewonersgroepen, steeds meer geïntegreerd met elkaar in hun acties en met ondersteuning van een wijkgerichte- (dus niet sector-gerichte) interventies, is het kernpunt.

Zo een resultaat komt er alleen, als de investeringen gericht zijn op emancipatie en ontmarginalisering van alle bewonersgroepen.
Daar is een hopeloos ingewikkelde samenwerking van overheidsinstanties en andere actoren voor nodig.die lukt alleen, als ze gekoppeld is aan een sturing door de bewoners zelf. Emanciperen doe je namelijk niet door tuintjes te planten en krotmuren te beschilderen. Emanciperen doe je zelf.

Vogelaar had dat begrepen. Niet voor niets een (onderwijs-) vakbondsvrouw geweest. Mobilisering van de braakliggende "kracht" van de bewoners was haar kernpunt. Daarom heetten de 40 wijken dan ook oorspronkelijk "kracht" (en niet: "pracht"-) wijken.

Glijdt de PvdA af naar een populistisch standpunt?
Het meest ellendige is, dat oud-burgemeester en -minister Ed van Thijn gelijk krijgt met zijn waarschuwing, een paar dagen geleden, dat het gemakkelijke racistische discours van Wilders en Verdonk ook binnen zijn en mijn partij toeslaat. Ook Vogelaar zei het op haar aftredenspersconferentie donderdagavond laat: de PvdA heeft sinds 2002 geen duidelijk standpunt meer over integratie. Repressie van ongewenste gedragingen en gewoonten wint het van opbouwend werk. Als die twee niet samengaan, kan er van integratie geen sprake zijn.

Het heeft er veel van weg, dat Bos en zijn partijleiding zo dicht mogelijk tegehet repressieve verhaal van het verongelijkte post-Fortuynse Nederland willen aanschurken.

Als het waar blijkt (Het hangt ervan af, wie Vogelaar gaat opvolgen), zal dat zonder mij zijn.

12 november 2008

Bushje komt zó...


Ik geloof niet in wonderen. Laat Obama in vredesnaam met rust. Na 20 januari 2009 zullen we zien wat er terechtkomt van het terugdraaien van Bush' schandelijke "executives", dus van het sluiten van Guantanamo, van de massieve controle op bibliotheken, emailverkeer, eetgewoonten van vliegtuigpassagiers, enzovoort.
Op 10 november waren de Obamas te gast bij het echtpaar Bush. Mijn favoriete foto-analist Michael Shaw, in BagNews Notes, beschrijft de foto-op op de trappen van het Witte Huis. Laura Bush heeft het moeilijk met de flamboyante jurk van Michelle. Haar eigen bruine complet steekt er maar sombertjes bij af. "Ik had een herfstkleurtje uitgekozen", zegt ze tegen Michelle. Was dat om haar bruine keuze te rechtvaardigen? Shaw probeert een freudiaanse uitleg: Iets met bruin en bruine huidskleur. Lezen. Of, beter nog, bekijk de video van CSPAN.

Ik let vooral op George W. Bush, uiterst links. De man heeft er duidelijk genoeg van. Wat hij het meest zal missen zo zei hij gisteren, is het opperbevelhebberschap van het Amerikaanse leger. Begrijpelijk voor soldatenlaarsje (Caligula) Bush. (Zie mijn post uit 2005). Het rund heeft nog steeds niet begrepen, dat hij helemaal nooit de echte opperbevelhebber geweest is. Dat waren Rumsfeld en de Neocons, gestuurd door Dick Cheney. De Neocons zijn er als de kippen bij, om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Ayaan Hirsi Ali, medewerkster van het American Enterprise Institute in Washington, intellectuele frontshop van de sekte, mag helpen om een en ander te onderbouwen.
Eind jaren tachtig hadden we in Nederland een hit: "Busje komt zó!"
Het liedje was op de rand van discriminatie. Het gaat over geestelijk gehandicapten, die elke dag met een busje naar hun home vervoerd worden. De begeleidster, op de oppik-plaats, kalmeert de ongerust wachtende pupillen: "Busje komt zó!"
Ècht, het busje kómt! Niet ongeduldig zijn. Nog een paar weekjes.
Bush kijkt in de verte.
Echt, George W., het busje komt.
Bushje komt zo!

10 oktober 2008

European Ulfkotte Contest: Write a real Ulfkotte & Win the Jackpot!

Willem van Oranje, Vader des Vaderlands, was niet alleen een bekeerde moslim: Zijn opvolgers hebben zich altijd gehouden aan het eenmaal overeengekomen verraad van onze judeo-christelijke wortels aan de Turkse indringers. De Leidse Universiteit vierde begin deze maand het feest van deze perfide overeenkomst.

Willem van Oranje was bekeerde moslim

Proefschrift werpt nieuw licht op vaderlandse geschiedenis

Door Steven van der Jagt | 25 september 2008


Onze Vader des Vaderlands was in de laatste twee jaar van zijn leven praktiserend moslim. Dat beweert althans de Leidse historicus Tjalling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen vier jaar aan intensief archief onderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. “Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen”.

Wenselaar spreekt van ‘een strategische bekering’. Van Oranje was, kort voor zijn overgang naar de Islam, al gaan samenwerken met kalief Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad Al Hoceima in het huidige Marokko.

“De Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand: Spanje” zegt de promovendus. “U moet bedenken, de moslims waren zojuist verdreven van het Iberische schiereiland door de Spanjaarden. In de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalief Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. In ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de Islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden.” Volgens de onderzoeker aarzelde Willem enige maanden, maar deed hij in de lente van 1582 zijn ‘belydende eede des muzelmans’.

Wenselaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen, variërend van stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse perkamentvellen. Hier vond hij gedetailleerde beschrijvingen van de diverse ontmoetingen met de kalief. “Het is een verzwegen episode uit de vaderlandse geschiedenis. Na zijn dood hebben de Oranjes met alle middelen geprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de Vader des Vaderlands uit te wissen” aldus de onderzoeker.

Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. “Van Oranje wordt daar als vroom christen neergezet. Dat is natuurlijk postume propaganda, een mooi staaltje geschiedvervalsing.” Wenselaar pleit voor aanpassing van de geschiedenisboeken. “Willem van Oranje ging na zijn bekering als Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau door het leven. Dat zie je nergens terug.”

Wat Nederland echt merkte van Willem van Oranjes nieuwe geloofsovertuiging valt volgens de Leidse promovendus ’slechts met natte vingerwerk’ vast te stellen.”Er bestaan vage aanwijzingen dat de Oude Kerk van Delft enige tijd heeft gediend als moskee. De bekende 16e eeuwse Delftse dichter Jan van Schamelwyck spreekt in zijn dagboeken van ‘een klaeghlyck kercktorengeschrey in den morghenstonde’.”

Vanwege de korte tijd tussen zijn bekering en de moord door Balthazar Gerardts slaagde Willem van Oranje er niet in de Nederlanden te islamiseren. “Het islamitische geloof stierf met Willem een stille dood aan het Hof van Oranje. Zijn zoon en opvolger, Maurits van Oranje, voelde weinig voor het nieuwe geloof van zijn vader. Volgens geschreven bronnen uit zijn hofhouding was dat toe te schrijven aan zijn liefde voor ‘wyn ende swynevleesch’.”

Op 2 oktober zal Wenselaar zijn proefschrift verdedigen aan de universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Arabist Hans Jansen en rechtsgeleerde Afshin Ellian hebben al aangekondigd met enkele kritische vragen te komen.

Dit hele verhaal is natuurlijk verzonnen: een heerlijke echt-hollandse satire op de anti-islam-hysterie die tegenwoordig opgeld doet. Bravo, vrienden van "De Speld": Goed gedaan, jochie!

En de PVV, de partij van de Man Met het Gouden Haar, doet die er dan niets tegen?
Jawel, hoor.

Vragen aan de ministers van Algemene Zaken, Cultuur en Defensie van het Lid der Tweede Kamer Wilders.
 1. Is het de Regering bekend, dat een website (De Speld) van de Leidse Universiteit beweert, dat de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje tot de Islam bekeerd zou zijn geweest?
 2. Bestaat er enig verband tussen de uitlatingen van Prinses Maxima inzake de zogenoemde afwezigheid van een Nederlandse identiteit en het contract tussen de familie Van Nassau en de Turkse Sultan?
 3. Indien de genoemde website slechts een grap wilde maken, hoe denkt de regering dergelijke onaanvaardbare cartoons tegen te gaan? Immers, we mogen ons wel vrolijk maken over de profeet Mohammed, maar als het gaat over de grondwaarden van onze judeo-christelijke beschaving, dan zijn strikte regels noodzakelijk!
 4. Is het Nederlandse Leger bereid en in staat, om, indien de perfide overeenkomst tussen de Oranjes en de Turken waar blijkt, de nodige maatregelen te nemen?
Het verraad van de Europese vorstenhuizen aan het christelijke voetvolk staat op het punt om te worden onthuld. Dr. Udo Ulfkotte (DE) weet er alles van.

Nadat Wilders en de PVV hartstochtelijk de absolute vrijheid van meningsuiting, ook als die gevoeligheden van immigranten schaadt, hebben verdedigd, komt nu de proef op de som: Mag er ook gelachen worden als gevoeligheden van stijf-christelijk op de hak worden genomen? "Nee", volgens de PVV.

Maak een tekst in de stijl van Ulfkotte of van de Wilders-beweging!
Een mooie prijs wacht op de beste imitator van Wilders-vragen, ofwel een Ulfkotte-tekst!
Word een Europees integrator! Lees alles over Ulfkotte.

03 oktober 2008

Amsterdam: De rustende schutters zwelgen in nostalgie

- PSP-affiche van 1972 (zie kop van DLL) geprojecteerd achter podium van nostalgia-bijeenkomst in Amsterdamse Balie, 28/9 (foto Anja Meulenbelt)

M'n vriendin, en latere vijandin, van heel vroeger, Anja Meulenbelt, op haar blog bij de S.P., voor wie ze eerste-kamerlid is, over een reunie van aktievoerder(st)ers uit het tijdperk waarvan nu iedereen zich distantieert, zondag 28 september in het cultureel-politiek centrum De Balie in Amsterdam.

Nu Wynand Duyvendak is afgevoerd is als parlementariër voor Groen-Links wegens het feit, dat hij ooit meedeed aan een aktie, waarbij dokumenten werden ontvreemd uit een ministerie, die bewezen, dat na Chernobyl (1986) in het geheim plannen werden gesmeed, om de nucleaire electriciteitsvoorziening in het land ergens in de toekomst verder uit te breiden, is de beer los: Iedereen die zoiets op zijn/haar geweten heeft, is "Freiwild".
Zelfs Trots-Op-Nederland stichtster Rita Verdonk kreeg dat te voelen bij de heksenjacht op haar onhandig ontkende PSP-lidmaatschap van ooit. (Zie DLL: Verdonk jokte over haar PSP-lidmaatschap... van een paar dagen geleden).

Anja beschrijft een combinatie tussen protest tegen de huidige heksenjacht op dhimmis en andere ooit aktivistische en antiracistische intellectuelen, gepaard gaande aan een ietwat machteloze ons-kent-ons reünie, waarbij wederkerig zachtkens de wonden van het huidig tijdperk werden gelikt. Soft, weetjewel...

Enfin, lees het origineel, want de bloggerin schrijft beter dan ik het ooit zal kunnen.

Empowering
Wat ik erover te zeggen heb, is dit: We hebben heel veel fouten gemaakt, mezelf niet uitgezonderd. Maar we hebben toch maar even een tijdperk van zwijgen en hypocrisie beëindigd. Van de revolutie die we in gedachten hadden, zijn onomkeerbare delen overgebleven: emancipatie van vrouwen, persvrijheid, versterking van democratische controle op de staat en "empowering".

Empowering van onderdrukte- en gemarginaliseerde groepen van mensen. In de Derde Wereld en in de Vierde Wereld van de stedelijke achterstandswijken. Empowering ook van groepen van immigranten. Concreet, door taalonderwijs en zelfhulp-groepen. Politiek, door een (achteraf gebleken) te rigide beleid van ontkenning van de reële integratie-problemen aan de basis van de samenleving.

- Sylvain Ephimenco, ooit correspondent in Nederland voor Libération, is één van de heksenjagers die week in, week uit, de geïntimideerde ex-linkse intellectuelen aanklaagt in zijn columns...

Een generatie van (vaak ex-linkse) broodschrijvers heeft zich als hongerige wolven geworpen op het onderwerp, heeft ongestraft hetzjachten ontketend, waarop de "linkse kerk" zich in schuilkerken als hier in De Balie heeft teruggetrokken. Dat is niet alleen een conjunctuurkwestie. 't Is ook een ahistorische terugkeer naar de verwarring van het interbellum. Degenen die sinds het begin van deze eeuw systematisch ethnisch wantrouwen aanwakkeren, zijn (nog?) niet degenen die dergelijke haatcultuur weten om te zetten in een politiek program. Ze klagen, aanklagen, alleen maar. Door de radicalisering die de willekeurige oorlogen van nu met zich meebrengen, kan er echter gemakkelijk een nieuwe Hitler opstaan, die wèl een program heeft van "leiderschap" en volksmobilisatie.

In Nederland en in heel Europa is dus heel wat anders aan de orde, dan kalmeringssessies zoals die in de Amsterdamse Balie. Er moet een mobilisatie komen van een hele nieuwe generatie, die afrekent met de hypocrisie van een Rita, van een PVV en ook met alle opportunistische concessies die de partijen voorbereiden in hun programmas voor de Europese verkiezingen van 2009.

In de nieuwe wereld van 2008, is een aggressieve "decency" aan de orde:
 • opbouw van een realistische Europese ruimte, waarin
 • destructieve speculanten en maffiosi geen kans meer hebben,
 • empowering van gemarginaliseerde groepen systematisch wordt doorgevoerd,
 • een gezamenlijke militaire macht de veiligheid garandeert,
 • de nationale culturen worden gegarandeerd door een Europese continentale macht, militair en politioneel,
 • de vrijheid van meningsuiting, van vergadering, van organisatie voorop staat.
- Wijnand blij met Balie-prijs (Balie, Amsterdam, foto Anja Meulenbelt)

Nostalgische bijeenkomsten zijn leuk, en misschien ergens ook nuttig tegen het vergeten,

maar er is werk aan de winkel, rustende schutters!

Technorati Tags: , , , , ,

30 september 2008

Verdonk loog over PSP: Uitburgeren uit TON!

Toen in 2006 bleek, dat Ajaan Hirsi Ali twaalf jaar geleden gejokt had over het land waar ze vandaan kwam, en over de reden, waarom ze van land en opvattingen wilde wisselen, was minister Rita Verdonk onverbiddelijk: Het lidmaatschap van de Nederlandse burgermaatschappij ontnemen. En wel: Onmiddellijk!

Bericht van hedenavond:
Rita Verdonk geeft lidmaatschap PSP toeAMSTERDAM - Rita Verdonk heeft maandag toegegeven dat zij toch lid is geweest van de Pacifistische Socialistische Partij (PSP).
Nova heeft de hand weten te leggen op de ledenadministratie van de PSP, waaruit blijkt dat Verdonk zich in april 1978 aanmeldde als lid van de partij.
Vorige week ontkende Verdonk nog stellig ooit actief lid te zijn geweest van de PSP. "Ik heb me vergist", gaf de politica maandag in het tv-programma toe. [...]
Behalve Wilders, was de hele Kamer het met haar oneens. pas na hevige druk van de regering en van haar toenmalige partijgenoten van de VVD, gaf ze half en half toe.
Als blijkt dat je gejokt hebt over je herkomst: Regels zijn Regels! 't Zijn niet MIJN regels. Voor mij hoeft 't niet. Maar:
Het Partijcomité van Toezicht (als zoiets tenminste in TON bestaat), weet nu wat er te doen staat: Rita royeren!

Technorati Tags: , ,

24 september 2008

In 't Verdonkhoekje: Een TON uit Cyprus


Ik begroet een ex mede-PSP-lid (Vrij Nederland van deze week, Nova 23.9). Daar is nix mis mee. Iedereen heeft recht op zijn jeugdzonden. Ik doe niet mee met de McCarthyistische jacht op vroegere activisten, zoals die op de arme Groen-Links parlementariër onlangs. Maar je moet er wel voor uit durven komen...
Erger is natuurlijk, dat Rita zich laat betalen door de vastgoed-maffia, en, naar nu blijkt (
Netwerk, 23/9, NL publieke tv-uitzending) met zwart geld uit Cyprus (100.000 euros). En door Big-Brother tycoon John de Mol (35.000).

In DLL (juni)
onthulden we al, hoe dat werkt bij Verdonk haar partij Trots Op Nederland (TON). Sponsorbelangen vinden onmiddellijk hun weg naar de "partij"-standpunten, net zoals bij wijlen de LPF van Pim Fortuyn.
Het is hoog tijd dat de wetgever paal en perk stelt aan de financiering van politieke partijen door marktpartijen. Voorstellen liggen bij de Tweede Kamer. Nederland mag niet achterblijven bij Duitsland, België, Engeland en Frankrijk. Een bananenrepubliek ligt vlak om de hoek!

Het is niet alles GOUD wat er blinkt...
Het serieuze Financieele Dagblad bericht (24/9):

Ondernemers en vastgoedbaronnen sponsoren Rita Verdonk

24 september 2008, 11:37 uur | FD.nl

Trots op Nederland van Rita Verdonk wordt gesponsord door bekende ondernemers en vastgoedbaronnen.

< Rita Verdonk met Hoed bij opening Staten-Generaal in september. In navolging van koningin Beatrix, dragen de meeste vrouwelijke parlementariërs bij deze gelegenheid extravagante hoeden, ongeveer zoals bij de paardenrennen in het Engelse Ascot. (foto FD, HR)

De groep is samen goed voor een sponsorbedrag van zeven ton. Verdonk betreurt dat de namen van haar donateurs nu op straat liggen.

Mediatycoon John de Mol (euro 35.000), makelaar Harry Mens (euro 25.000), zakenvrouw Sylvia Tóth (euro 10.000), vastgoedhandelaar Chris Thunnessen en ondernemer Willem Zegwaard (beiden euro 100.000) behoren tot de donateurs van Trots op Nederland van Rita Verdonk. [..]

Een opvallende naam op de donateurslijst van Verdonk is die van een op Cyprus gevestigd bedrijf met de naam Pershore Holding. Volgens PvdA-lid en politicoloog André Krouwel is het aannemen van dit geld 'volkomen illegaal'. Rita Verdonk deed deze kritiek af als "Rita pesten door de gevestigde orde".

Chaotisch

Makelaar Harry Mens steunt de partij van Verdonk met 25.000 euro. 'Toen Rita met haar partij begon, had ze geen gulden. Toen heb ik uit sympathie voor haar, vanuit mijn hart, haar dit bedrag gegeven', aldus Mens. De makelaar weet niet of hij weer snel geld aan Trots op Nederland zal schenken. 'Ik vind dat de partij zich nu wat chaotisch ontwikkelt en ik weet niet of mij dat wel past.'

Sylvia Tóth zei dinsdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman dat de informatie over de donateurs is gelekt door Verdonks voormalige adviseur Ed Sinke. Tóth zei dit van Verdonk te hebben vernomen. [..]
Voor Sinke, zie het geciteerde DLL-artikel. Mr. Ed werd door de andere adviseur, Pim Fortuyn's Kay van der Linde eruit gewerkt, en neemt nu blijkbaar wraak, door interne stukken te lekken. Dat is, waar ik onze rechtse vrienden zo waardeer: Ze laten geen middel onbetuigd, om "chaos" te scheppen. En mensen zoals ik hoeven haast niets te doen, om vrijelijk te putten uit de ... beerput.

Het wordt wat serieuzer, als kapitaalkrachtige ondernemers als John de Mol (milliardair na de overname van zijn onderneming door het Spaanse Telefonica), de vastgoed-tycoon Thunnessen en de (nog) onbekende schenker die zich achter de Pershore Holding op Cyprus verschuilt, in beeld komen. Dat is andere koek dan de Haagse vastgoedspeculanten Reichman & Rommelaar (!), die door Ed Sinke aan Rita gekoppeld werden!

Zwart goud witgewassen...
Het is helaas vaste prik geworden. De VVD werd (wordt) nog discreet gefinancierd door conservatieve ondernemers. Bij Pim Fortuyn (2001/2002) begon het. Pim voelde zich gedwongen, om zich te "prostitueren" bij Thunnessen en mindere goden in de vastgoedwereld. De LPF was binnen een jaar "eigendom" van Thunnessen, die zijn concurrenten, zoals Harry Mens, eruit werkte in perfecte maffia-stijl. Ook de "Mosten" (het echtpaar Most) moest eraan geloven. Nu hebben de gieren zich op de TON van Rita gestort.

Nederland ver achter bij Europese partners...
In vrijwel alle beschaafde democratieën is de partijfinanciering strikt aan banden gelegd. In Frankrijk, in België, in Engeland en in Duitsland mogen investeringsvehikels van het casino-kapitalisme absoluut niet meedoen aan de verkiezingen. In België is het zelfs verboden aan de (gekozen) burgemeesters, om in de aanloop naar verkiezingen "informatiebulletins" naar de kiezers te sturen op gemeentekosten. In Duitsland werd het ikoon Helmut Kohl feitelijk van verdere ambities uitgesloten, nadat occulte partijfinanciering werd vastgesteld.
Maar in Nederland?
Bij referenda, wordt vrolijk sponsorgeld ingezet tegen democratisch genomen gemeenteraadsbesluiten (Amsterdam, Zeeburg). De gemeente moet dan belastinggeld inzetten daartegen.

Daaraan dient een eind te komen!

En wie vindt uit, wie er zit achter de "Cyprische" Pershore Holding? Een google search geeft geen resultaat. Louche!

20 september 2008

Filip Dewinter vast op Keuls Narrenschip

Het was zo'n mooi plan!

Na het kameraadschappelijke bezoek van de rechtsextremisten van Pro-Keulen aan Antwerpen, moest er een anti-Islam tegenbezoek komen! Onder de geanimeerde begeleiding van Bart Debie, hadden de Duitse gasten zogenaamde "hoogtepunten" van Islamisering bezocht, alvorens één en ander te verdrinken inhet VB-stamcafé. Pro-Keulen zou het nog grootser aanpakken!

De dwaaltocht van het Narrenschip in Keulen; vierde van links: Dewinter!

Rechtsextremisten uit heel Europa werden naar Keulen uitgenodigd op 19 en 20 september, om aldaar een "anti-islamiseringscongres" te houden. Het Vlaams Belang was daar uiteraard eregast. Bart Debie mocht nu even niet vooraanstaan, wegens z'n veroordeling. Dus ging Dewinter zelf.

Anders dan in Antwerpen, had een representatieve groep vooraanstaande Keulenaren zich van begin af aan tegen het "nazistisch" gebeuren uitgesproken. Voorop de burgemeester, het CDU-lid Schramma. Op vrijdag 19 september werden de aangereisde congresafgevaardigden dan ook overal met vreedzame manifestaties begroet. (Enkele uitspattingen van "autonomen niet meegerekend). Van de geplande "excursie" naar "verislamiseerde" plekken, kon geen sprake meer zijn, zodat afgevaardigden en journalisten vluchtten op de rondvaartboot, waar een persconferentie moest worden gehouden.

Maar ach en wee: Filip Dewinter (vierde van links aan de persconferentietafel) en zijn gezelschap kon nergens veilig aan land, de bestelde autobus voor de excursie vertrok onverrichterzake, taxichauffeurs boykotten het gezelschap en hun onder valse voorwendsels gereserveerde hotelkamers bij "Holiday Inn" werden afgezegd!

Zonder betweterig te doen, - zou het niet kunnen, dat het Vlaams Belang bij zijn volgende poging om iets gewichtigs te doen in Antwerpen, op een wat meer "Keulse" manier zou worden begeleid?

10 september 2008

Vlaams-Belangers, Op - Naar Ulfkotte's GANG-SHOP!


< Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Brussel, één van de 19 gemeenten die de Brusselse agglomeratie telt. Naast Thielemans staat zijn Eerste Schepen, Joëlle Milquet. Haar partij, het CdH is de Franstalige christendemocratische partij, dus de zusterpartij van de Duitse CDU/CSU. Goed onthouden, want deze omstandigheid maakt de actie van ex-VB-bondgenoot Ulfkotte extra pikant!

Het Vlaams Belang probeert het nog een keer:

Demonstreren in Brussel op 11 september, zogenaamd om 11.9.2001 in New York en Washington te herdenken. Maar tegelijk ook tegen de "sluipende islamisering van Europa".

En, net als vorig jaar, ontaardt dit initiatief in een geprogrammeerde straatrel. En net als vorig jaar, wordt de burgemeester van de gemeente Brussel, Freddy Thielemans, die deze provocatie opnieuw verboden heeft, in het vizier genomen. De aantijgingen zijn niet mis (bericht NU.nl, 9/9):

Burgemeester Freddy Thielemans van Brussel heeft de betoging dinsdag verboden wegens het risico op tegenmanifestaties en gewelddadige uitbarstingen. Voorman Filip Dewinter van Vlaams Belang reageert furieus en begint een kortgeding. Dewinter noemt de burgemeester "een knecht van zijn islamitische kiezers'' en spreekt over 'grootmoefti Thielemans'.

Vorig jaar nog was, tot kort voor 11 september, de Duitse anti-Islam-publicist Udo Ulfkotte bondgenoot van het Vlaams Belang. Van hem was het idee afkomstig, om de Europarlementariërs medeverantwoordelijk te stellen voor de veronderstelde islamisering van Europa. Het VB ging het er uiteraard vooral om, de actie te verbinden met de taalstrijd en het Vlaamse separatisme. Ulfkotte zette op de hem eigen wijze de besmeuringsaktie tegen de Brusselse burgemeester in Duitsland verder voort. In december 2007 beschuldigde hij, volstrekt ten onrechte, Thielemans van de christelijke kerstversiering in het Justitiepaleis te hebben doen verwijderen wegens knieval voor het oprukkende islamisme. Hoewel terstond bleek, dat de kerstversiering was aangebracht door grotendeels moslim-personeel van de ontvangstruimte, en dat Thielemans niets te vertellen heeft over wat er in justitiegebouwen gebeurt, weigerde dr. Ulfkotte zijn hetz-bericht tegen Brussel te rectificeren.

Nu, een jaar later, zijn het Vlaams Belang en Ulfkotte gezworen vijanden. Ulfkotte doet mee aan een tegenconferentie tegen de Europese anti-Islam-conferentie die het Vlaams Belang en Pro-Köln later deze maand in Keulen beleggen. Maar het manifest van de Ulfkotte-conferentie zoekt op één belangrijk punt eenheid met de rechtsextremisten van de anti-Islam-conferentie: het aanpakken van "geïmmigreerde- en niet-geïmmigreerde" capitulanten en stiekeme bevorderaars van de Islamisering van Europa. Freddy Thielemans, PS-lid, is kennelijk een uitgezocht doelwit.

Vlaamsbelangers: OP! - Naar Ulfkotte's Gang-Shop!

Daarom is het wellicht, dat Dr. Udo Ulfkotte de verkoopsite van 9/11 Brussel-parafernalia ('Brussels GANG Shop") ook na het débacle van vorig jaar gewoon heeft laten voortbestaan op een site in Leipzig. Je weet tenslotte nooit, hoe dat materiaal nog eens te pas komt. En voilà: Als de Vlaamsbelangers snel zijn, kunnen ze nog gauw een paar produkten van Udopia aanschaffen:


Leuk Tasje, te koop bij Dr. Udo Ulfkotte in Duitsland!

.

....èn een origineel gang-member petje. Een beetje duur, maar het is voor een goed doel, nietwaar? Ulfkotte gebruikt dergelijke inkomsten om kritische bloggers tienduizenden euros tegelijk afhandig te maken...

Je gelooft niet, dat een echte Dr. Jur. uit Duitsland zich met dergelijke zaken bezighoudt? Welnu, dan is hier het "Impressum" van de shop, (Screenclip, evenals de twee andere, gemaakt op 10 september 2008, :

Mogen we hopen, dat Dr. Ulfkotte dit keer zijn verantwoordelijkheid voor laster en aantasting an goede naam, niet zal ontlopen!

In elk geval geeft hij bewust, dan wel onbewust rugdekking aan de rechtsextremistische akties van het Vlaams Belang.

Vlaams-Belangers, Op - Naar Ulfkotte's GANG-SHOP!

08 september 2008

Inval in Irak "opdracht van God"?

U weet het, ik voel me niet in de eerste plaats bevoegd en bereid om allerlei onzin over God te weerleggen. Maar er zijn grenzen. De Republikeinse kandidate voor het vice-presidentschap van de V.S., Sarah Palin, haalt God erbij, om Amerikaanse recruten op te jagen, om het smerige werk in Irak te doen, en in één moeite door, om milieuvervuilende pijpleidingen aan te leggen...

Ze is helaas niet de eerste, noch de enige: de huidige president Bush antwoordde op een vraag van The New York Times, of hij wel eens naar zijn vader, de voormalige president Bush, luisterde, dat zijn "vader" niet van deze wereld is, doch dat hem dagelijks influisteringen van god de vader bereikten, die hem leidden.

De Pers (NL) heeft het nieuws:

De Amerikaanse inval in Irak was 'een opdracht van God'. Dat heeft de Republikeinse vice-presidentskandidaat Sarah Palin gezegd.

De running mate van John McCain deed haar uitspraak in een speech die sinds kort op veel websites is te zien. Palin sprak in juni in haar kerk een groep studenten toe die leerden voor het predikantschap. Ze riep de studenten op om te bidden voor de Amerikaanse troepen in Irak en vertelde dat haar oudste zoon ook zou worden uitgezonden naar het land."Onze nationale leiders zenden hen uit in opdracht van God. We moeten ons ervan vergewissen dat we daarvoor bidden - dat er een plan is en dat het Gods plan is."

Palin, gouverneur van Alaska, vertelde de studenten dat zij in haar functie haar best zou doen om 'Gods wil' uit te voeren. Dat hield onder andere de aanleg van een grote pijpleiding voor gas in. "Gods wil moet ten uitvoer worden gebracht in de vereniging van mensen en bedrijven om die pijpleiding aangelegd te krijgen. Dus bid daarvoor," zei Palin.Religieuze Republikeinen van de conservatieve vleugel zijn erg ingenomen met McCains keuze voor Palin als vice-presidentskandidaat. Maar niet iedereen is zo blij dat Palin haar geloof zo openlijk uitdraagt. Een woordvoerder van een Amerikaanse vereniging die zich inzet voor een verregaande scheiding van kerk en staat zei de opmerkingen van Palin te betreuren: "Ik mis de tijd waarin dominees preken hielden en politici politieke toespraken," zei hij.

Ik ben het Barack Obama eens, dat de zwangerschap van Palin's 17-jarige dochter, haar niet nagedragen mag worden. Op zich, maakt dit feit haar niet meer of minder geschikt voor haar beoogde functie. Ik wens niet mee te doen met de persoonlijke modderspuiterij die met de Amerikaanse presidentscampagnes gepaard pleegt te gaan.
 • Maar de opvatting, dat sommigen boodschappen ontvangen van God en anderen niet, en dat men het hoofd zou dienen te buigen voor de "inspiraties" die personen als Palin en Bush jr. blijkbaar elke morgen ontvangen, is een belediging van het gezond verstand,
 • van de Verlichting waarvan sommigen de mond zo vol hebben, maar die toch voor de Republikeinen pleiten, en
 • van oprechte gelovigen, die zich wijden aan het verstaan van de opdrachten van hun geloof, worstelend in het dagelijkse leven.
Ik hoop en bid, dat binnenkort het gezond verstand zegeviert...

Technorati Tags: , ,

07 september 2008

Mag Wilders in Israël zijn boodschap brengen?

We kunnen Wilders natuurlijk niet verbieden, om in Israël te spreken. Hij mag tenslotte overal en vrijuit spreken in Nederland. En dat hoort ook zo. De man is in de Tweede Kamer gekozen, samen met een meestal zwijgend groepje extremisten. Hoewel Wilders zo veel mogelijk vermijdt, om rechtstreeks in debat te moeten treden met anti-racisten, is ons de weg vrij, om overal waar dat kan en mag, zijn beweringen te weerleggen en te pleiten voor een humanere benadering van de vreemdeling.

Maar wat te doen met het volgende?
Bericht van De Pers, 3/9/08:

De Nederlandse parlementariër Geert Wilders, leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV), zal in december in Jeruzalem spreken op een conferentie van Europese parlementsleden die zich willen verenigen tegenover de militante islam. Dat heeft het Israëlische parlementslid Arieh Eldad woensdag gezegd.

Eldad, die in de Knesset zit voor de Moledet-partij, geldt als een ultranationalist, met sterke zionistische opvattingen. Hij zei niettemin dat de conferentie zal worden bijgewoond door Europese politici die het politieke midden vertegenwoordigen.

Wilders' film Fitna leidde eerder dit jaar in verscheidene islamitische landen tot straatprotesten. Jordanië heeft een internationaal aanhoudingsbevel voor Wilders uitgevaardigd wegens belediging van de islam. In de film wordt een verband gelegd tussen het geweld van radicale moslims en de Koran.

Wie zijn die Europese parlementsleden? Het Vlaams Belang, de Lega Nord? Of komten ècht ook de CDU, het CDA, enz.? Wilders heeft tot nu toe effectief vermeden, om samen op te treden mat het Vlaams Belang en andere rechtsextremisten. Komt daar verandering in? Oppassen!

In elk geval is het oppassen geblazen voor Israël. Anti-Islam agitatoren schurken zich meer en meer tegen Israël aan, alsof ze niet ook (potentiële) antisemieten zouden zijn...

Als spreker Wilders in Jeruzalem geen joods weerwoord krijgt, zal ik erg teleurgesteld zijn.

Ook gepubliceerd in In Europa Thuis en in HUIBSLOG.

Technorati Tags: , , ,

27 augustus 2008

TPIY: Karadzic' taalstrijd

Hieronder een berichtje van NU.nl over wat er zoal in Den Haag gebeurt rond het Joegoslavië-tribunaal.
Ik denk dat het erg onverstandig is van het Tribunaal, om aan Karadzic te weigeren, de stukken naar zijn eigen taal te vertalen. K. heeft gewoon gelijk, dat het ondoenlijk is, om de juridische finesses te snappen in een andere taal dan je eigen taal (en dan nog!).
Als Karadzic in beroep gaat tegen deze uitspraak, zal hij het trouwens hoogstwaarschijnlijk winnen.
Intussen moet worden opgelet, dat een belangrijke inzet van deze procedure, namelijk de vraag, inhoeverre de grote mogendheden onder leiding van de VS het in 1995/96 met Milosevic en consorten op een accoordje hadden gegooid, niet via dergelijke procedure-gevechten naar de achtergrond verdwijnt.
Het ziet er namelijk naar uit, dat de Amerikanen (en de Engelsen en Fransen) over de hoofden van de brave Hollanders heen, een "afronding" van het servische deel van Bosnië hadden beloofd aan Milosevic en aan Karadzic, die inhield dat ze de enclaves Srebrenica , Zepa, enz. ongehinderd mochten "veroveren" op de moslim-gedomineerde Bosnische regering, alvorens een compromis (Dayton) te sluiten.
Het bovenstaande neemt uiteraard niets weg van de verantwoordelijkheid van K. voor de gepleegde oorlogsmisdaden, respectievelijk genocide! Maar het plaatst die wel in een ander licht en kan (moet!) aanleiding geven tot het ter verantwoording roepen van de toenmalige verantwoordelijken in de VS en de NATO.
Dat laatste kan helpen. Internationaal, natuurlijk. Maar ook en vooral in Nederland, om beter en duidelijker de ruimte en de beperkingen te zien van wat het land vermag voor hetgeen het zich in de wereld ten doel stelt.
Karadzic vangt bot in taalstrijd
Uitgegeven: 27 augustus 2008 17:49
Laatst gewijzigd: 27 augustus 2008 17:49

DEN HAAG - De van oorlogsmisdaden in Bosnië verdachte Radovan Karadzic krijgt nul op het rekest in zijn taalstrijd voor het Joegoslavië-Tribunaal.
ANP

De ex-president van Republika Srpska krijgt de verslagen van zittingen in zijn zaak en in andere relevante zaken alleen in de Engelse taal.

Dat heeft John Hocking, de plaatsvervangend griffier van het tribunaal, woensdag besloten in een beroepsprocedure die Karadzic afgelopen vrijdag had aangespannen.

De verdachte, die zichzelf verdedigt, eiste dat de verslagen ook zouden worden opgesteld in het Servisch en in cyrillisch schrift. Dit omdat zijn Engels niet goed genoeg zou zijn "om juridische zaken te begrijpen".

De plaatsvervangend griffier wees het beroep af, onder meer omdat het te veel extra werk zou opleveren voor de vertaalafdeling. Daardoor zouden dan vertragingen in het proces dreigen.

06 augustus 2008

België: Franstaligen "immigranten" in hun eigen land?

In de Belgische discussie over "staatshervorming", die nu al meer dan een jaar het land verlamt, is op 1 augustus een grens overschreden. Een Vlaams-nationalistische "kartel"-bondgenoot van de regeringspartij der Vlaamse christendemocraten bestempelde Franstalige Belgen, die toevallig in de Vlaamse regio wonen als "immigranten", die "net als Turken en Marokkanen", verplicht zouden moeten worden tot integreren.
Het is hoog tijd, om dergelijke ethnic cleansing-fantasieën grondig af te wijzen. De geschiedenis leert, dat je daar niet te lang mee moet wachten...

Even een klein inleidinkje voor onze Nederlandse lezers:

De heer Bart de Wever is voorzitter van de partij NV-A, één van de opvolgers van de Vlaamse "Volksunie". De VU was lange tijd de belichaming van het Vlaamse nationalisme, maar paste zich later stap voor stap aan, naarmate terechte Vlaamse eisen binnen de Belgische staat werden ingewilligd. Haar rol werd op "moderne" wijze overgenomen door het "Vlaams Belang" van Filip De Winter c.s. Deze laatste beweging combineert Vlaams extremisme met xenophobie ten opzichte van immigranten. Bijna een kwart van de afgegeven stemmen in het Noorden van België komen bij deze partij terecht.

Het Vlaamse CDA, dat de naam "CD&V" draagt, was zo rond het jaar 2003 ten einde raad: Een tot dan toe succesvol "paars" regime had de eeuwige christendemocratische regeringspartij gemarginaliseerd. Er was hoge nood aan een nieuw profiel. Net zo min als het CDA in Nederland, werd zoiets aangetroffen in het Christendom. Aansluiting bij populistische propaganda bleek de juiste oplossing. Het CDA omarmde Pim Fortuyn. De CD&V deed hetzelfde met het Vlaams-extremisme-"soft" van het NV-A. Groot succes: Bij de verkiezingen van 2006 in Vlaanderen en die van 2007 voor het Belgische parlement, won de CD&V via haar kartel met de Vlaamsnationalisten afgetekend van de "paarse" partijen.

Sinds de verkiezingen van 10 juni 2007, houdt De Wever zijn grotere kartelgenoot in gijzeling. Of, misschien beter gezegd, Leterme en zijn CD&V laten zich met genoegen in gijzeling nemen, om zelf niet verantwoordelijk te worden gesteld voor de chaos die ze veroorzaken door het regeren op federaal niveau vrijwel geheel te saboteren.
Intussen krijgt genoemde Bart de Wever alle ruimte om zijn Vlaams-extremisme tot de uiterste consequentie bot te vieren.

Het meest recente staaltje daarvan vindt u hier:

Bron:

«Franstaligen zijn immigranten»


een artikel uit

Voor de voorzitter van het NV-A, Bart de Wever, bestaat er geen franstalige minderheid in Vlaanderen, maar alleen « immigranten die zich moeten aanpassen ».

« Ik ben van mening, dat er geen franstalige minderheid is in Vlaanderen, alleen immigranten die zich moeten aanpassen. Dat wordt ook gevraagd van Marokkanen en Turken. We zeggen tegen hen ook niet: "Jullie zijn met velen , dus we maken van het Arabisch een officiële taal."Dat zou toch idioot zijn », verklaarde De Wever vanmorgen op de Belgische Franstalige radio, in antwoord op vragen van luisteraars.

« Nergens ter wereld wordt er zo geredeneerd », vervolgde hij, terwijl hij ontkende dat hij een « intolerante persoon » genoemd mag worden.

« Iedereen is welkom in Vlaanderen. je kunt er gerust Frans blijven praten. Het enige wat wij willen, is dat de bestuurstaal Nederlands is », voegde de voorzitter van het NV-A eraan toe, waarbij hij eiste, dat nu eindelijk een einde moest komen aan "het kolonialisme" van Brussel ten opzichte van Vlaanderen.

[...]

Wat Brussel betreft, "een historisch Vlaamse stad, die verfranst is", die stad is slechts het symbool van "de Belgische identiteit die men in de negentiende eeuw bedacht heeft", meent hij. En aangezien België "passé" is, moeten "de beide erfgenamen (het Vlaamse en Waalse gewest) zich met deze erfenis bezighouden", aldus weigerend, om het Brusselse Gewest als zodanig te erkennen.

(Volgens Belga)


Beste vrienden: Er is een grens aan wat we nog kunnen tolereren. Die grens is hier overschreden!

Anderstaligen verklaren tot "immigranten" die zich moeten "aanpassen" in hun eigen land, dat ruikt te veel naar "ethnic cleansing". Dat doet voor mij de deur dicht!

In de Brusselse regio wonen een miljoen franstaligen, nederlandstaligen, tweetaligen en anderstaligen vreedzaam en respectvol tezamen. Welk probleem willen de heer Leterme en zijn vriend De Wever eigenlijk oplossen? De Franstaligen in de Vlaamse gemeenten rond Brussel worden in de winkels, bij de dokter en bij de begrafenisondernemer zonder problemen in het Frans geholpen en bediend. Is dat een gevaar voor de Nederlandse cultuur? Helpt het iemand vooruit, als de ambtenaar van de burgerlijke stand het overlijden van een inwoner niet in het Frans mag opnemen?

Bart De Wever heeft geen enkel respect voor de culturele smeltkroes die Brussel is. Het is niet ééntalig, dus het past niet in zijn plaatje, dus het is kunstmatig, dus het mag niet meepraten over de staatshervorming. De "personnable aangelegenheden" van één miljoen inwoners (hun onderwijs, gezondheidszorg, enz.) moeten onder voogdij komen van een ondoorzichtig overlegorgaan van lieden die wij, Brusselaars niet gekozen hebben!

Dat is een aantasting van onze burgerrechten, misschien zelfs van onze mensenrechten! Ik zeg u, heren Leterme en De Wever, ik zal niet zonder slag of stoot het resultaat aanvaarden van wat u zonder mij en over mij eventueel bekokstooft. Ik zal een beroep doen op het Hooggerechtshof en, indien nodig op het Europese Gerechtshof.

U kunt wat mij betreft uw gang gaan, om een Vlaams mini-staatje op te richten, onder voorwaarde, dat u de Europese regels voor de rechten van minderheden onderschrijft en toepast (tot nu toe is België het enige land dat die voorschriften nog niet omgezet heeft in wetten). Van Brussel blijft u af.

Maar beter zou het zijn, als de grote Vlaamse democratische partijen ophouden met te flirten met vlaamsextremistische utopieën, accoord gaan met een België bestaande uit drie of vier (Duitstaligen erbij) regios, waar mensen van welke nationale taal ook, welkom zijn. Regionaal-particularisme naar het model van de Lega-Nord, dàt is pas "negentiende-eeuws" als constructie.

Zolang als u zich niet van het "immigranten"-standpunt van uw kartelgenoot De Wever distantieert, mijnheer Leterme, aanvaard ik u niet als mijn minister-president. Ik geef er ook kennis van, dat ik, als nederlandstalige Brusselaar, verbied aan een Vlaamse gewestregering waarin De Wever's partijgenoot Bourgois zetelt, om mijn "personnabele" aangelegenheden te behartigen. Daartoe mandateer ik de gekozen Brusselse gewestelijke autoriteiten. En ik doe een beroep op alle Brusselaars, om hetzelfde te doen.

Crossposted from (Franse versie): Toto Le Psycho; HUIBSLOG (NL versie: HUIBSLOG, In Europa Thuis)

Technorati Tags: , , ,

20 juni 2008

In 't Verdonkhoekje: De Vastgoedmaffia


Trots op Nederland?

Het gaat van kwaad tot erger met Rita, Favorita.
 • Knots op Tederhand. Zakkenvuller Ed Sinke deed het trotse schip vrijwel zinken.
 • Kots op Stokebrand. Rita pakt fors uit tegen de "levenspartner" van Ed. (Email aan aanhangers)
 • Bots op Tegenstand. Iedereen die het waagt om ermee te lachen (TON goes LPF"), is een landverrader!
 • Rita gat in hand. "Ze blééf maar uitgeven, zonder dat er geld in kas was" (Sinke)
 • Bedot door speculant. Waar is het geld van de kaartjes van 3 april gebleven?
 • Gekocht door zwarte hand. Vastgoedspeculanten grepen hun kans: De hele LPF-bende is present. Harry Mensch, Reichman & Rommelaar (!) uit Den Haag, Nina Brink & familie (Brasschaat) en, naar nu ook blijkt (zie verderop): Thunnessen, de man die Pim Fortuyn "kocht" en die erin slaagde om de LPF, in geldnood, te bewegen tot het enige en laatste amendement op "het gedachtegoed van Pim Fortuyn", namelijk ten gunste van vastgoedspeculatie ten koste van het (Rotterdamse) woningcorporatie-bezit. (Verkiezingsprogram LPF, 2003)
 • ....
 • Plots in Niemandsland ... Zelfs "De Telegraaf" laat haar vallen!
Zwaar weer voor de kapitein van het Trots Op Nederland schip.
Kay van der Linde, ten onrechte beschouwd als topdog van de populistische spin, omdat hij ooit eens dozen in een New Yorks magazijn heeft mogen versjouwen, is er eindelijk in geslaagd om concurrent Ed Sinke eruit te werken.

Ook bij 'Trots Op Nederland' geldt: Follow The Money! Daar Rita's "Beweging" geen leden kent, alleen supporters, moet het geld van buiten komen. Nina Brink, kampioen-oplichtster van Nederland en wijde omstreken (Worldonline) kwam met 50.000 euros over de brug. De gedupeerden van het ABN-AMRO/Worldonline-schandaal van een paar jaar geleden, hebben nauwelijks tijd gehad, om dat geld bij Rita op te komen eisen, of daar waren al onze bekende "belangeloze investeerders" van het vastgoed-type, om de kas verder aan te vullen.
We signaleerden al eerder, dat de site van Rita "trots" verkondigt, dat de huurvaststelling "vrij" (voor de huiseigenaars) moet blijven. Ach, een kleine concessie aan de sponsors, wat is daar mis mee?

- Nou, alles!

Zelfs Mat Herben, de ongelukkige vrijmetselaar die als stervensbegeleider van de LPF mocht optreden, heeft het in de gaten (NU.nl, 18.6):
Volgens Mat Herben, ex-fractievoorzitter van de LPF, probeerde Thunnessen destijds eisen te stellen aan de samenstelling van het bestuur van de partij. Herben vindt dat er openbaarheid moet zijn over financiers van politieke partijen.
De Achterkant van het Gelijk van Rita (Amsterdam, 3 april 2008)

Ja, Mat, dat vinden wij ook. Al lang. Die regels moeten er nu snel komen. Al zeven of acht jaar worden de Nederlandse verkiezingsuitslagen vervalst door de tussenkomst van duistere financiële machten. Elk enigszins behoorlijk Europees land heeft die regels al lang. In Engeland is Blair (benoeming van sponsors tot Lords) er bijna over gevallen. In Frankrijk wordt er streng gecontroleerd, terwijl in Duitsland een staatssubsidiesysteem bestaat voor partijen, dat andere giften uitsluit (ex-bondskanselier Kohl zou er bijna om veroordeeld zijn). Zelfs, ja zelfs, België heeft zijn regels. Vastgoedspeculanten komen er niet aan te pas, al is het daar ook niet ideaal.

Aan Verdonk met haar "Beweging" zonder leden, zonder democratie en zonder referenda, met haar stichtingen en bv's, moet nu snel duidelijk worden gemaakt, dat het speelkwarier voorbij is en dat ze niet aan de minimumvoorwaarden voldoet om aan verkiezingen te mogen deelnemen. Anders is het te laat. Sinke en Van der Linde vinden heus wel een andere job. En al is de kans voor Rita om burgemeester van Rotterdam te worden, ook verkeken, een ander leuk baantje zit er best voor haar in.

Vrij van Spekulant - Trots op Nederland!


Technorati Tags: , , ,

17 juni 2008

Jan moet stoppen

Jan Marijnissen moet stoppen als fractievoorzitter van de SP.
Gezondheidsredenen die zich al een tijd lang aankondigden, zijn de oorzaak.
't Is jammer, niet omdat ik het zo vaak met hem eens was, maar omdat ik waardering heb gekregen voor zijn vermogen, om uit het verband van klein-links te springen en verder te kijken dan de ideologische neus lang was.

Hij zou in staat zijn geweest, om het impossibilistische standpunt van de SP over Europa recht te buigen.

Gelukkig is de populistische agitator voor het afwijzende Europa-standpunt van de SP, niet in de running voor de opvolging (Nu.nl):
SP-Kamerlid Harry van Bommel, een andere oudgediende in de fractie, heeft aangegeven geen interesse te hebben in de functie.
De andere kandidaten zijn de oudgediende Agnes Kant, arts en opgegroeid met het community-werk van de SP en justitiewoordvoerder De Wit. Die stelde dat hij overweegt zich kandidaat te stellen. "Maar je zult het moeten afwachten."

Wij wachten af.

12 juni 2008

Boonificatie van De Morgen?

Gisteren dacht ik nog bij het openslaan van het dagblad De Morgen, dat het ging om een eenmalige gekte. Hoofdredakteur afwezig (leidde het Brussel-debat van dinsdagavond in het Nationale Theater en was misschien wat te lang afgezakt naar La Mort Subite de la Belgique), wie zal het zeggen? Als de kat van huis is, dansen de muizen: "Vandaag maken we eens lekker een krantje dat niet van Het Laatste Nieuws te onderscheiden is!" - "Boontje komt om zijn loontje".
Mijn favoriete tekenaar ZAK zei het al treffend op pagina 3 van de vier Boonen bladzijden: "Er moet al wel heel wat afgesnoven zijn op de redaktie, willen ze vier bladzijden in de Boonen gaan!", of woorden van gelijke strekking.

Maar vandaag, vanmorgen, lijkt de Boonificatie-sprint van De Morgen uit te lopen op een EPO-gedreven definitieve ontsnapping uit het peloton van serieuze en evenwichtige berichtgeving: Weer vier paginas Boonen! Plus nog een pagina 14 "Omtrent Boonen", waar sterredakteur Douglas DeConinck flagrantere gevallen van "poederzucht" meldt, met name onder politie-agenten en waar de lezers massaal reageren, "al was het maar om te melden, hoe onbelangrijk de zaak is". Gelukkig maar, zou ik zeggen.

De CD&V lijkt bereid om België op te blazen en Brussel te verstikken, Bush probeert Europa mee te krijgen in een derde wereldoorlog door Iran aan te vallen, de oliespeculanten winnen 50 cent op elke liter petroleum, vrachtwagenchauffeurs beginnen een ware opstand, de beloofde VN-troepen in Darfur komen er niet en die er zijn hebben niet eens helmen om op te zetten....

Maar Het Verstand van België, het Dagblad De Morgen, topproduct van de Dansaertstraat, van onze gekoesterde jonge -en van vreemdenhaat bevrijde- Vlaamse intellectuelen, verliest zich "in de Boonen".
Eénmaal "in de bonen", OK. Maar tweemaal? Ik ben een boon als ik het snap.

't Is waar: Ik ben geen Belg. Surrealisme verrast en verleidt me elke keer weer. Is de boonificatie-sprint van De Morgen een subtiel protest tegen het overdonderende surrealisme van de regering-Leterme ("Ceci n'est pas un gouvernement")? Nee, "subtiel" is het woord niet.

Niets, werkelijk niets, wordt ons bespaard: De persconferentie, Bert Anciaux (natuurlijk!), het cursiefje van Camps waarin alle grappen, grollen en uitglijders van het schaars bebaarde "stuk" nog eens de revue passeren, de "marktwaarde" van Tom, een overzicht van het internationale commentaar en de mening van een "communicatie-expert" die niets dan lof heeft voor het toneelstukje van de persconferentie.

Bruine bonen, witte (coca-) bonen: Kent u nog de uitdrukking "blauwe boon" voor de kogel die de soldaat verwondt?

De Morgen schiet een blauwe boon in eigen voet.
Related Posts with Thumbnails