18 februari 2010

PVV-Den Haag over Kunst: Leugens en Misleiding!

Heeft de PVV van Wilders en Fritsma in de Tweede Kamer ooit tegen de cultuursubsidies van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gestemd?
Ik geloof van niet. Zou ook gek zijn geweest voor een partij die zo begaan is met het behoud van de Nederlandse cultuur!


Maar in zijn "Verkiezingspamflet" van 2 bladzijden voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart, beweert de PVV, dat gemeentesubsidies aan grote kunstinstellingen moeten worden afgeschaft, omdat dat elitaire hobbies zouden zijn, om de prijs van toegangskaartjes voor rijke mensen te drukken.

Lijkt prachtig, op het eerste gezicht. Maar ik zal hieronder uitleggen, waarom we hier te maken hebben met leugens, demagogie en waarom, als het idee zou worden uitgevoerd, het zou leiden tot verarming, grotere werkloosheid en minder geld voor de gemeente.

Hoe de PVV met de "waarheid" omgaat...

Het vervelende is, dat ik het niet over m'n morele en intellectuele hart kan verkrijgen, om eenvoudig terug te roepen: "Demagogische Leugens!" Ook al is dat maar al te waar.
Om niet te hoeven wachten totdat ik voor de rechter moet uitleggen met behulp van achttien getuigen, dat mijn kreet waar is, volgt hieronder het betoog.

Nemen we het Residentie-Orkest. Het residentie-orkest heeft een nationale en internationale functie. Die wordt op rijksniveau gesubsidieerd. Mèt steun van de PVV, dus.
Maar het is ook belangrijk, dat het orkest een plaatselijke functie behoudt in Den Haag. Dat is van economisch belang voor de stad. Waarover straks.
En het is ook van belang voor het amateuristisch muziekleven in Den Haag en omstreken. Immers, "lagere" en "hogere" kunst kunnen niet zonder elkaar. Een top-orkest met top-kunstenaars zet niet alleen een standaard voor de omgeving, maar speelt een grote rol bij overdracht van technieken, bij kleinere uitvoeringen en bij ondersteuning van, bij voorbeeld dans en ballet. Omgekeerd, kan zo een orkest alleen bloeien, als het mede wordt gevoed door een cultuurminnende omgeving. Wisselwerking dus.

De rol van gemeenten bij cultuursubsidies
Wat met dit laatste te maken heeft, wordt door de gemeente gesubsidieerd. Daardoor houdt de gemeente een vinger in de pap. Het orkest komt zo niet in de verleiding, om, bij voorbeeld aan de hand van z'n grote sponsors (bedrijven, zoals Shell), z'n plaatselijke verankering te gaan verwaarlozen.

Dat lijkt me een wijze arbeidsverdeling tussen rijk en gemeente. En die bestaat dank zij een goed oud Nederlands cultuureigen, namelijk de grote autonomie van gemeenten ten opzichte van de centrale staat.
Vergelijk dat bij voorbeeld eens met de Franse centralistische cultuur. Pas in de laatste decennia doet men daar veel moeite om de regio's en grote steden buiten Parijs in staat te stellen, om belangrijke musea, orkesten en toneelgezelschappen in huis te halen en plaatselijk te integreren. Zijn ze in Nederland en Duitsland komen afkijken. Tot zo ver het belang van de Nederlandse cultuur in Europa. Nu eens niet door de oubollige bril van de VOC en Michiel De Ruyter gezien.

En nu het geld. 
Het is even goed opletten nu, want het geld, dat de gemeente Den Haag bijdraagt aan het R-O, komt niet uit de belastingcenten van de Hagenaars, maar uit het Gemeentefonds.
Het gemeentefonds verdeelt jaarlijks miljarden euros over de Nederlandse gemeenten. Het is verreweg hun belangrijkste inkomstenbron. Het wordt gevoed uit de rijksinkomsten, dus uit de belastingen van ons allemaal, plus andere rijksinkomsten, zoals die uit de gaswinning.
Grote gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, die grote cultuur-instellingen van nationaal belang herbergen (musea, toneelgezelschappen, orkesten, enz.) krijgen via de ingewikkelde verdeelsleutels van het Gemeentefonds, extra geld om de plaatselijke rol ervan en de "cultuurspreiding" (optredens in de provincie) te ondersteunen. Uit dat extra geld, dat dus maar voor een klein, evenredig, gedeelte van de Haagse belastingbetalers afkomstig is, betaalt de gemeente Den Haag haar subsidies aan, bij voorbeeld, het Residentie-Orkest, het Nationaal Dans Theater en een serie musea.

PVV-idee: Dubbel, driedubbel VERLIES voor Den Haag!
Kortom: Als ooit Den Haag onder leiding van de PVV de subsidie aan het residentie-orkest zou afschaffen, zou de jaarlijkse uitkering van het Rijk aan Den Haag worden verlaagd. resultaat: Dubbel verlies!
a. De stimulerende functie van een top-orkest op het plaatselijke muziekleven gaat verloren.
b. De gemeente wordt armer in plaats van rijker.

En dan is er nog het economische effect (toerisme, aantrekkelijkheid voor buitenlandse ondernemingen, toeleveringsbedrijven, exploitatie gebouwen, enz.) van een kunstaanbod op internationaal niveau, dat in dat geval verloren zou gaan.
Daarover zijn in de afgelopen jaren overtuigende studies gemaakt: Elke euro die een gemeente, binnen redelijke grenzen, in kunst en cultuur steekt, levert een meervoud aan banen, economische activiteit en rechtstreekse bestellingen bij plaatselijke bedrijven op. Het geld gaat dus niet naar subsidies op toegangsbewijzen. Trouwens, is de PVV ook tegen de culturele jongerenpaspoorten, die (autochtone en allochtone!) jongeren tegen lage bedragen kennis laten maken met, bij voorbeeld, een residentie-orkest?

Kortom: Ofwel ze weten niet waarover ze het hebben, ofwel ze gebruiken BEWUST misleiding.
Ik kan het niet helpen, dat ik de PVV van het laatste verdenk.
BAH!

-----------

Krapuul.nl volgt kritisch en hardnekkig de morele en intellectuele vervuiling waarvoor Wilders en z'n PVV tegenwoordig symbool staan. (Feed in rechterkolom, vanaf vandaag).
Mederedakteur Berend Quest fileert het PVV-Verkiezingspamflet voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen in een aanbevolen artikel van heden. Zie dit stukje als een aanvulling daarop.


De auteur is oud-wethouder van Kunstzaken van Amsterdam en oud beleidsmedewerker van het Directoraat-generaal van het ministerie van BZK, waar het gemeentefonds wordt beheerd.

16 februari 2010

Hassnae Bouazza over universele sexualiteit...

Ik beloofde de Nederlandse (geweldige) website "Frontaal Naakt" een vertaling van wat Hassnae Bouazza zoal verklaarde op de marokkaanse televisie, toen ze deelnam aan de Salon International de la Culture et du Livre in het land van Mohammed VI. Ik heb het hier en daar wel een beetje samengevat. Als ik iets gemist heb, laat het me snel weten. :)

ITW Hassnae BOUAZZA
Clip luidt als volgt:
00:00 Onder het hoge beschermheerschap van zijne majesteit de koning Mohammed VI
00:00 Ministerie belast met de buitenlandse relaties van het koninkrijk Marokko

Ik was vier jaar oud, als mijn ouders vertrokken uit Noord-Marokko.
Ik heb weinig herinneringen over Marokko als klein meisje, maar Marokko is altijd mijn land gebleven.
Dat heeft me ertoe gebracht, om de Arabische wereld te tonen zoals ze is, van binnenuit.
Daarmee wil ik een menselijker beeld tonen van de Arabische wereld: wat ze bekijken op de televisie, enzovoort...
De autochtonen (de Nederlanders) zullen me altijd blijven zien als een Marokkaanse, maar ik trek me daar niets van aan.
Bij voorbeeld aan de hand van seksualiteit, heb ik aangetoond dat er geen verschil bestaat tussen hoe Moslims en Niet-Moslims de seksualiteit beleven.
Omdat ik dezelfde taal spreek als de oorspronkelijke bewoners van het land en omdat ik tegelijkertijd een dochter van immigranten ben, geloof ik, dat ik dat duidelijk kan maken.
En toen vroeg plotseling een Marokkaanse vriendin, een van m'n collegas: "Maar wat denkt je moeder daar wel van?"
Ik was daar helemaal niet op voorbereid. Want mijn moeder stelt nooit zulke vragen. Ze begrijpt heel goed, dat ik deelneem aan een Nederlandse diskussie, die weinig of niets te maken heeft met wat de Moslims bezighoudt.
Ook op deze salon, waren er betere- en gedetailleerdere getuigenissen van Marokkaanse vrouwen die van de nood een deugd hebben gemaakt in de immigratie in West-Europa. Maar Hassnae's getuigenis is bijzonder, vanwege de link naar sexualiteit.
Niet dat wij hier van onze stoel vallen, als bevestigd wordt, dat Moslims even veel en weinig sexueel zijn als niet-Moslims. Daar hadden we al onze vermoedens over.
Maar we waarderen het wel, als dat zo maar gezegd wordt, voor de Marokkaanse televisie, terwijl bij ons Wilders bezig blijft om Moslims af te schilderen als onmensen die sexualiteit en geweld/onderdrukking niet zouden weten te scheiden.

11 februari 2010

Eindelijk: Onverantwoorde ABP-beleggingen die onze pensioenen in gevaar brengen, in discussie!

Het zijn niet alleen VVDers die verantwoordelijk zijn voor de risicovolle beleggingen van het grote Nederlandse ambtenaren-pensioenfonds ABP. Het kwaad is al oud. In de tachtiger jaren hadden we te maken met quasi privé-investeringen in sporthallen door de toenmalige chef van ABP-beleggingen. Onlangs bleek, dat het ABP tot zijn nek betrokken was bij FORTIS, waarbij opnieuw miljoenen verloren werden. Rechtstreeks, werden ook ondoorzichtige obligatie-pakketten uit Amerika aangekocht, waarvan spoedig bleek, dat er allerlei oninbare hypotheken in zaten. Gevolg: Miljarden verloren en verhoging van de pensioenbijdragen per 1 juli 2009 voor werkgevers en werknemers.
Wie, zoals ik, hoofdzakelijk afhankelijk is van het ABP voor zijn pensioen, merkt het ook: Geen indexatie over het jaar 2009. Een minimale indexatie voor 2010 (0,28%!).
Er moet dus nodig iets veranderen. FNV en CNV zwijgen stil. Maar de pers heeft (geholpen door wie?) de schuldigen gevonden: Edje Nijpels, ooit de hoop van de VVD, en Robin Linschoten, ooit ook zo een jonge Turk.
Het Nederlandse ons-kent-ons systeem (dat mij, als oud-wethouder van Amsterdam, ooit ook wilde plaatsen als secretaris van de Waterschappen, goed betaald en lekker rustig) heeft, zoals gewoonlijk, weer gefaald. Deze keer met grote financiële gevolgen. Maar waarom Ed alleen verantwoordelijk maken? Mijn vakbondsvertegenwoordigers bij het ABP zijn even schuldig, of misschien nog meer, want juist ZIJ hadden moeten tegenhouden, dat het ABP belegde in onverantwoorde Amerikaanse hypotheken!
Enfin, nu er een schuldige kan worden aangewezen, zegt het ANP dit, terwijl het de DSB-oplichterij verwart met het ABP-falen (Ambtenaar-Blog):
De VVD’ers Ed Nijpels en Robin Linschoten hebben gefaald als commissaris van de DSB Bank. Dat blijkt uit een brief van de Nederlandsche Bank (DNB) waarop RTL Z beslag heeft weten te leggen.

Dat betekent dat we op korte termijn het aftreden van Nijpels als bestuursvoorzitter van het ambtenarenpensioenfonds ABP tegemoet kunnen zien. 

Nijpels heeft immers verklaard op te zullen stappen als uit onderzoek naar zijn DSB-verleden ‘feiten’ blijken die zijn functioneren als voorzitter belemmeren.

En de brief van DNB impliceert dat die feiten er zijn.

Wat heb ik eraan, als Edje Nijpels aftreedt? M'n geld is weg. Edje is niet schuldiger dan de Gortzakjes en de Balkenende-aanhangers die de ABP-raad bemannen en bevrouwen. Wat nodig is, is een helemaal andere beleggingsstrategie. Die bestaat. De kleur is groen. Het beginsel is: Concrete waarde. Onroerend goed, productie van eerste levensvoorwaarden, staatsobligaties. Het lijkt erg op "islamitisch beleggen". Daar kan ik ook niets aan doen.
Misschien had Mohammed heel erg gelijk, in dit opzicht.
Geef Mister Ed een kans, om het veel beter te doen!
En laat m'n pensioentje met rust...

Technorati Tags: , , , , ,

Ambtenaar-blog: Vlaamse extremist aapt Wilders na [NL]

Vandaag een nieuw staaltje van racisme via de Nederlandse Ambtenaar Blog, uit Vlaanderen:
filipdewinterVlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft vandaag in het Vlaamse parlement uitgehaald naar een vrouw met hoofddoek die op de publiekstribune de vergadering van het parlement volgde.
Dewinter eiste dat de moslima uit respect voor het parlement haar hoofddoek zou afdoen of de publiekstribune zou verlaten.
De oproep van Dewinter veroorzaakte de nodige rumoer. Ook de vrouw in kwestie leek geschrokken door de uithaal van Dewinter, maar ze weigerde haar hoofddoek af te zetten of de zitting te verlaten.
Parlementsvoorzitter Jan Peumans snoerde Dewinter uiteindelijk de mond. ‘Het stoort me niet dat die vrouw met hoofddoek daar zit. Bovendien richt u zich tot een vrouw die zich niet kan verdedigen’, aldus Peumans. De parlementsvoorzitter kreeg uitgebreid applaus voor zijn tussenkomst.
-Dat is opmerkelijk, om twee redenen (en een derde, die er minder toe doet).
  1. Peumans is een "zware" Vlaams-nationalistische (NV-A) politicus. Hij weigert zelfs om als Vlaams parlementsvoorzitter een receptie van de Belgische koning bij te wonen, omdat hij vindt, dat Vlaanderen niets met België te maken moet hebben.
  2. Hij erkent het recht van Vlaamse burgers (burgeressen) om zich te kleden zoals ze willen. Consequent, als je eraan denkt, dat Vlamingen vroeger geen Nederlands mochten spreken op sommige scholen en in de rechtszaal. Neemt de Vlaamse emancipatie die van de Moslims mee? Dat is natuurlijk de vraag, als je naar de standpunten van Dedecker en van het Vlaams Belang kijkt...
  3. Applaus voor Peumans is schaars, dezer dagen. De man irriteert menig Vlaams volksvertegenwoordiger, omdat hij zo eigengereid is.
Wat zou het mooi zijn, als ook het Nederlandse Parlement aan Geert Wilders de mond zou snoeren, als hij weer eens tekeer gaat tegen nederlandse burgers die zich niet kunnen verdedigen!

09 februari 2010

Mogen wij ook weten waar Wilders' geld vandaan komt? Of alleen de CIA?

Dit artikel verscheen eerst op Krapuul.nl. Ik werk daaraan mee, omdat we alle krachten moeten bundelen tegen de leugens, waarvan Wilders en zijn bondgenoten profiteren.

"Truth Will Prevail" - George Washington. Or Another Of His Friends.

Gaat de PVV-fractie in het Europees parlement straks WEL aan de CIA onthullen, wat het Nederlandse publiek NIET mag weten over de financiering van Wilders' eenmansstichting en eenmanspartij?

Deze week gaat het Europees parlement stemmen over de vraag, of "Amerikaanse autoriteiten" weer alles in kopie toegestuurd krijgen, wat jij en ik internationaal overboeken via het SWIFT systeem.
Uitleg: Om gratis in euros geld over te maken of uit de muur te trekken in Eurolanden, gebruik je het SWIFT systeem. Als ik bij voorbeeld eens in de maand geld van mijn Nederlandse ouderdomspensioen overmaak op mijn Belgische rekening (bij dezelfde bank, de ING), verschijnt een waarschuwing op de website: "Gegevens kunnen worden overgedragen aan Amerikaanse Autoriteiten."
Bedankt ING, voor de transparantie. Dat meen ik werkelijk. Want van 2002 tot 2006 stond het rekencentrum van Swift nog in Amerika (hoewel het het hoofdkantoor in Ukkel, bij Brussel staat) en onze gegevens werden stiekem door NSA en CIA geregistreerd.
Van wederkerigheid is geen sprake. Gegevens worden niet gedeeld met onze eigen geheime diensten. Nederland weet daar alles van, sinds de Amerikaanse autoriteiten in 1995 weigerden om gegevens over Karadzic' Servische troepen te delen met onze militaire missie in Srebrenica. Met als gevolg, dat de interventie van twee Nederlandse straaljagers om de Nederlandse VN-missie aldaar te ondersteunen, half mislukte. Je kunt het hier nalezen.

Nu staat het rekencentrum van Swift in Amsterdam. De VS hebben gevraagd, om gewoon door te mogen gaan met data-mining. Maar daar is nu een Europese toestemming voor nodig. Onze vroegere liberale Eurocommissaris Bolkestein was daar wel voor. Vrijheid, blijheid, niet waar?

Maar z'n voorstel in die richting werd niet overal even enthousiast ontvangen. De Europese discussie sleepte aan tot 30 november vorig jaar, toen een Europese raad van ministers van Binnenlandse Zaken, besloot, dat de CIA haar gang mocht gaan. Die datum was niet toevallig, want op 1 december ging het nieuwe Europese Lissabon-Verdrag in. Dat verdrag machtigt het Europese parlement, om al dan niet toestemming te geven voor dergelijke zaken.

Vanwege een paar technische details die mij ontgaan, ging de vlieger van de lidstaten-ministers niet op. Het EP moet er nu toch ook erover beslissen, wat niet de bedoeling was. Nu adviseert de betrokken commissie van het EP, om de Amerikanen alleen toe te laten, als ze werkelijk iets te zoeken hebben. Logisch, niet waar. Hetzelfde geldt voor het Nederlandse openbaar ministerie, als ze iets willen opzoeken of afluisteren.

Maar dat is niet wat de Amerikaanse administratie wil. Ondanks de zeperds in Irak, enzovoort, is men er in Washington nog steeds hardstikke van overtuigd, dat alleen zij de wijsheid in pacht hebben en dat Nederlandse, Duitse, Franse en Poolse geheime diensten alleen interessant zijn als filialen van de CIA. Zelfs de Engelsen worden niet vertrouwd, zoals blijkt uit het parlementaire onderzoek in Londen over Blair's beslissing om mee te doen met de inval in Irak (2003), dat nu daar plaatsvindt.

Het EP dreigt dus in meerderheid "nee" te zeggen tegen het Amerikaanse mee-lezen van wat ik van Nederland naar België overmaak op mijn ING-rekeningen. Bravo, EP! Europa is echt wel nuttig, zeker nu het Parlement meer te zeggen krijgt.

De Amerikaanse buitenland-minister, Hillary Clinton, belt met de Poolse EP-parlement voorzitter Buzek. Ongezien! Hoopt ze, dat het Poolse zwak voor Amerika zal helpen? Het Europese Parlement heeft een prima kans om te laten zien wie er bij ons de baas is.

Schrijver dezes is er helemaal niet tegen, dat diensten, die terrorisme bestrijden, toegang krijgen tot bankgegevens die daarop slaan. Europese-, Amerikaanse, Chinese-, whatever. Het is interessant, om te weten, wie geld aan Wilders en zijn stichtingen overmaakt, om de Nederlandse politiek te beïnvloeden. Maar liever NIET in het kader van een eenzijdige en exclusieve overeenkomst, die de CIA maakt to enige beheerder van onze "geheimen". Daarom moet de SWIFT-CIA overeenkomst worden afgewezen.

Wilders heeft zijn Europese vertegenwoordiging van de PVV in een nauw keurslijf geperst. Ze mogen niet meedoen met ideologische bondgenoten, zoals het Vlaams Belang, de Britse National Party of de Italiaanse Lega Nord. Nu zullen ze echter kleur moeten bekennen.

Wat is belangrijker voor Wilders? Dat hij geen probleem krijgt met zijn neoconservatieve Amerikaanse bondgenoten en dus de Amerikaanse controle over onze euro-overboekingen toestaat? Of blijft hij bij zijn verklaring, dat Nederland het alleen kan, en wijst hij de CIA-controle af?

Het komt erop neer: Mogen de miljoenen die vanuit het buitenland op de Wilders-rekeningen worden gestort (Pipes, "a six number contribution"), NIET worden bekendgemaakt aan het Nederlandse publiek, maar WEL aan de CIA?

Benieuwd, hoe ze straks zullen stemmen, die PVV-vertegenwoordigers van ons in het Europese Parlement....

05 februari 2010

Wilders kan fluiten naar z'n Loony-parade. Zijn Engelse website al overgenomen door de Neocons!

De Amsterdamse Rechtbank maakte gisteren zijn besluit bekend, om slechts 3 van de 18 door Wilders voorgestelde "getuigen" toe te laten. En dan nog alleen voor verhoor bij de Rechter-Commissaris.
De rechters zijn dus niet in de val van Wilders' verdediging getrapt, om van het proces een showcase over de Koran te maken. Goed zo!
Weerhouden zijn alleen:
  1. de "Arabist" Hans Jansen,
  2. Wafa Sultan, een opgewonden mevrouw uit Amerika, en
  3. en nog iemand (even opzoeken...)
1. Over de Arabist hebben we ons al uitgelaten, zie: De Amsterdamse rechtbank, enz. bij De Lage Landen (gisteren). Een opgewonden draaikont, die zich niet ontzag om bij het Vlaams Belang (2007) samen met 'Fjordman' en 'Bat Ye'or' op te treden.
2. Wafa Sultan: Behandeld in hetzelfde artikel. Erger dan Hirsi Ali. Compleet gestoord. Welkom! (Zie het Amerikaanse Loonwatch.com over Wafa!).

Ik vind, dat de rechtbank op deze manier de eerste ronde GEWONNEN heeft.
Het proces-Wilders is teruggebracht tot wat het is: Discrimineren, beledigen en haatzaaien.

Natuurlijk betreur ik nog altijd, dat het parlement-zelf niet in staat is gebleken om deze rotte appel uit zijn midden op z'n plaats te zetten. Nu moet de rechter het karweitje opknappen. Jammer, maar helaas.

Begin juni gaat het proces verder.

Intussen lanceert Wilders twee websites over z'n proces. Eén in het Nederlands en één in het Engels. Beide zijn gemaakt, in de veronderstelling, dat het proces over de Islam en Wilders' "waarheid" zou gaan. dat is dus misgegokt.

M'n vrienden van Krapuul.nl, Joop.nl, Ambtenaar.nl, Geencommentaar.nl, Sargasso.nl, enz. houden zich dagelijks met de Nederlandse actualiteit van Wilders bezig. (Lijst van links hier...)
Ik specialiseer me in de internationale verbindingen van Wilders in mijn nieuwe categorie "Wilders International". (HUIBSLOG)

De Engelstalige website is al overgenomen door de Neoconservatieven. Pipes, Murray, Mark Steyn zetten de toon. Een Leids-Calvinistisch Bilski-Spruyt-Kinneging initiatief?

De eerste dag van Wildersontrial.com geeft al een leuk kijkje in de keuken van de Israëlisch-Amerikaanse achterban van Geert Wilders. Hoe ze hem in hun greep hebben via het geld. En hoe de Neoconservatieven toch nog het roer in handen nemen. Ondanks Wilders' afwijzing van Bart-Jan Spruyt.
En de arabist Hans Jansen, weet hij wel waar hij 't zoeken moet?
ONTHULLEND!!

Tot straks, beste lezer!

03 februari 2010

De Amsterdamse rechtbank behoort Wilders' achttien "getuigen" te weigeren!

Wilders' proces gaat niet over de Islam, maar over haatzaaien.
Wilders' proces gaat niet over de Koran, maar over belediging, minachting en uitsluiten, vervolgen en (willen) deporteren van hele categorieën MENSEN.
Daarom slaat de keuze van Wilders' achttien voorgestelde getuigen NERGENS op. Behalve natuurlijk op stemmingmakerij.
Morgen maakt de Rechtbank bekend, onder meer, of, en zo ja: welke, van de door Wilders voorgestelde persoonlijkheden zullen worden toegelaten als getuigen, al dan niet op de openbare zitting.

Leon de Winter vond dit een goede gelegenheid, om in de Europese editie van The Wall Street Journal (WSJ) (28 januari, Engels) afstand te nemen van zijn dolgeworden ex-mede-bondgenoot van Ajaan Hirsi Ali. Hij doet dat niet met zoveel woorden. Maar het is tussen de regels te lezen, impliciet dus.
De Winter doet dat eigenlijk best wel slim. Hij vermijdt te zeggen: "Wilders is een idioot, die zelfs Israël in gevaar brengt met z'n provocaties." Nee, hij richt zijn aanval op die "domme" rechtbank, die zich ertoe zou laten verleiden, om mee te gaan in Wilders' tekstvergelijking tussen Hitler's Mein Kampf en de Koran.
Het is echter nog helemaal niet zeker, dat de Amsterdamse rechtbank in dat valletje zal trappen. Maar Leon doet net, alsof dat al wel het geval is. Hij kent best het onderscheid tussen het parket en de rechters. Hij weet ook, dat het parket eigenlijk helemaal geen zin heeft om Wilders te vervolgen. Officieren van justitie zijn ook maar mensen. Ze zouden best wel eens hun "gelijk" willen halen, door zich niet te verzetten tegen Wilders' verdedigingsstrategie van de chaos, om later te kunnen zeggen: "Zie je wel! We hadden gelijk, om Wilders niet te willen aanklagen."

Leon's Honden en Wilders' Tandenborstels - als vernederende behandeling van Marokkanen - droeve herinnering aan Nazi-praktijken
Leon de Winter is een meester in het kiezen van de verkeerde kant.
Hij koos voor Friedrich Weinreb, totdat duidelijk werd, dat W. een grote bedrieger en verrader van Joden was geweest tijdens de bezetting.
Hij koos voor Pim Fortuijn en Wilders en stelde zelfs voor, om Marokkaanse voetballertjes uit Tilburg met honden te verdrijven, blijkbaar omdat hij Wilders' idee, om hen met tandenborstels het voetbalstadion te laten schoonmaken, niet ver genoeg vond gaan. (Ik schreef in mei 2007 over de tandenborstels, de honden en de Joden in In Europa Thuis).
En natuurlijk koos hij voor 200% voor Ajaan Hirsi Ali en de vermoorde Theo Van Gogh (2004). Hoewel de laatste hem schandelijk beledigd had, door te stellen, dat De Winter deed aan huilerige uitbuiting van Auschwitz (1989).
Hij woont in de VS, tegenwoordig. In juni 2007 kwam ik hem opnieuw tegen als één van de getuigen van Hirsi Ali op de Californische 'Pepperdine' conferentie over de 'collapse' van Europa tot iets wat ze 'Eurabia' noemen. Leon moest vertellen, hoe erg het wel niet was in het Amsterdamse Slotervaart. Hij kwam blijkbaar niet goed uit zijn woorden, en -terecht- kon hij niet meegaan met vriendin Ajaan's stelling, dat Europa al helemaal verloren was. (Zie mijn Pepperdine serie in Huibslog, bij voorbeeld dit).
Het is dus geen wonder, dat Wilders Leon niet heeft uitgenodigd om in Amsterdam te komen getuigen.

Ik hoop maar, dat De Winter heeft ingezien, dat een holocaust, een genocide, begint met vernedering en uitsluiting van groepen mensen, ongezien wat ze zijn en wat ze doen. (Weense Joden die na de Anschluss van Oostenrijk bij Hitler, 1938, gedwongen werden om met tandenborstels een plein schoon te maken, opgejaagd door het lachende publiek en politie met honden. Vergelijk ook Wilders' "kopvoddentaks").
Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat Leon teleurgesteld is, dat Wilders hem niet als getuige uitnodigt...

Daarom heb ik wat aarzeling om Leon de Winter deze keer gelijk te geven. Ik doe dat niet zozeer vanwege het door hem geciteerde gevaar van een Arabische "backlash" na eventuele vrijspraak van Wilders, maar omdat hij terecht zegt, dat een psychotisch hetzboekje als Mein Kampf eenvoudig niet gelijkgesteld MAG worden met een serie geschriften van 1100 tot 1400 jaar oud, die voor meer dan een miljard mensen heilig worden gevonden.
Net zo min als Joden en Christenen, op een paar betreurenswaardige uitzonderingen na, Amalek serieus nemen, waarvan in het Oude Testament geschreven staat, dat van die stam iedereen moet worden gedood, behalve de jonge meisjes die nog maagd zijn (raad eens waarom?), net zo min nemen de allermeeste Moslims de souras serieus waar wordt opgeroepen tot het doden van ongelovigen. Normaal, niet waar?

Maar een paar fundamentalistische christenen, even fundamentalistische imams, en Geert Wilders, nemen dat wel serieus. Dominees, priesters en imams kunnen ons hier even niet schelen. Wilders maakt er een Moslim-samenzwering van tegen alles wat ons heilig is. Wie hem niet gelooft, is een medestander van Satan.

Veel gekker kun je het niet maken. Zodoende blijft zelfs de herinnering aan Anne Frank niet gespaard. In De Volkskrant van afgelopen zaterdag menen Wilders en zijn oppersmurf Sietze Bosma, dat het voldoende is, te vermelden, dat de directeur van de Anne Frank-Stichting, Westra, lid van de PvdA is, om persoon, stichting en naamgeefster in te delen bij het satanische leger van belagers van de arme, onschuldige Wilders. Ik ken toevallig de belangrijkste auteur van het jaarlijkse extremisme-rapport, zoals dat al meer dan twintig jaar door Van Donselaar en zijn team wordt gemaakt. Integerder vind je ze niet, zou ik zeggen.

In zijn jaarlijkse rapport over extremisme van 2009 wordt ook de SP (25 zetels) niet gespaard. Over Moslim-extremisme wordt geconstateerd, dat de gewelddadige variant ervan afneemt, maar dat Saoedi-Arabische steun voor de Staphorst-variant van de Islam, het Wahhabisme, nog steeds effectief is. Wilders' ideologie wordt als "radicaal" bestempeld. Dat is een understatement, vind ik. Maar ik erken ook, dat er eigenlijk geen sprake is van een ideologie. Eerder van een ziekelijke dwangneurose. Van Donselaar pakt de patiënt met zachte handschoenen aan.
Maar Wilders raakte over z'n toeren. In De Volkskrant hitst hij zijn aanhangers op, om alles wat "links" is tot het concentratiekamp te veroordelen. Voorbeeld: De lieve, naieve, en "more jewish-you die", televisiemaakster Hanneke Groenteman. Hanneke zat een klas hoger dan ik op het Amsterdamse Spinoza (ook zo'n Joodse verkeerde Verlichter?) Lyceum. Ze was al een beetje te zwaarlijvig, toen al, in 1958. Maar warm en kwetsbaar als een vogeltje. Komt in het spoor van Wilders een nitwit mailen dat ze een "kuthoer" is, die nodig moet worden "aangepakt". De superieure "judeo-christelijke" cultuur in actie! Kijk, meneer Wilders, dat is nou "haat zaaien". U blijft zelf binnen de lijnen van de wet. Maar lieden met een verdrongen antisemitisme begrijpen uw signaal en gaan er op los.

Het is trouwens opvallend, dat, naast de familie Frank (Westra was indertijd de keuze van Holocaust-overlevende, vader Frank), het vooral Joodse "linkse" antiracisten zijn, die de toorn van de heer Wilders en de zijnen over zich afroepen. Behalve Hanneke Groenteman, moeten ook de Amsterdamse burgemeester Job Cohen, diens wethouder Asscher, ex-burgemeester en ex-minister Ed van Thijn en nog vele anderen, eraan geloven. Veel islamofobie is verdrongen antisemitisme.

Wilders' parade van "loony" monomanen: No. 13: Robert Spencer

(foto: Wilders met Spencer, bron: Jihadwatch.com van Robert Spencer)

Het is nota bene de buitenland-site "De Pers.nl" van de Telegraaf, die op 22 januari 2010 de beste en duidelijkste beoordeling van Wilders' achttien voorgestelde "getuigen" publiceerde. Kustaw Bessems schreef een "Meningsuiting" getiteld: "Getuige acht: 'Wilders is een echte held' - Als de PVV-leider zijn zin krijgt, zullen radicale moslims en glasharde islamcritici door de rechtszaal paraderen." Bessems:
Zoals elke dag mailt Robert Spencer vandaag zijn Jihadwatch-nieuwsbrief rond. Nooit slaat hij over. En nu al helemaal niet, zo vlak na de eerste belangrijke procesdag in de zaak van Geert Wilders. Nee, die volgt hij met de grootst mogelijke belangstelling. In de laatste editie gaan vijf van de acht onderwerpen over Wilders. Eén bevat een YouTubefilmpje met de speech over vrijheid die de PVV-leider in de rechtszaal hield, met Engelse vertaling. ‘Elk redelijk lid van de vrije samenleving moet Wilders’ betoog overtuigend vinden, schrijft Spencer. ‘Zijn vervolging is een politiek gemotiveerde poging om hem het zwijgen op te leggen.’
Robert Spencer is getuige nummer dertien. Ten minste, als de rechtbank Wilders – de beslissing valt over twee weken – zijn zin geeft. [..]
Robert Spencer is een geliefd doelwit van de hilarische Amerikaanse website "loonwatch.com". "Loonies" zijn, zoals bekend, dolgedraaide monomanen. In het Liverpool van de zeventiger jaren hadden we de "loony left". Veertig jaar later zijn we gevorderd tot de loony Right. Wie meer over Spencer wil weten, bezoeke zijn rubriek bij loonwatch.com.

Beoogde getuige nummer acht is Wafa Sultan, een ex-moslima uit Syrië die al 20 jaar in de VS woont. We hoeven niet bang te zijn, dat ze haar "held" Geert zal afvallen. Ze vindt ook, dat de Islam geen godsdienst is, maar een misdadige ideologie. In de meeste Amerikaanse synagogen wordt ze geweerd. Dat onlangs een fundamentalistische rabbi haar wel uitnodigde, zorgde voor veel protesten in de joodse wereld.

Een opvallende beoogde getuige is ook de Arabist Hans Jansen. Bessems:
In 2001 relativeerde hij in debat met Pim Fortuyn het gevaar van moslims in Nederland nog helemaal weg, maar dat was, zegt hij nu, een vergissing. Sinds de moord op Theo van Gogh ontwikkelde hij zich tot een van de meest uitgesproken islamcritici hier.
De ‘mini-terreur’ van ‘kut-Marokkaantjes’ is naar de inschatting van Jansen een ‘godsdienstige activiteit’. Marokkanen in Culemborg zouden bijvoorbeeld geweld tegen Molukkers gebruiken omdat die nog uit Indië weten dat de islam onderwerping eist, en doorhebben dat Marokkanen Nederlandse buurten islamiseren.
Ja, Professor Doctor J.J.H. Jansen, die is een dodelijk wapen in Wilders' strijd voor de "waarheid". De vraag is alleen, dodelijk voor wie? Jansen's wArabist_jansenaarheden willen nogal eens variëren. In 1967 reisde ik met hem en Ton Regtien in een auto naar Parijs voor een Vietnam-demonstratie in de Mutualité. Zo'n reis duurt lang. Jansen hield maar niet op, met ons te onderhouden in zijn van tv bekende hijgerige spraakgebruik, over de gemene Israeliërs en de onschuldige Arabieren. Het was op het antisemitische af. (Het was na de Zesdaagse Oorlog). Hansje leek zo bereid om in een Palestijns kamp in training te gaan voor de Jihad.
Dat was in november 2007 in Brussel wel even anders. Het Vlaams Belang had een Europese conferentie belegd met Bat Ye'or tegen de islamisering van Europa. Geen verstandig mens begaf zich in het gezelschap van deze germaans-suprematistische griezels. Behalve: Hans Jansen. Zijn praatje ging over de linkse samenzwering in Nederland tegen Ajaan Hirsi Ali en Wilders. Tegelijkertijd schreef hij ook op een Vlaamse website, dat in het Midden-Oosten en in Turkije, de Islam zich gereed maakte om de Europese Unie te infiltreren en over te nemen. Stan van Houcke gaf hem hierover ongenadig op zijn donder. Maar dat kan Wilders' pret niet drukken. De Arabist (Wat is dat eigenlijk? Zoiets als een Islamist?) gaat vrolijk voort met het onderbouwen van zijn laatstgevonden "waarheid" met de meest belachelijke veronderstellingen.

Zoals die over Culemborg. De jonge Marokkaanse relschoppertjes zouden deel uitmaken van een Groot Islamistisch Complot dat de strategie zou hebben ontwikkeld om allereerst de christelijke Molukkers uit te schakelen, omdat die immers uit eigen ervaring zouden weten, wat de Islam inhoudt. Nu zitten we inmiddels al met de derde en de vierde generatie Zuid-Molukkers, wier voorouders ooit naar Nederland moesten vluchten, omdat ze in het bevrijde Indonesië minder gewenst waren, vanwege hun rol in de oorlogsmisdaden en genocides van het KNIL, het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger. Velen van hen zijn trouwens moslims. Het uitdelen van Korans door Nederlandse officieren in Afghanistan behoort tot een oude traditie die nog op ons Indië teruggaat. Sinds de terroristische treinkapingen door Zuidmolukkers in de zeventiger jaren (zo ver is het met het moslim-terrorisme in Nederland nog niet gekomen), is het met de strijdvaardigheid van de nakomelingen van de Nederlandse huursoldaten aardig bergafwaarts gegaan. Weinig Molukse nakomelingen geloven nog echt in een Republik Maluku Selatan. Maar als die er ooit zou komen, zullen moslims en christenen daar broederlijk samenleven. Tot zo ver de dromen van een, wat zeg ik?: DE, Arabist.

Ook interessant is de vraag naar wie er NIET op Wilders' verlangslijstje staan, en waarom. Opvallende afwezige is bij voorbeeld Ajaan Hirsi Ali. In 2003 kondigde Wilders nog samen met haar een "liberale jihad" aan tegen alle religie (in het NRC-Handelsblad). Beiden waren toen nog kamerleden voor de VVD. Intussen is Hirsi Ali, veel meer nog dan Wafa Sultan, uitgegroeid tot een wereldwijde pasionaria tegen alles wat Islam lijkt. Vermoedelijk heeft dat iets te maken met Wilders' stukgelopen vrijage met de Amerikaanse Neoconservatieven en hun vertegenwoordiger op de Nederlandse aarde, Bart-Jan Spruyt. Ajaan werkt bij het American Enterprise Institute, een door de neocons gecontroleerde pressiegroep, annex "denktank". De Neoconservatieven hebben het niet zo op religie-bashing. Ze vinden dat een stevige dosis fundamentalistisch christendom of, indien nodig Islam, best wel goed is voor het gewone volk. Dan houden die mensen zich minder bezig met de echte, de hogere, politiek. Dat vond Plato ("De Republiek", vierde eeuw voor Christus) ook al, evenals Heidegger (fellow-traveller van de Nazis in de dertiger jaren van de vorige eeuw).
Een paar maanden voor de verkiezingen van 2007 ontdeed Wilders zich van Spruyt. De laatste moppert nog wat na op zijn website en is door het neocon politbureau verbannen naar de literatuurpaginas van hun Pravda, de Weekly Standard in Washington.

Wat ik hoop, is echter, dat de rechtbank op 3 februari de hele getuigenparade van Wilders afwijst. De meningen van de voorgestelde anti- en pro-islamisten zijn genoegzaam bekend. Het parket had op 20 januari al dat standpunt behoren in te nemen. In de rechtszaal gaat het om feiten. Niet om literatuur-interpretatie.
Wilders staat aan het hoofd van een grotendeels vanuit het buitenland gefinancierde parodie op een politieke partij.Hij maakt misbruik van de democratie, om te discrimineren en haat te zaaien. Nu het parlement zelf daaraan geen paal en perk heeft kunnen of durven stellen, is het helaas aan de rechter om dat te doen.
Het heeft lang genoeg geduurd.
Als men in België in staat was, in 2005, om het Vlaams Blok wegens discriminatie te veroordelen, dan moet dat toch zeker in Nederland ook kunnen?

Technorati Tags: , , , , , , , ,

01 februari 2010

Wanneer distantieert Wilders zich van de steun van het Vlaams Belang?

20 januari vond een eerste procedure-zitting van het proces tegen Geert Wilders plaats in de Amsterdamse rechtbank. Niet meer dan 200 demonstranten hadden zich verzameld op Wilders' herhaalde oproep tot een landelijke demonstratie, voor het gerechtsgebouw. En een goot deel daarvan behoorde dan nog tot het vaste contingent van louche  fascistische persoonlijkheden, zoals voor eeuwig op video vastgelegd door ...., en, naar later bleek, expliciet toegelaten door de Wilders-organisatie. (!)
Het Vlaams Belang vergaart bijna 20% van de stemmen in het Noorden van België. Het organiseert een deel van de Vlaams-nationalisten, die in de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitsers kozen. Een ander deel vindt een tehuis bij de NV-A, die ook wil dat Brussel en Wallonië ondergaan, maar op een nettere manier. Het VB wordt geboykot door alle andere partijen. Ongeveer, zoals ook met Wilders' PVV zou moeten gebeuren in Nederland.
De VB-leiding heeft het moslim-onderwerp ontdekt en probeert zich te profileren als de super-tegenstander van 'Eurabië"' in Europa. Vooralsnog, gelukkig, met weinig succes. Voorjaar 2008 werd het internationale Europese fascistengebroed min of meer verjaagd uit Keulen, Duitsland.
Een internationale conferentie met de uitvindster van het begrip 'Eurabia' in november 2007, Bat Ye'or, een dame uit Engeland, die als jodin verdreven werd uit Alexandrië (Egypte), bedoelde een Europees steden-netwerk tegen Eurabia te stichten. Het Vlaams Belang verzorgde de catering: vergaderzalen en hapjes in Brussel.
Griezels als "Fjordman", een blanke suprematist, die volgens sommigen betaald zou worden door de CIA *), en de beruchte "Arabist" Hans Jansen uit Nederland traden op in Brussel. De eerste ondersteunt de Serviërs tegen de "oprukkende Islam" in het voormalige Joegoslavië. Is tegen de erkenning van Kosovo, omdat de bevolking de Islam aanhangt. Hans Jansen beperkte zich tot een huilerig verhaal over hoezeer Ajaan Hirsi Ali en Geert Wilders te lijden hadden onder de linkse samenzwering in Nederland met de Islam. (Website).
Wilders heeft ooit aangegeven, dat hij graag Nederland zou willen fuseren met het Vlaamse Gewest van België. Daar hebben de gewone Vlamingen natuurlijk totaal geen zin in. Behalve het Vlaams Belang. Die zagen het wel zitten. Maar Wilders gaf niet thuis. Wat Filip De Winter ook probeert, zelfs in Israël wordt hij (terecht) gewantrouwd.
Maar op 20 januari kroop het bloed waar het niet gaan kan: De Winter en bijna evenveel demonstranten als Wilders kon verzamelen, kwamen in Brussel bijeen voor de Nederlandse ambassade. (Zie video boven!).
De voortdurende vraag aan gematigde moslims om zich opnieuw te distantiëren van dolgeworden salafisten, is beperkt gerechtvaardigd. Nu is de beurt aan Wilders.
Beste Geert, WILT u dat het Vlaams Belang zich bij u aansluit? Of wijst u dergelijke steun af, zoals ook Hirsi Ali dat doet?
Graag een DUIDELIJK standpunt. Zodat uw aanhangers weten, dat Filip De Winter gemeden moet worden!

Technorati Tags: , , ,

Related Posts with Thumbnails