30 september 2010

Barbarist Hans Jansen viert 'D-day' in strijd tegen islamisering met Bosma en Enoch Powell

Hans Jansen, arabist.   Foto Govert de Roos

Geert Wilders heeft toch maar een stel rare kostgangers.

De "arabist" Hans Jansen was in de negentiger jaren bij het Nederlandse volk bekend als de vaste commentator op tv, als het om het Midden-Oosten ging. Zijn wat hijgerige elocutie voerde een stroom nietszeggende commentaren de vreedzame huiskamers in.
Jansen was en is nog steeds niet echt pro-Israël, maar de barbarist was toen ook nog niet erg anti-moslim.
Zoals vele andere leden van de linkse elites, begon hij na de moorden op Pim en Theo echter het licht te zien. En hoe!

De mythe van de islamitische erfzonde ("Wie eenmaal met de Koran besmet is, geneest nooit meer. En zijn kinderen en kleinkinderen ook niet..." - ik parafraseer) werd onderbouwd in een haatpamflet in boekvorm waarvan de titel iets met apen en varkens vermeldt.
Najaar 2008 begaf Jansen zich naar Brussel, om aldaar in de lokalen van het Vlaams Belang samen met beroepsmoslimhaters als Bat Ye'or een internationaal congres toe te spreken (Antijihad), waarvoor zelfs Hans' nieuwe held Wilders bedankt had wegens het rechtsextremistische karakter ervan.
PVV-ideoloog Martin Bosma presenteerde op 29 september zijn boekje over het verraad der linkse intellectuelen in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. De NRC valt van de ene verbazing in de andere bij het beluisteren van de haatdragende kreten van deze ex-professor aan de Utrechtse universiteit:
"Rivieren van Bloed"
Den Haag, 29 sept.
Nederland heeft met het akkoord tussen PVV, CDA en VVD een „D-Day” bereikt in de strijd tegen de islamisering. Dat neemt niet weg dat er nog strijd zal volgen, mogelijk met „rivieren van bloed” , zoals de rechtse Britse politicus Enoch Powell die in 1968 voorspelde als gevolg van de immigratie uit niet-Europese landen.
Dat zei de arabist Hans Jansen vandaag in Den Haag bij de presentatie van het boek De schijn-elite van de valsemunters van PVV-Kamerlid Martin Bosma. 
1967. De student theologie Hans Jansen was samen met de oprichter van de Studentenvakbeweging Ton Regtien, twee andere studenten en ondergetekende onderweg naar Parijs, waar we een solidariteitsmeeting in de Mutualité met het Vietnamese verzet tegen de Amerikaanse oorlog gingen bijwonen. Zo'n autorit was toen nog een hele onderneming, want de autoroutes waren nog lang niet klaar. Vijf of zes uur lang in een nauwe auto met een onophoudelijk kwebbelende toekomstige barbarist - ik geef het jullie te doen. Daar kwam nog bij, dat Hans ons geheel onnodig trachtte te overtuigen van het ongelijk van Israël in de Zesdaagse Oorlog en, volstrekt ten onrechte, van de weldaden, die een verblijf in een Arabisch trainingskamp voor stadsguerrilleros wel zou opleveren.
Soms had ik het gevoel, dat we met een provocateur van de BVD van doen hadden. Maar het was vooral irriterend. Zo irriterend, dat Ton op een gegeven moment Hansje dringend verzocht om z'n mond te houden.
Het Verraad der Klerken
Maar je ziet: Het kan verkeren. Nadat Hans Jansen nog jarenlang allerlei Palestina-comitees met z'n links-elitaire gepraat (ik gebruik maar eens een term van Martin Bosma) onveilig had gemaakt, volgde de omslag. Eerst naar een soort GBJ Hilterman pastiche, vervolgens naar een grove afspiegeling van het evangelie van Ajaan Hirsi Ali. Je zou kunnen genieten van de ironie van het geval, als er niet zo veel tragiek bij te pas kwam, als je bedenkt, dat het eerste deel van het boekje van Bosma nu juist gaat over die generatie van uit de werkelijkheid losgezongen intellectuelen als de barbarist er een is (NRC):

In dat boek verwijt Bosma de linkse elite, Nederland vanaf de jaren zestig, een multiculturele ideologie te hebben opgedrongen, die onder het volk geen steun geniet en die nu ten einde is. "
Het is intussen duidelijk geworden, dat er ook bij Martin Bosma veel autobiografische afrekening met een "links" (althans niet ideologisch-conservatief) verleden in zijn boekje zit. Bij de oude Hans neemt het echter wel heel pathetische vormen aan. "Zichzelf overschreeuwen" duidt het effect daarvan aardig aan. Jansen lijkt er wel op uit te zijn, gastheer Bosma te overtreffen in politiek incorrecte statements en citaten. Overcompensatie? Jaloezie? - Kortom:
De arabist Jansen, die al lange tijd banden onderhoudt met Wilders, zette zich scherp af tegen de „linkse elite en hulptroepen” die critici van de multiculturele samenleving de mond proberen te snoeren. Hij noemde de milieubeweging „de groene Khmer” en verwees naar het multiculturele „sultanaat van Amsterdam-West”.
Net als de PVV, is de barbarist niet geïnteresseerd in oplossingen voor de spanningen en de conflicten die het samenleven van verschillende culturen vaak met zich meebrengt. Als Amsterdammer zou hij toch beter kunnen weten. De stad is altijd multicultureel geweest. Voor 1942, was 15% van de inwoners van joodse afkomst. Er was best veel antisemitisme. Jansen heeft zelf de bijbelse wortels daarvan onderzocht.*) Maar in de halve eeuw die aan de Duitse bezetting voorafging, vond een echte wederzijdse integratie plaats. Die had te maken met sociale en culturele emancipatie. Van twee kanten. De bijbelse wortels van het onderling wantrouwen speelden nauwelijks meer een rol. Die werden pas weer uit de kast gehaald door de bezetters en hun handlangers.

Kijk Hans, nu even luisteren, in plaats van kwetteren. Ik heb goede redenen, hierboven uiteengezet, om met argumenten en op democratische wijze, zonder oorlogsretoriek, inderdaad ernaar te streven, dat in het multiculti-debat aan de teksten van de bijbel of van de koran niet meer betekenis wordt toegekend dan ze hebben. Dat is niet: "de mond snoeren", maar open staan, ook voor argumenten die ontleend zijn aan het dagelijkse leven van mensen die in een multiculturele omgeving wonen of werken.

De man van jouw "Sultanaat van Amsterdam-West", Ahmed Marcouch, bewijst dagelijks dat dat kan. Zonder de problemen uit de weg te gaan en zonder aan onredelijke eisen van opgefokte jongeren toe te geven.

Aan een heruitgave van Julius Streicher is geen enkele behoefte.
*) Och heden! UPDATE. Ook ik ben in de domme val getrapt van de naamsgelijkenis tussen Hans Jansen en Hans Jansen. De professor Hans Jansen die NIET onze barbarist is, heeft geschreven over de nieuwtestamentische wortels van anti-semitisme. Dom van mij, om op amazon.com af te gaan. Ik zal het nooit meer doen. Beloofd!
Intussen versterkt dit gegeven de strekking van mijn betoog. Hans Jansen de barbarist heeft zich nooit echt beziggehouden met de wisselwerking tussen de teksten in heilige boeken en actueel racisme/discriminatie.
Hij beperkt zich tot het aandragen van vervuilde tekst-munitie, eerst aan Abu-Nidal, vervolgens aan Geert Wilders.
Ergens heeft Martin Bosma gelijk. (Zie Kustaw Bessems: Het evangelie van Martin Bosma...). Elke sociale beweging trekt in haar spoor bewuste of onbewuste opportunisten aan, die hun kunde en schrijfkunst prostitueren aan de heersende trend. Al in de twintiger jaren van de vorige eeuw, noemde men dat "La Trahison des Clercs", het verraad van de intellectuelen. Of dit op Bosma zelf van toepassing is, is niet uitgesloten, al doet zijn schrik bij de dood van Theo van Gogh authentiek aan. Maar ja, evenmin als men de geschiedenis kan stilzetten op de datum in de zomer van 1914, dat Jean Jaurès met een pistoolschot werd vermoord op een Parijs terras, zo kan men zich veroorloven met denken op te houden vanaf 2 november 2004.
Maar ik ben wel zeker, dat de barbarist een soort Julius Streicher Preis verdient.
Dat hij er nog lang van mag genieten in het bejaardenhuis van de inktkoelies!
-----

En over Streicher gesproken, de door Jansen met instemming opgevoerde Enoch Powell kon er aan de andere kant van het Kanaal ook wat van. Een echte haatzaaier die terecht door Edward Heath uit de Conservatieve Partij werd gezet. In 1968 hield Powell zijn beruchte rede in Birmingham. Daarin citeerde hij Vergilius' Aenaeis: "As I look ahead, I am filled with foreboding; like the Roman, I seem to see 'the River Tiber foaming with much blood.'" - Dus geen "rivieren van bloed", geachte professor, maar een citaat dat niets met immigratie te maken heeft. In Vergilius' tijd werd het Romeinse burgerschap aan mensen van om het even welke etniciteit verleend, als ze maar rijk genoeg waren. De joodse familie van Saulus (later Paulus) uit het nu Turkse Tarsos is daar een bekend voorbeeld van. Demagogie in commissie met de walgelijke Enoch dus, beste barbarist!

29 september 2010

Wilders schaft meteen ook maar even de rol van de oppositie af

De drie bruine heren zijn er (voorlopig) uit. Er liggen een ontwerp- coalitie- en gedoog-contract. De Telegraaf tekent de eerste oprispingen van Geert Wilders op: "PVV nu in centrum van invloed"
Hij bedoelt natuurlijk: "in het centrum van de MACHT".
Maar dat zeg je niet, in Nederland.
Nederland is namelijk nog steeds een parlementaire democratie. De macht is er tamelijk evenwichtig verdeeld over justitie, parlement en uitvoerende macht. Net zoals in Israël of de VS.
Als Rutte inderdaad minister-president wordt, zal hij dan ook zeker niet van de traditie afwijken en net als Obama zeggen, dat hij de MP van ALLE Nederlanders wil zijn.
Dat is natuurlijk wel wat lastig voor hem, nadat hij zijn domme uitspraak over rechts Nederland dat zich de vingers gaat aflikken bij het komende coalitie-akkoord, heeft gedaan. De man heeft duidelijk geen "Fingerspitzengefühl". Maar wie weet, al likkend, komt dat er toch een beetje.

Maar Wilders zet meteen de toon. Hij doet mee, zegt hij, om de helft van de Nederlandse kiezers, als het kan, vier jaar lang monddood te maken:
De PVV-leider merkte op dat het akkoord betekent dat „links niet veel te vertellen zal hebben”. „Geen Cohen, Halsema of Pechtold. Dat is goed voor Nederland.”
Stel je eens voor, wat Wilders zou hebben gezegd, als Verhagen namens een centrum-coalitie zou hebben herhaald, wat hij dit voorjaar als CDA-minister van Buitenlandse Zaken nog in Nijmegen zei:
"Dit centrumkabinet betekent, dat Wilders en zijn PVV niet langer de belangen van Nederland kunnen schaden."
Het huis zou te klein zijn geweest: "1,5 miljoen stemmers genegeerd!" En de hele riedel.

Wat Klink voorspelde, namelijk dat VVD en CDA dagwerk zouden krijgen aan het tegenspreken van Wilders' interpretaties van het kabinetsbeleid, wordt al één minuut na het sluiten van de ontwerp-akkoorden duidelijk.
Maar Klink ging er nog vanuit, dat CDA en VVD eraan hechten, om hun eigen principes te verdedigen.
Ik denk dat hij zich daarin vergiste.

Verhagen en Rutte laten zich gewillig meesleuren in de definitie van Wilders. Ze geven hun naam niet aan een "rechts" kabinet, maar aan een "anti-links" kabinet.

De demonisering van democratisch gekozen en - gecontroleerde volksvertegenwoordigers als zijnde "slecht" voor Nederland zal hun een zorg wezen, zolang ze maar hun namen aan het kabinet mogen geven.

Twee bruine beren, die broodjes smeren.
Aan één kant.
Oh, het was een wonder!
Wàt die beren smeren konden!


- Sent using Google Toolbar"

28 september 2010

Bruin Duitsland verwacht de Verlosser: Geert, den Führer!

Aanstaande zaterdag, 2 oktober, is het zo ver. Op een nog geheime plek in Berlijn, gaat Wilders spreken. Over de Islam, natuurlijk.
De Duitse bijstand-ontvangers die in stadswijken wonen, waar het soms best lastig kan zijn met immigranten (en voor immigranten ook) hebben zojuist te horen gekregen, dat ze er in 2011 wel 5 euro per maand bij krijgen op hun uitkering (Hartz IV, 362 € pm.). Dat is uiteraard niet de schuld van banken zoals de HRE die spaar- en hypotheek-geld bij miljarden verjubeld hebben in speculatieve beleggingen, maar van de Islam.
De Koran schrijft immers voor, dat geld alleen in concrete projecten mag worden belegd (grond, handelswaar, enz.). Het heeft zo z'n voordelen, als de Profeet zelf handelaar is geweest.
Voor Geert Wilders echter, is een en ander een bijkomend bewijs voor de perfide aanslag op onze vrijheid, ons bezit en onze joods-christelijke cultuur. Het is de schuld van de muzelman en van de muzelman alleen! Enfin, je kunt het wel zo ongeveer uit je hoofd uittekenen, wat de peroxide profeet zoal in Berlijn gaat uitkramen.
De aanbevelenswaardige Duitstalige blog AllaboutGeertWilders van Falk Madeja (nederlandskennende journalist bij het Duitse Parool-achtige dagblad TAZ) houdt ons op de hoogte van de tot hysterie uitgroeiende verwachtingen bij een deel van het Duitse publiek, nu de Hollandse Verlosser in aantocht is.
René Stadtkewitz, gemeenteraadslid in Berlijn, verliet vorig jaar de CDU, maar bleef lid van de CDU-fractie. Sinds hij 12.000 euros beschikbaar stelde om Geert in Berlijn te laten optreden, werd hij echter ook uit die fractie gezet. Vorige week, stichtte Stadtkewitz samen met wat loslopende racisten, een nieuwe partij, "Die Freiheit" geheten. René S. is een erg binnensmonds sprekende meneer, die niet de indruk wekt, het buskruit te hebben uitgevonden. Nee, de push komt niet van hem, maar van de bruine massablog "PI", waarover we al eerder berichtten.
PI is helemaal idolaat van Geert. De voorpagina gaat vier of vijf keer over Geert. De bijeenkomst in Berlijn wordt geregisseerd door PI. Om er bij te zijn, bij Geert, op 2 oktober, moet je 15 euros aan PI betalen, als je tenminste niet wordt geweigerd omdat je niet bruin genoeg bent. Het wordt ook aanbevolen, om je voor € 19,90 een Geert-T-Shirt aan te schaffen in de PI-Shop. Alle kleuren voorradig. Ook bruin.
Je moet Geert Wilders een ding nageven: Hij weet er een slaatje uit te slaan! 12.000 € van Stadtkewitz plus 7.500 € toegangsprijzen (het zaakje is uitverkocht), plus een percentage van de shirt-verkoop - dat is toch al gauw 30.000 euros in het handje. De Hollandse handelsgeest, zou je kunnen zeggen. Piet Hein. De Zilvervloot. Laat ze maar dokken, die moffen.

Hierboven zie je dus hoe PI verwilderst. Intro, GWIFA-annonce, steunfonds voor proces (groene stropdas) en dan valt Fitna nog buiten beeld. In de goede oude Goebbels-traditie, wordt de TROS-discussie tussen Geert en Job omgezet in een Triumph des Wilders. Heel eenvoudig: Door vrijwel alles wat Job te berde bracht, eruit te snijden. Alleen Geert is aan het woord.
Ja, zo kan ik het ook!
Maar het PI-reaguurdersvolk staat te trappelen om zijn zegje te doen. En hoe!
Geert is "geil".
En het kan niet op. Liefdesverklaringen als deze:


Zelfs een "KISS" wordt verderop door een vrouwelijke fan op PI aangeboden.

En deze narcistische idioot gaat de Duitsers geld uit de zak kloppen, onzin verkopen en poseren als godfather van Bruin I??
Opsluiten!
. .

09 september 2010

Wilders verliest definitief de steun van Daniel Pipes in de USA

Daniel Pipes gooide in april al zonder commentaar een steun-link voor het Geert Wilders fonds van zijn veelbezochte site Daniel Pipes Columns af. Kennelijk beviel het de deken van de Amerikaanse vrienden van Groot-Israël niet, dat Wilders zich encanailleert met christelijke en joodse anti-islam-extremisten.

Begin 2010 nog, verklaarde de beoogde getuige in het haatzaai-proces tegen Wilders trots, dat hij in de VS tienduizenden dollars voor Geert had verzameld. Maar toen al maakte hij de reserve, dat hij anders dan Geert, niet tegen de Islam als zodanig is, maar alleen tegen de Islamisten.

In een post van 7 september, gaat Pipes nog verder. In Americans Wake Up to Islamism maakt hij zich zorgen over de effecten in het buitenland van het geagiteer van ultra-rechts over het Islamitisch centrum in Lower Manhattan.

Pipes zegt voor een Islamitisch centrum, maar tegen een Islamistisch centrum te zijn. Hij haalt de rechtse republikein Newt Gingrich aan, die in het openbaar het centrum met een Nazi-gedenkteken vergeleek, maar in een privé-mail erkent, dat moslims in beginsel goede Amerikanen zijn.

Daniel Pipes verheugt zich erover, dat nu zo veel deskundigen nu het gevaar van islam-extremisme onderkennen:
For the first time in fifteen years, I feel I may be on the winning team.
Maar hij is ook bezorgd:
But I have one concern: the team's increasing anti-Islamic tone. Misled by the Islamists' insistence that there can be no such thing as 'moderate Islam,' my allies often fail to distinguish between Islam (a faith) and Islamism (a radical utopian ideology aiming to implement Islamic laws in their totality). This amounts not just to an intellectual error but a policy dead-end. Targeting all Muslims conflicts with basic Western notions, lumps friends with foes, and ignores the inescapable fact that Muslims alone can offer an antidote to Islamism.
Als je de Islam-extremisten gelijk geeft, als ze zeggen dat er geen 'gematigde Islam' kan bestaan, dan loop je in hun val. Dan ga je zonder onderscheid alle gelovigen over een kam scheren. dat is niet zo maar een redeneer-fout, maar het is een politiek die nergens toe leidt. Een dergelijke houding ontkent het onloochenbare feit dat alleen de moslims zelf een tegengif kunnen ontwikkelen tegen Islam-extremisme.
As I often note, radical Islam is the problem and moderate Islam is the solution.
Zoals ik al vaker heb gezegd: Islam-radicalisme is het probleem en gematigde Islam is de oplossing.

Voor de goede orde, dit alles maakt van de invloedrijke Pipes nog geen vredesduif. De vroegere, door G.W.Bush benoemde, president van het American Peace Initiative (voor oorlog in het Midden-Oosten) en redacteur van de National Review komt zonder aarzeling op voor een groot-Israël, waarin voor Palestijnen geen plaats is. Op de beruchte Pepperdine Conference over "the Collapse Of Europe" in juni 2007, bepleitte en organiseerde hij nog, samen met Hirsi Ali, Henryk Broder, Leon de Winter, Afshin Ellian, Mark Stein en vele anderen een campagne "advocacy against Islam".

Maar het goede nieuws is, dat Wilders' aanhang in de VS zich nu beperkt tot de hysterici rond Pamela Geller en Robert Spencer. Naar de grote geldsommen en uitgebreide netwerken van Pipes kan Wilders voortaan fluiten.

Een bevestiging van de trend die we al eerder zagen: Wilders glijdt onweerstaanbaar in de hoek van aggressief, homohatend fundi-christelijk ultra-rechts.

Je moet Rutte heten, om dat niet te willen zien en Verhagen, om je daar niets van aan te trekken.

Thilo Sarra-Gen en Wildie Wortel ontdekken een ethnische Erfzonde

Volgens Thilo Sarrazin zit het in de genen. Wilders' PVV zoekt het in zijn verkiezingsprogramma meer in de land- en tuinbouw: Het zit'm namelijk in de wortels.
Maar beiden zijn het er roerend over eens, dat "culturele achterlijkheid" veroorzaakt wordt door de Islam en dat die erfelijk is tot in de dertigste generatie..
Sarrazin: Gene
Wilders: Wortels

De één veronderstelt, dat groepen mensen zoals Joden, door de eeuwen heen, door natuurlijke selectie, een bijzonder intelligent overlevings-gen zouden hebben ontwikkeld. (Pseudo-Darwinisme)

Terwijl, impliciet, wordt gesuggereerd dat mensen afkomstig uit Islamitisch beïnvloede culturen, een domheids-gen hebben, dat het hun onmogelijk maakt om in zo een beschaafde en geciviliseerde maatschappij als de Duitse- te aarden. Voor de zekerheid vermeldde Sarrazin naast de Joden ook nog de Basken als bezitters van een specifiek gen, wat ongetwijfeld bij de ETA in San Sebastian en omgeving tot grote vreugde en opluchting heeft geleid. Maar, calmez votre joie, dat deed Sarrazin alleen maar om niet als filo- of anti-semiet te worden aangezien. Dat lukte van geen kant, in Duitsland. In Nederland zou hij er, samen met Rutte, best uitgekomen zijn.

Sarrazin's boek gaat namelijk helemaal niet over de Basken. Het gaat over de immigranten in Duitsland, die moslim zijn. Met behulp van een eenzijdige interpretatie van bronnen, die voor hem zijn bijeengezocht door zijn personeel bij de Bundesbank, waar hij Mitglied des Vorstandes is, probeert hij aan te tonen, dat het IQ van met name Turken veel te laag is om in het technologische top-Standort Deutschland mee te draaien.

Het IQ zou dus erfelijk zijn. De enige remedie is een flinke portie discriminatie en "Ausgrenzung", zoals de Joden die eeuwenlang in de Duitse gebieden hebben ondergaan, zodat ook de gedecimeerde moslims een "overlevings-gen" ontwikkelen.

Sarrazin, wiens Hugenootse voorouders (uit het ketterse Zuid-Frankrijk) ooit voor de dragonders van Lodewijk XIV naar Pruisen vluchtten, wil zeggen waar het op staat met die tsunami van Turken, die om de haverklap weer en hoofddoek-dragend meisje op de wereld zetten. Dat zien we vaker. De vorige generatie immigranten is erg streng voor wie na hen komt (Hirsi Ali, Afshin Ellian en vele anderen).

Intussen had Wilders in het buurland Nederland al zijn eigen variant van de Erfzonde der Islamieten verwerkt in het zogenaamde PVV-verkiezingsprogram van 2010. We lezen daar onderaan op bladzijde 11, dat in Artikel 1 van onze Grondwet, waarin de gelijkheid van de Nederlandse ingezetenen voor de Wet wordt verwoord, een aanvulling zou moeten worden opgenomen, die bepaalt dat Nederland voor eeuwig deel uitmaakt van een "joods-christelijk-humanistische cultuur", waar moslims niet bij zouden horen.

Want wie wortels, ik herhaal: WORTELS, heeft in een land met een "islamitische cultuur", is belast met een onuitwisbare erfzonde. Die moet in de gaten worden gehouden en telkens weer aantonen dat hij of zij ècht wel Michiel de Ruyter aanvaardt als Bestevaer. Een extreme interpretatie van het begrip "Leitkultur", maar je moet zeggen wat je denkt, nietwaar?

Het trof mij, dat Wilders en Sarrazin zulke uiteenlopende oplossingen hebben bedacht voor hun probleem, die toch op hetzelfde neerkomen. Want wat is hun probleem? Rassendiscriminatie is sinds 1945 verboden. Toch moesten ze ergens iets vinden, dat een permanente onderschikking aan een "Herrenrasse" rechtvaardigt. Oplossing 1: "Noem het "cultuur"". Uitgevonden door Pim Fortuyn, lang voor zijn dood in 2002.
Oplossing 2: Ontzeg de Islam de status van religie. Religie mag je immers niet aanvallen.
Oplossing 3: Zoek iets aannemelijks om te betogen, dat al wie uit moslim-land komt, zelfs al is hij Christen, op zijn minst een dhimmi is.

Zo komt het dat Geert Wilders en Thilo Sarrazin twee loten aan één enkele stam zijn. Ze zullen samen overwinnen, of, wat ik hoop, samen in schande ondergaan.
.tw

08 september 2010

Tjeenk moet bruine vingeraflikkers weer tafelmanieren leren.

(c) Krapuul.nl 2010
Toen CDA-dissident Ab Klink er op 6 september de brui aan gaf, rekende Wilders snel uit: 
(76 - 2 = 74) + 2 SGP= 76!!
En stel je voor, dat Femke Halsema in de regering komt!
Dus werden burgemeester Dickerdack, vingeraflikker Rutte en Verhagen S.J. weer aan tafel bevolen. 
Rutte was net begonnen z'n strafregels te schrijven: "Ik moet naar Bolkestein luisteren en niet naar Weisglas!" En dat 18 miljard keer. Het vinger-aflikken begon toch echt te vervelen.
Nou, was Markje echt opgelucht. Samen met Maxime weer fijn zich laten gijzelen door baas Geert.

De arrogantie van de drie bruine samenzweerders op 7 september in de Tweede Kamer tentoonspreidden, bereikte nooit geziene hoogten. En Links stelde daar niet veel meer dan gestamel over "belediging van het Staatshoofd" tegenover. Cohen beperkte zich tot de "instabiliteit" van het beoogde bruine kabinet.

Wanneer dringt het nu eens tot het door Wilders als landverraders verketterde "links" door, dat Wilders z'n 1,5 miljoen stemmen grotendeels via kiezersbedrog heeft verkregen en ze nu gebruikt in dienst van een PVV die niets van een normale partij, maar alles van een maffia, heeft?

Zojuist stelde de koningin Tjeenk Willink als nieuwe informateur aan. Er is een gerede kans, dat Wilders niet eens met hem wil praten. 't Is immers een "socialist" die bij een vorige informatiebeurt heeft uitgerekend dat een centrum-links kabinet de beste afspiegeling is van de verkiezingsuitslag? Wilders riep toen zelfs, dat Tjeenk moest worden "ontslagen" uit de Raad van State!
Dat wordt wat, aan de bruine tafel. Rutte en Verhagen moeten ophouden om met hun vingers in de strooppot van het staatsbudget te zitten. "Eerst jullie handen wassen!" En met mes en vork eten. 
Ik denk niet dat Tjeenk Willink het haalt.
Maar, wie weet, komt er toch nog een opening voor de formatie van een kabinet onder leiding van Job Cohen. Je kan toch niet 6 miljoen kiezers blijven schofferen?

(Upgedate versie van mijn stuk van heden bij Krapuul.)

07 september 2010

Komt Geert niet naar zijn foute vrienden toe? Dan komen ze wel naar hem (en ons)!

Op 30 october aanstaande komt de EDL in Amsterdam demonstreren voor Geert Wilders en tegen de op 2 november verwachte uitspraak in het haatzaai-proces tegen deze nieuwste held van alle blanke suprematisten.

Wie zijn de EDL, en hoe komt het, dat Wilders nog niet heeft verklaard dat deze voetbal-hooligans niet welkom zijn in het Nederland waar we immers onze eigen boontjes willen doppen, zonder Europa, zonder voetbalvandalen?

Het beste en duidelijkste artikel dat ik tot nu toe heb gezien over de Engelse EDL (English Defense League) en diens ambities om te komen tot een European Defense League, is te vinden bij een onverdachte bron, EUobserver.com: Football hooligans to launch 'European Defense League' in Amsterdam.

Leigh Phillips schrijft daar:
Formed in 2009, the EDL has held over a dozen often rowdy marches and demonstrations in cities across Britain over the last year. Protests that attracted only a couple hundred militants at the end of last year are now bringing thousands out.
On Saturday (28 August) a rally in Bradford, West Yorkshire, home to the second-largest community of south Asians in the UK, turned ugly when members clashed with police and pelted anti-racist activists with bricks, bottles and smoke bombs. Thirteen were arrested, according to media reports.
Anti-racist watchdogs call the EDL one of the most worrying developments on the far-right scene in the UK since the 1970s and the days of the National Front, an openly white supremacist and neo-Nazi political party.
The group now appears to be meeting with some success in exporting its novel brand of nativism to the continent, a combination of anti-Muslim vitriol, aggressive street marches and attempts to rope in football hooligan gangs by holding rallies around the same time as matches.
Samenvatting: Binnen een jaar zijn de EDL-demonstraties uitgegroeid van honderden naar duizenden deelnemers. op 28 augustus, in Bradford, werden stenen, flessen en rookbommen naar politie en tegendemonstranten gegooid. Dertien arrestanten. Inzet van 1600 politiemensen.
Antiracisten spreken van een openlijk blank-suprematistische Nazi-partij.
De groep schijnt op dit moment er in te slagen om deze nieuwe vorm van "eigen volk eerst" te exporteren naar het continent als een combinatie van anti-moslim venijn, aggressieve straatdemonstraties en pogingen om bendes voetbalvandalen mee te sleuren door de acties te laten samenvallen met voetbalwedstrijden.


Leigh vervolgt:
The group's mission statement declares that anyone is welcome, so long as they are "integrated:" "We are non-racist/fascist and anyone is welcome if they want to live under English values and fully integrate into our way of life."
"English Defence League members recognise that this [Jihad-, HR] threat is one that must be stopped at all costs. Our Christian, Jewish, Sikh, and Hindu friends all have tales to tell with regard to Islamic Imperialism," the group's "Exposing the myths" page reads.
Sv: Israel wordt omarmd en een joods-christelijk-sikh-hindu front gevormd tegen "islamitisch imperialisme" dat "ten koste van alles" moet worden gestopt.
One of its leaders is Guramit Singh, a Sikh born in Britain, and it says it is, like Mr Wilders, strongly pro-Israel and maintains both Jewish and LGBT "divisions" while backing a ban on the building of mosques and seeking the burqa to be outlawed. Its LGBT [Lesbian-Gay-Bi-Tranny-, HR] wing was set up after the Dutchman visited the UK in March when he had been invited to show his short anti-Islam film, Fitna, in the House of Lords. At a demonstration in Bolton in March, a man held up a pink triangle alongside anti-Islam placards and banners. Its LGBT division has 107 members at the time of writing.
De rol van Hirsi Ali en Jami wordt gespeeld door een Sikh die hevig is geïnspireerd door Geert Wilders. Hij leidt ook de "lesbisch-homo-bi-transsexuele" afdeling (LBGT) met, op dit moment, 107 leden.
In what would normally be anathema to traditional, antisemitic far-right outfits, the group has taken to brandishing the Israeli flag at rallies and, according to the Jewish Chronicle, its Jewish division had signed up hundreds of members on its Facebook page until the page was recently deleted, though Jewish leaders in the UK actively discourage young people from joining, with the Board of Deputies of British Jews describing the organisation as "built on a foundation of Islamophobia and hatred which we reject entirely."
Sv: Het zwaaien met Israëlische vlaggen is niet van de lucht, hoewel joodse leiders de EDL hebben beschreven als "gefundeerd op islamofobie en haat, wat we volledig afwijzen." Een aantal van de EDL-leiders zijn trouwens vroegere kopstukken van de antisemitische British National Party, zoals Tommy Robinson, de EDL leider.

De "usual suspects" come together:

The EDL has received endorsements from Robert Spencer and Pamela Geller, two of the main agitators behind the right-wing movement opposed to a Muslim community centre being built two blocks away from the site of Al Qaeda's attacks on New York in 2001, the so-called Ground Zero Mosque. Geert Wilders, for his part, is scheduled to speak at a protest in Manhattan on 11 September this year by Stop Islamization of America (SIOA) against the building of the community centre.
Although Mr Wilders is not thought to have direct links with the EDL, SIOA is an affiliate organisation of Stop Islamisation of Europe (SIOE), which has marched alongside the English hooligan movement. SIOE itself was founded in 2007 by Anders Gravers, previously the leader of a tiny Danish party called Stop the Islamisation of Denmark (Stop Islamiseringen af Danmark), in reaction to the Jyllands-Posten Mohammed cartoon controversy. On 11 September 2007, the SIOE staged a demonstration in Brussels.
Gravers mocht ook samen met Pam Geller op de foto (2/09)
Sv: Pamela Geller en Robert Spencer (SIOA)  plus Anders Gavers (Deen, SIOE) spreken samen met Geert Wilders in NYC op 9-11.

De Brusselse demonstratie "Stop Islamization of Europe" van 11 september 2007 werd toenmaals niet ondersteund door Wilders. Maar de tijden zijn veranderd. Nadat Arabarbarist Hans Jansen enthousiast terugkeerde van een door het Vlaams Belang in november 2007 in Brussel georganiseerde conferentie met o.a. de racistische griezel "Fjordman" en Wilders' kroongetuige Wafa Sultan, is Wilders, eerst voorzichtig, maar steeds openlijker, zich gaan afgeven met de blanke suprematisten. Totdat hij nu gastspreker is bij "Politically Incorrect" in Berlijn en bij SIOA in New York City. We weten intussen ook, wie zijn speeches schrijft, de fundi-katholiek Paul Belien, die terug wil naar de religieuze onderwerping van voor de Franse revolutie. Homo-vrijheid en abortus-vrijheid staan klaar om op het altaar van de genadeloze strijd tegen de Islam en de linkse intellectuelen te worden geofferd. Een lot, dat ook Israël vroeg of laat te wachten staat. Let maar op!
Intussen hebben we ook EDLs in Nederland en negen andere landen. Wilders en Gravers zullen in New York samen op één podium staan:
Other affiliate organisations have been created in 10 European countries including Denmark, Russia, Finland, France, Germany, Norway, Poland, Romania, and Sweden and the United States of America. Mr Gravers is reportedly on friendly terms with Mr Wilders, is his "friend" on Facebook and will be speaking alongside him at the anti-Mosque rally in New York.
The demonstration in Amsterdam is due to take place on 30 October, according to the EDL website. Mr Wilders heads to court at the end of next month on charges of inciting racism. The case begins 5 October, with a verdict expected 2 November.
Gravers is een facebook-vriend van Wilders en is een fan van een totaal mythische Deense Noorman, Holger Danske (links),aan wie Karel Martel in het jaar 732 zijn overwinning op de muzelmannen bij Poitiers te danken zou hebben gehad.
Dat kan nog problemen geven met de Franse FDLers. Die noemen zich "Ligue 732", naar het voorbeeld van supporters van Paris Saint-Germain (PSG), die, aldus hun site "proberen om alle Franse incorrecten, ultra's en vrienden van Frankrijk te verenigen in de strijd tegen de radicale Islam".
Die luitjes vinden natuurlijk dat het de Franken en niet de Denen zijn geweest, die in 732 Europa hebben gered.

Maar volgens Steve Simmons, de woordvoerder van EDL, zal dat allemaal best meevallen. "We maken er een feestje van", zo zei hij "Het is tenslotte het geboortefeestje van de Europese Defensie Liga. Of misschien heet het wel het Europese Vriendschaps Initiatief." Maar we komen naar Nederland vanwege Geert:
"We feel that freedom of speech is being eroded and there is a lot of appeasing of radical muslims and Islam in general. Geert has the courage to take this on and we want to support him."
Geert Wilders zelf zwijgt tot nu toe in alle talen. De man die voetbalvandalen de stadions met tandenborstels wilde laten schoonmaken (2007, Tilburg) of in de knieschijven schieten (2010), is kennelijk maar wat blij met hun steun, als ze geen Marokkanen zijn. Zelfs als ze hun eigen ordetroepen meebrengen:
He [Simmons, HR] claimed that off-duty serving UK, Dutch and German soldiers which had joined "Armed Forces Unite," (which grew out of "Armed Forces Defence League," a Facebook group for EDL-supporting soldiers and sailors) have offered to help Dutch police to steward the event. 
Ach, er wonen maar weinig Wilders-aanhangers in Amsterdam. De te verwachten vele tegendemonstranten krijgen zo een voorproefje van wat hun bij de invoering van de Wilders-brigades onder bevel van de PVV-veiligheidsminister, te wachten staat.

Tot nu toe dus geen commentaar van Wilders. Maar je zult eens zien, hoe snel hij er bij is, als het Amsterdamse "socialistische" gemeentebestuur beperkingen oplegt aan de plannetjes van zijn fascistische vrienden en bondgenoten!

. .

03 september 2010

Wilders opent een nieuw front: Strijd TEGEN de Verlichting en het lichtzinnig Liberalisme...

Savonarola, hedonistisch Florence, 1497: fundi-katholieke reli-terreur

Wilders placht altijd te zeggen, dat de Islam zo achterlijk is, omdat ze, anders dan de joods-christelijke cultuur, geen Verlichting heeft gekend.

Paul Beliën, Wilders’ nieuwe PVV-medewerker, denkt precies het omgekeerde. Volgens hem, heeft de Franse Verlichting nu juist de joods-christelijke cultuur “uitgehold”, zodat alleen "lichtzinnig hedonisme" overbleef.

Van de “joods-christelijk-humanistische” mantra van de PVV, zal dus het laatste woord verdwijnen. De vroegere liberale politicus gaat nu roepen dat het allemaal de schuld is van de … liberalen! En de van de “socialisten” onder hen natuurlijk, in de eerste plaats.

De "godverlaten liberale en seculiere hedonisten", ik voorspel het u, promoveren tot vijand nummer 1 van de PVV.

Het is dan ook hun “verraad” aan de joods-christelijke cultuur, aldus Beliën, de aan het Vlaams Belang en de ultra-katholieke vleugel daarvan gelieerde echtgenoot van VB-kamerlid Alexandra Colen, dat er de oorzaak van is, dat Europa nu een hulpeloos slachtoffer wordt van de Islam. De Islam is immers trouw aan haar (verwerpelijke-, maar toch authentiek-religieuze) wortels gebleven.

Dat schrijft deze Paul Beliën in een artikel op de haat-website “Brussels Journal”, waarvan hij eigenaar is. De auteur waant zich een moderne Johannes van Halikarnassos en dondert er op los over de nakende Closing of Civilization in Europe.

Beliën vindt: Niet de Islam is achterlijk – JULLIE zijn achterlijk! En dat is de schuld van de (Franse) Verlichting …

Precies, wat de SGP altijd al vond en wat de oorspronkelijke Anti-Revolutionaire Partij als haar grondslag nam: Tegen de Franse Revolutie! Tegen het Humanisme! De Vorst, de Regering zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan God. Niet aan het parlement.

Het is allemaal de schuld van socialisten, liberalen en van al die Christenen die meebuigen met de duivelse geest van deze tijd. Ze zijn, aldus Beliën, “nu al moslims, zonder het zelf te beseffen“. In het stuk (dat dateert van februari 2006) krijgt zelfs kardinaal Danneels ervan langs, omdat hij de Belgische kerk zou hebben “uitgeleverd” aan het secularisme.

De hedonistische secularisten hebben het gedaan, en de moslims profiteren daar gretig van, zegt Paul Beliën. Europa is al verloren. Er is geen ommekeer meer mogelijk. Emigreer maar naar Amerika, waar volgens B. tenminste nog hoop is, omdat daar de cultuur sterker verworteld zou zijn in de religie.
Beliën komt tot de slotsom, dat hij geen meelij met ons, hedonisten, kan hebben:
I suppose one could feel sad about all this, but sadness is not what I feel. One can feel compassion for those who die in accidents, fall in battle or get murdered (like the countless unborn children that perish every day) but can one pity those who have killed their own future for the pleasures of the present? Europe’s predicament, I repeat, is entirely self-inflicted. Not Islam is to blame. Secularism is.
Via bovenstaande veroordeling van abortus als “moord” (ook nieuw in de PVV), komt de oorlog tegen de Islam (met Israël als front) als uitsmijter:
The coming decade will witness the war between the values of Islam and the secular “values” of the decadent, hedonistic post-Marxist Left. We have seen the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, last November’s [2005, HR] prelude to the French civil war, the Danish cartoon case. This is just the beginning of the beginning. I do not consider myself a pessimist, merely a realist. It is quite clear who is going to lose – and whose fault that will be.
Het verschijnen van deze religieuze fanaticus aan de zijde van Wilders is méér dan een “accident de parcours”. Wilders heeft de kritiek en de raadgevingen van z’n Amerikaanse financiers en van Hirsi Ali ter harte genomen. Voortaan schakelt hij zonder verblikken of verblozen religieus rechts in als bondgenoot en zelfs als naaste medewerker in, bij de -immers allesoverheersende- strijd tegen de moslims.

We zagen het al bij het filmpje “Islam Rising” (Hollywood, juni 2010), bij z’n bondgenootschap met het Duitse homohatende PI (juli 2010) en opnieuw, toen hij zich door de SIOA van Geller en Spencer in New York liet uitnodigen. Tenslotte kwam onlangs het bericht, dat Wilders de SGP in een nieuwe regering medegedoogt, in ruil voor beperking van de vrijwillige euthanasie.

Niet gehinderd door partijleden of door medezeggenschap van fractiegenoten, tovert Geert Wilders zijn oorspronkelijk fanatiek-seculiere partij ("liberale jihad!") om tot een haatpropaganda-vehikel tegen kwetsbare minderheden. En steeds meer ook tegen liberalen en vrijdenkers, die hij “socialisten” noemt en wier “misdaden” straks op 4 mei zouden moeten worden herdacht op de Dam. (Blz. 11 van het PVV-verkiezingsprogram).

Hebben 1,5 miljoen Henks en Ingrids daarvoor op hem gestemd?

02 september 2010

Klink ontmaskert Verhagen als OPLICHTER van het CDA-congres

Chainhooker: "Look elsewhere, or I'll cut your balls off!"
Ik vond het steeds al zo vreemd, dat de CDA-leiding zelf met het idee is gekomen, om een mogelijk PVC-regeerakkoord ter goedkeuring aan een CDA-partijcongres voor te leggen.

Het had iets geruststellends. En dat was natuurlijk ook de bedoeling.

Maar zo een congres, dat is toch helemaal niet CDA-traditie? We zijn gewend aan applausmachines en BalkenendeVerhagen die onder confetti en fanfare de eretrappen afdaalt met stralende echtgenote en -zo mogelijk- kroost.

Afgevaardigden, die een ontwerp-regeerakkoord zin voor zin uitpluizen, amendementen opstellen en daarvoor medestanders werven? Toeterend begeleid door een gulzige pers? Denk eens terug aan het jaar 1977, toen een PvdA-congres Den Uyl's moeizaam op Van Agt bevochten regeer-compromissen naar de prullenmand verwees, en zo de weg opende naar het rampkabinet Van Agt-Wiegel?

Het was niet te geloven. En dat hoefde ook niet, naar nu blijkt.

De door de NOS onthulde brief van 1 september 2010 van Ab Klink aan zijn CDA-fractiegenoten en -partijbestuur bevat een serie behartigenswaardige zaken. Maar ik wil er, om te beginnen eentje uitlichten. Klink ONTHULT, dat Verhagen, en blijkbaar ook de CDA-voorzitter, een plannetje hadden bedacht, om dat CDA-congres willens en wetens om de tuin te leiden. Of, duidelijker gezegd, een rad voor de ogen te draaien. Dat noemt men ook wel misleiding of oplichting.
. .
Nemen wij de betrokken passage in Klink's brief even onder de loep: 

Passage uit Ab Klink's brief van 1 sept. 2010
De bovenste passage schetst Klink's nachtmerrie over Wilders' aangekondigde provocatie-act bij een eventuele presentatie van de bruine regering. "Kijk maar een andere kant op, want ik ga jullie laten blozen," tetterde de blonde narcist aan de onderhandelingstafel.
"Anderen aan tafel schrokken daarvan", zegt Klink. Welke anderen? Opstelten, de informateur, zal het een zorg wezen. Die dus niet. Blijven over: Rutte en Verhagen.
Rutte kan het vermoedelijk niets schelen, als hij maar minister-president kan worden.
Blijven over: Verhagen en de briefschrijver.
Komt Maxime Verhagen met een briljant idee: 
"Weet je wat, Appie, we doen het zo: Partijcongresje op zaterdag 9 september. Op donderdag 7 september, zeggen we, dat we er eigenlijk uit zijn, maar dat er nog een paar details op papier moeten. Daarom kunnen we niet het achterste van onze tong laten zien, maar wel in statements van 5 minuten van elke partijleider ons vertrouwen uitspreken en om vertrouwen vragen. Geert doet mee en Mark natuurlijk ook.
Zaterdagmorgen 9 september kunnen onze trouwe hogere middenkaders niet anders dan vertrouwen geven, want ze hebben niets om het te weigeren, immers? Ze willen ook niks weten, want ze hoeven dan ook geen verantwoordelijkheid te nemen. Komt ze wel goed uit, die Rietkerken en consorten, geloof me."
."Ja maar...", zegt Klink, "is dat wel gewetensvol? En gaat het publiek die charade slikken, als we de maandag 11 september daarop al met de volle mep van het bruine akkoord naar buiten komen? Je kunt een vergadering van provinciale stoelenklevers één keer voor het lapje houden, maar kun je dat vier jaar lang volhouden, Maxime, met een publieke opinie van 16 miljoen?"
"Natuurlijk wel", antwoordt de sluwe vos Verhagen, "we krijgen niet de schoonheidsprijs, maar wel the benefit of the doubt. Lekker veel ministersposten ook. Allez, verstokte calvinist, achter onze morele scrupules, zijn we eigenlijk crapules!"
De coup de théâtre van Maxime, die veel weg heeft van een Coup d'État, een staatsgreep, beviel toch ergens niet aan Ab Klink. Daaraan danken we dit unieke en kostbare inkijkje in CDA-machtspolitiek.

Moge het hun terugkaatsen in hun vrome aangezichten, niet één-, maar vele malen.

Ik heb gezegd. 

Krapuul-woordinflatie index:
"over (een datum) heentillen" = verdoezelen
"op het orgel" = luidkeels roepen
"onder druk komen" = misleid worden
"tussenoplossing" = valse truuk
"voluit gaan" = iets onthullen, als niemand meer "nee" kan zeggen

01 september 2010

Anne-Ruth Wertheim: Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt

Wie de opkomende tsunami van haatzaaierij, discriminatie en tweedeling in de maatschappij grondig wil bestrijden, kan zich niet beperken tot het aanwijzen van incidentele denkfouten (al zijn die er genoeg, in de Wilderswereld), noch tot uitingen van afschuw en zeker niet tot stil afwachten in de Linkse Schuilkerken, tot het vanzelf overwaait.
Er moet denk- en zoek-werk aan te pas komen, om:
  1. een democratisch en geloofwaardig alternatief te bieden aan de mensen die zich weggezet voelen door de globalisering en daarvan de immigratie als oorzaak hebben leren zien,
  2. na te gaan, waar die neiging tot "de tent uit vechten" van veronderstelde oneerlijke concurrenten vandaan komt en hoe dat in het (nabije) verleden in zijn werk ging,
  3. en hoe aggressief concurrentie-racisme in elkaar zit, hoe het zich ontwikkelt en waar het nodig is om er een halt aan toe te roepen, voordat het gewelddadig wordt.
Anne-Ruth Wertheim
De bijdragen van Anne-Ruth Wertheim hebben op andere teksten voor, dat ze in heldere en begrijpelijke taal zijn geschreven. Ze zetten aan tot nadenken en tot inspiratie voor optreden in je eigen omgeving. want daar zal het toch echt uitgevochten moeten worden.

Republiek Allochtonië en Weblog Anja Meulenbelt hebben al eerdere versies van onderstaand betoog van Anne-Ruth Wertheim afgedrukt. Op 30 augustus 2010 publiceerde de bekende Amerikaanse historicus en Midden-Oosten deskundige Juan Cole een nieuwe versie van Anne-Ruth haar betoog in zijn blog Informed Comment. Ze spitst haar redenering nog meer dan vroeger toe op de huidige problemen met de agitatie van Geert Wilders en deelt met ons haar ervaringen als (half-)joods kind in Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting.

Maar wat ik vooral zo krachtig vind bij Anne-Ruth Wertheim, is de uitwerking van de stellingen van haar vader, wijlen prof. Wertheim, over discriminatie als uitbuitings-racisme, dan wel als concurrentie-racisme. Die twee uit begripsmatig elkaar halen, maakt iets meer duidelijk over hoe het in de publieke opinie (onbewust) in elkaar zit.

Dat kan helpen om de nodige remedies en, vooral, de nodige alternatieve perspectieven te vinden en te ontwikkelen.

Onderstaande vertaling van het Engelse origineel is vandaag door de auteur zelf gemaakt, nadat ik haar had verzocht, haar stuk hier te mogen publiceren.

Anne-Ruth Wertheim:

Hedendaags racisme, een mengvorm die verheldering verlangt

 De verbreiders van het hedendaags racisme dat vergoelijkend ‘islamofobie’ wordt genoemd, zeggen dat zij niets anders doen dan waarschuwen voor de gevaren die zij zien in de islam en dat dat niets met racisme te maken heeft. Maar het is een misvatting dat racisme alleen zou gaan over lichamelijke kenmerken die mensen bij hun geboorte meekrijgen. Ook de culturele kenmerken die mensen tijdens hun leven ontwikkelen zijn al eeuwenlang een probaat middel om groepen te belasteren en buiten te sluiten. Zowel het concurrentieracisme dat handelsminderheden overal op de wereld te verduren kregen (en nog steeds krijgen) als het antisemitisme in vooroorlogs Europa stond bol van de culturele vooroordelen en nooit ontbrak daarin het item religie.

Toch is het begrijpelijk dat mensen in verwarring raken. Hedendaags racisme is een mengvorm van twee soorten racisme: uitbuitings- of koloniaal racisme en concurrentie- of cultureel racisme. Inderdaad gaat op dit moment alle aandacht uit naar een cultureel aspect van de aangewezen groep, hun religie de Islam. Maar daarmee is niet gezegd dat hun lichamelijke kenmerken er niet meer toe doen. Ik zal proberen dit in mijn artikel te verduidelijken.

Ik werd geboren in Indonesië toen dat nog een kolonie was van Nederland. Samen met mijn ouders, zusje en broertje woonde ik in een mooi huis en nam de wereld in mij op zoals alle kinderen dat doen - als vanzelfsprekend. Er waren altijd Indonesische bedienden om mij heen die opraapten wat ik liet vallen. De kleren die ik vuil maakte gaven ze me netjes gestreken terug. Iedere ochtend besprak mijn moeder aan de ontbijttafel met onze kokkie wat ze die dag zou koken - kokkie zelf zat ernaast op haar hurken. En als ik mee mocht boodschappen doen zag ik hoe de Chinese eigenaren van de toko’s de baas speelden over de Indonesiërs die de vloer veegden.

Mijn wereldbeeld was opgebouwd uit drie lagen: bovenaan stonden wij blanke Nederlanders, onderaan de Indonesiërs en daar tussenin de Chinezen.

Dit wereldbeeld werd van de ene op de andere dag op z’n kop gezet toen ik zeven jaar oud was. In de Pacific woedde de Tweede Wereldoorlog en de Japanners bezetten Nederlands Indië. Ze vestigden er een wreed bewind dat drie en een half jaar zou duren en sloten ons met alle andere blanken op in kampen. We leden honger en gebrek en werden in bedwang gehouden met geweld waar iedereen naar moest kijken. Ons kamp werd bewaakt door Indonesische soldaten die net als wij geslagen werden door de Japanners, maar wel genoeg te eten kregen.

Nu stonden dus de Japanners bovenaan, daaronder de Indonesiërs en helemaal onderaan wij blanken.

Halverwege de oorlog begonnen de Japanners die geallieerd waren met Nazi Duitsland, hun voorbeeld te volgen en de joden af te zonderen van de niet-joden. Mijn vader, die in een mannenkamp zat, was joods maar mijn moeder, met wie mijn zusje, broertje en ik in een vrouwenkamp zaten, niet. Wij waren dus halfjoods en de Japanners dreigden ons met geweld bij haar weg te halen. Om dat te voorkomen besloot zij zichzelf als joods te laten registreren en zo gingen wij alle vier samen naar het joodse kamp (*)

Toen we na de oorlog in Nederland aankwamen, ontdekte ik dat vrijwel onze hele joodse familie van vaderskant was omgebracht. Mijn joodse grootouders hadden een eind aan hun leven gemaakt op de dag dat Nederland capituleerde voor het Duitse leger.

Kort voor en tijdens de oorlog raakten mijn beide ouders, onder meer door wat zijzelf meemaakten in de kampen, ervan overtuigd dat de Indonesiërs recht hadden op hun onafhankelijkheid. Daarvan getuigden ze in het openbaar en dat bracht ons gezin in een uitzonderingspositie tussen de nog sterk koloniaal denkende en voelende Nederlanders. We kregen veel agressie te verduren die mij als middelbare schoolkind niet onberoerd liet.

Toen het zover was, had ik dus al heel wat racisme en geweld meegemaakt en had zich in mijn hoofd een warboel aan mensbeelden gevormd. Pas veel later begon ik hierin orde te scheppen. Daarbij leerde ik om te beginnen van het werk van mijn vader, de socioloog van Zuidoost Azië W.F. Wertheim. Hij onderscheidde twee soorten racisme:

1. Uitbuitings- of koloniaal racisme ten aanzien van de gekoloniseerde volkeren en de zwarten tijdens de slavernij en de Apartheid. Zij werden dom en lui genoemd en niet in staat zichzelf te besturen; ze waren wel goed genoeg om het zware werk te doen voor de heersende blanke minderheid.

2. Concurrentie- of cultureel racisme ten aanzien van handelsminderheden overal op de wereld die concurreren met de gevestigde meerderheden. De Chinezen in Indonesië en ook de joden in vooroorlogs Europa werden juist sluw genoemd en ervan beschuldigd uit te zijn op de wereldheerschappij.

In het voetspoor van mijn vader verder werkend ontdekte ik dat hier in Europa en dus ook in Nederland een verschuiving waarneembaar is. De eerste gastarbeiders kregen een portie mee van het oude, vertrouwde koloniale racisme - er werd op ze neergekeken. Dat neerkijken is - getuige de talrijke verwijzingen in het hedendaags racisme naar de vermeende onvermogens van immigranten - nog lang niet verdwenen. Maar nu hun kinderen en kleinkinderen beter in staat worden tot concurreren, krijgt het racisme steeds meer trekken van het concurrentieracisme en gaat het zich richten op hun culturele kenmerken. Het keert zich tegen de moslims en in wezen tegen alle niet-westerse immigranten. 

Op dit moment is er dus een verschuiving gaande van het koloniale uitbuitingsracisme dat gericht is op lichamelijke, aangeboren kenmerken naar cultureel concurrentieracisme dat gericht is op tijdens het leven opgedane kenmerken, zoals religie. We bevinden ons nu ergens middenin die verschuiving en hebben te maken met een mengvorm waarin elementen voorkomen uit beide typen racisme, een combinatie dus.

Deze mengvorm is mooi af te lezen aan het taalgebruik van Geert Wilders die neerkijken en angst aanjagen geraffineerd met elkaar vervlecht **)In bovenstaand schema heb ik aangegeven waar precies de verschillen zitten tussen de twee soorten racisme. Om te beginnen zijn ze van toepassing op totaal verschillende groepen; er is een rechtstreeks verband met de arbeid die zij verrichten en hun economische positie. In samenhang daarmee verschilt het soort vooroordelen dat in omloop wordt gebracht. In het ene geval zijn die minachtend van aard en vooral gericht op lichamelijke kenmerken, in het andere angstaanjagend en vooral gericht op culturele kenmerken.

De motieven die men voor die vooroordelen aandraagt zijn volkomen in lijn met wat ze moeten rechtvaardigen: in het ene geval uitbuiting, in het andere uitsluiting.

Wanneer ik schrijf en spreek over deze twee typen racisme, valt me altijd op dat uitbuitingsracisme zo oneindig veel bekender is dan concurrentieracisme. Iedereen weet waar je het over hebt als het gaat om groepen die gedwongen worden het zware werk te doen en dom en lui worden genoemd. Ook van het menselijk leed dat koloniale en neokoloniale praktijken teweeg brachten (en brengen) hebben de meeste mensen gehoord.

Maar het andere type racisme dat gericht is tegen groepen die in staat zijn te concurreren en ervan worden beschuldigd gevaarlijk te zijn en te streven naar de wereldheerschappij, is verbazingwekkend onbekend. Toch bracht en brengt ook dit racisme ontzettend veel ellende in de wereld: pogroms tegen Chinese handelsminderheden overal in Azië, de Indiase- en Pakistaanse handelsminderheid die uit Uganda werd verdreven en wat er gebeurde met de joden in Europa.

Interessant zijn ook de motieven die mensen doen geloven in vooroordelen, maar die ze liever verborgen houden. Toegeven dat je je graag boven een andere groep verheven voelt, zal niemand gauw doen. En afgunst en jaloezie worden in onze - van concurrentie doortrokken - maatschappij verwerpelijk geacht: wie minder bezit dan een ander heeft dat aan zichzelf te wijten.

Deze kapitalistische ideologie werd onlangs treffend verwoord door Mark Rutte van de VVD toen hij een hogere belasting voor de rijken smalend ‘jaloeziebelasting’ noemde. Geen wonder dus als mensen liever dan te laten blijken dat ze bang zijn voor de concurrentiekracht van immigranten, zich laten meeslepen door de aanjagers van angst voor de islam.

Tenslotte het geweld dat hoort bij ieder van de soorten racisme - ook dat verschilt hemelsbreed.

Bij het uitbuitingsracisme gaat het om opstandige enkelingen die in het openbaar gestraft worden om de anderen op hun plaats te houden. De groep moet immers in staat blijven het zware werk te doen.

Maar bij het culturele racisme is het geweld bedoeld om de groep in zijn geheel te doden en/of te verjagen. De geschiedenis heeft laten zien dat zulk massaal geweld in gang wordt gezet als er over een groep maar lang genoeg en stelselmatig angstaanjagende kwalificaties in omloop zijn geweest. Niet voor niets beroepen plegers van zulk geweld zich telkens weer op noodweer. En altijd en overal werd zo’n uitbraak van geweld voorafgegaan door een scherpere afbakening van de groep, gepaard aan zinspelingen op verdrijving en een sterkere nadruk op de herkenbaarheid van de groepsleden.

Met hun (van de PVV, HR) ogenschijnlijk zuiver economische vraag naar de kosten van alle niet-westerse immigranten en hun nakomelingen, hebben de verbreiders van het hedendaags racisme een groep in de schijnwerpers gezet die herkenbaar is aan zijn huidskleur. Dat belooft niet veel goeds.

Maar er is nog tijd. Tijd waarin steeds meer mensen de mechanismen zullen doorzien die werkzaam zijn en kiezen voor een vreedzame toekomst.

-----

(*) Dit verhaal vertel ik in ‘De gans eet het brood van de eenden op, mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java’ dat hier op dvd te bestellen is of te downloaden.


Dit artikel werd op 31.08.10 door mij in het Engels gepubliceerd met een uitgebreidere inleiding en korte biografie van de auteur in: HUIBSLOG en in At Home in Europe. De vertaling uit het Engels is van de hand van Anne-Ruth zelf.
Related Posts with Thumbnails