26 augustus 2010

Wetenschappers worden wakker: Wilders bezigt achterhaalde koloniale retoriek (Michel Roebink)

Rutte en Verhagen onderschreven op een Hollandse zomerdag de legitimiteit van Wilders’ negentiende-eeuwse geloofsbelijdenis inzake onherstelbaar fatalisme, gewelddadigheid, achterlijkheid en criminaliteit van de “Oosterling”, pardon: de Moslim, o nee  (pardon 2): DE Islam. Ze deden alsof het om een herenaccoord gaat over een academische kwestie.

Maar wat Wilders ook mag beweren, als hij het over de “criminele ideologie” van de Islam heeft, dan bedoelt hij de mensen die zelf, of hun ouders of hun grootouders, “wortels” hebben in “Islamitische landen” (PVV-program, blz. 11). Je hoeft er zelfs geen moslim voor te zijn. Christelijke Palestijnen bij voorbeeld, vallen ook onder de banvloek.

Is het brutaliteit of onwetendheid? Evil or stupidity? Net als ik, is de academisch wereld aanvankelijk met stomheid geslagen. Dat is nu aan het veranderen. Republiek Allochtonië signaleert een artikel dat genadeloos afrekent met de Wilderiaanse haat-mythologie.
Auteur Michel Hoebink is niet de eerste de beste. Hij is redacteur bij de Arabische afdeling van de Wereldomroep en kent zijn Edward Said. Hij schrijft:
Wilders’ betoog is een onvervalst staaltje negentiende eeuws orientalisme. De PVV leider is zich er kennelijk niet van bewust dat dit soort redeneringen in de jaren ’70 van de vorige eeuw effectief zijn ontkracht door critici als de Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Said. Zulke critici betoogden volkomen terecht dat wereldreligies als de islam geen onveranderlijke essentie hebben die gewelddadig of juist vreedzaam is of wat dan ook.
Die in de Islam veronderstelde “onveranderlijke essentie” vinden we terug in Ajaan Hirsi Ali’s “denken” en in een bloed-en-bodem vorm in het PVV-program, waar dat een apartheidsparagraaf wil toevoegen aan artikel 1 van de grondwet, gericht tegen Nederlandse staatsburgers met “wortels” in het land van de Islam. Alleen als je de Islam verwerpt, kun je worden gered.

Natuurlijk kun je er niet aan voorbij zien, dat op dit moment een religieus “gemotiveerde” gewelddadige stroming onder moslims bestaat:
Jawel, er bestaan fatalistische en tirannieke tendensen in de islam, maar er zijn ook stromingen die met een even plausibel beroep op de bronnen de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid prediken. De Koran en de profetische overlevering zijn zo rijk aan verhalen dat iedereen altijd wel iets vindt om zich op te beroepen. Je kan de islam niet vastpinnen op één van zijn vele historische verschijningsvormen.
Dat doen we met het Christendom (Inquisitie) en met het Joodse geloof immers ook niet. Hoebink:
In de academische wereld kan je sinds Edward Said niet meer aankomen met essentialistische betogen als die van Wilders en zijn negentiende eeuwse voorgangers. Mensen die de discussie een beetje kennen zijn dan ook letterlijk met stomheid geslagen als Wilders doodleuk weer met die achterhaalde kletskoek komt aanzetten, alsof er nooit iets gebeurd is.
Je kunt Marcel Hoebink helemaal lezen in: Wilders bezigt achterhaalde koloniale retoriek – Maroc.NL.

Het is te hopen, dat de Amsterdamse Rechtbank straks gehakt gaat maken van Wilders’ eeuwige “waarheid“spretentie, die alleen wordt onderschreven door marginale types als de barbarist Hans Jansen en de hysterica Wafa Sultan. Het is een primitief geloofsartikel dat moet dienen om ons bang te maken en Wilders’ éénhoofdig Leiderschap te aanvaarden.

Deze post werd oorspronkelijk gepubliceerd bij Krapuul.nl

23 augustus 2010

Acht van de 20+ voorstellen van Wilders' PVV die de democratische rechtsstaat aantasten

Cartoon ontleend aan de SP-website
Het zomerstaatsgreep-communiqué van Rutte, Verhagen en Wilders de dato 9 augustus 2010 stelt "eenvoudig" vast, dat er met Wilders een meningsverschil bestaat over het karakter van de Islam. Ach, dat kan immers, onder heren van stand. De één vindt, dat de Islam een "criminele ideologie" is en de twee anderen zeggen: "tut, tut!"

Maar u en ik weten, dat het helemaal niet gaat om een filosofisch-religieus verschil van mening. Het gaat om mensen, om staatsburgers, die volgens de PVV onderworpen zouden moeten worden aan een apartheids-status.

Daar zwijgen Rutte en Verhagen stilletjes over. Omdat een minderheidskabinet met gedoogsteun van Wilders lokt, en beide partijen dus qua ministersposten ver boven hun stand zouden kunnen gaan leven, worden ingrepen in de Nederlandse rechtsstaat die Wilders wil, ingewisseld voor de (fragiele) steun van Wilders' fractie voor de draconische en eenzijdige bezuinigingen die Rutte wil en waar het CDA in de persoon van Maxime Verhagen wel mee akkoord wil gaan.

Wilders heeft zich met mediamiek lawaai (over zijn spreekbeurt op 11 september in New York) voorlopig al ingedekt tegen de backlash die hij mag verwachten van z'n kiezers en aanhangers, zodra blijkt, dat W. grote sociale uitverkoop houdt ten koste van loon- en uitkerings-trekkers en ten gunste van huizenbezitters, speculanten en andere joods-christelijk-humanistische helden. (Zie: Wilders vlucht vooruit naar Ground Zero... -DLL)

Het bijna onvoorstelbare schijnt waar te worden: Rutte en Verhagen legitimeren een zogenaamde "partij" met een maffia-structuur, alleen om fijn zonder links te mogen regeren. (Zie: De Nederlandse rechtsstaat in gevaar?- Nee, ze bestaat al bijna niet meer! -DLL)

Twee jonge journalisten, wel allochtoon, maar niet moslim, pakken de zaak op bij de site Wereldjournalisten:


 

Munish en Shantie Ramlal pakken het onderwerp op langs de weg die ze geleerd hebben op de school voor de journalistiek, denk ik. Gelukkig dat die nog bestaat en niet opgeheven is als een "linkse hobby".
Ze verzetten zich tegen de interpretatie van een zekere Peter Boswijk, die vindt, dat kritiek op Wilders de democratie zou aantasten:
De PVV vormt geen bedreiging voor de rechtsstaat, althans als we Peter Boswijk mogen geloven. In zijn bijdrage ‘In strijd tegen Wilders wordt ook vals gespeeld’ (Volkskrant 11 augustus 2010) betoogt Boswijk, promovendus staats- en bestuursrecht nota bene, dat de verschillende partijen ‘simpelweg van mening verschillen over de aard en het karakter van de islam’. Boswijk doet er zelfs nog een schepje bovenop: het zou de rechtsstaat bedreigen wanneer de PVV als rechtsstaat-gevaarlijk zou worden afgeschilderd.
Welnu, een goede journalist gaat dan naar zijn bronnen. Gewoon lezen. Het PVV-programma voor de verkiezingen staat al sinds de maand mei on-line. Hop, klik, en je kunt het lezen!

Net zoals Frans Leijnse gisteren (en wij al maanden eerder), definiëren de beide journalisten herhaaldelijk uitgesproken en opgeschreven standpunten van Wilders' PVV als strijdig met de westerse democratie:

Zonder uitputtend te zijn, kunnen diverse voorbeelden uit het PVV programma worden geciteerd:
1. Scheiding justitie en politie.
In een rechtsstaat is bijvoorbeeld de overheidsmacht zo veel mogelijk beperkt. In het PVV-programma lezen wij echter dat de politie ‘heer en meester’ moet zijn op straat. Bovendien zou er een ministerie van Veiligheid moeten komen (p.9 en p.11 verkiezingsprogramma PVV). Dit zijn  voorstellen die de bescherming van de burger tegen een te machtige overheid om zeep kunnen helpen. Het doet zelfs denken aan George Orwells 1984. De rechtsstaat in het geding? Zeker weten.
2. Onbeperkt vastzetten van verdachten.
Ten tweede stelt de PVV dat er door het gehele land heen preventief gefouilleerd mag worden (p.11 verkiezingsprogramma PVV). Dit kan echter uitmonden in een grove aantasting van de vrijheid van beweging en de vrijheid van privacy. Rechtstaat in het geding? Jazeker.
3. Heropvoedingskampen (de Gulag).
Een derde maatregel: heropvoedingskampen (p.11 verkiezingsprogramma PVV), wat niet nader wordt toegelicht. Wat bedoelt Wilders hiermee? Betekent dit dat ‘andersdenkenden’ niet langer worden beschermd, maar opgepakt en in kampen gezet? 
4. Deportatie van mensen met een allochtone achtergrond
Vierde voorbeeld: niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen (p. 11 verkiezingsprogramma PVV). Deze maatregel is discriminerend en racistisch. Wat als bovendien het herkomstland als onveilig is gekwalificeerd? Nederland heeft al een slechte reputatie als het gaat om de waarborging van deze mensenrechten, die zal dan alleen maar kunnen verslechteren. Daar bovenop roept het vragen op, want wanneer is iemand eigenlijk een niet-Nederlander?
5. Verbod op islamitische scholen, zelfs als ze in overeenstemming zijn met de NL onderwijs-wetgeving
Vijfde voorbeeld: alle islamitische scholen dicht. Onze rechtsstaat kent echter vrijheid van onderwijs en vrijheid van godsdienst. De overheid treedt terughoudend op en kent het recht op soevereiniteit binnen eigen kring toe. De rechtsstaat in het geding? Zeker weten.
6. Kopvoddentaks en Koranverbod
Zesde voorbeeld: Belasting op de hoofddoek en verbod op de Koran (p.15 verkiezingsprogramma PVV). Maar hoe zit het dan met verworvenheden als de vrijheid van godsdienst, vrijheid van drukpers en de algehele vrijheid van de burger om simpelweg zichzelf te mogen zijn? En blijft het bij Wilders bij bovenstaande maatregelen of zullen deze binnen de kortste keren ook gelden voor Boedhistische en Hindoeïstische geschriften en het dragen van een tulband?
7. Deuren wijd open voor politieke "partijen" die worden betaald door bedrijfsleven en het buitenland
Zevende voorbeeld: geen subsidies voor politieke partijen (p.19). Dit zou betekenen dat kleine politieke partijen geen kans maken om aan het politieke spel deel te nemen. Is dit de richting die ons land in moet slaan? Of werken we liever aan het verhogen van het democratische gehalte van Nederland?
8. Blijvende muilkorf voor vakbonden en belangenorganisaties
Tot slot een achtste voorbeeld: Crisis en herstelwet permanent maken (p. 39). Nog onlangs is de Eerste Kamer met pijn en moeite akkoord gegaan met deze wet die rechtsstatelijk grote gebreken vertoont, zoals terecht opgemerkt door menig senator. De rechtsstaat in het geding? Zeker weten.
Conclusie:
De stelling van Boswijk dat de PVV geen gevaar voor de rechtsstaat is en dat het flauw is en zelfs vals spel is om de PVV dat te verwijten, is kortom stuitend.
Retweet:. .
Ik heb de vette tussenkoppen ingevoegd. Die komen dus NIET voor rekening van de auteurs.

En dit zijn dan nog maar 8 van de apartheids-voorstellen van de PVV. Wij kennen er nog een paar:
  • a. het beoordelen van de status van een staatsburger aan de hand van diens afkomst uit een al dan niet "islamitisch" land, zelfs als hij/zij geen moslim is;
  • b. het criminaliseren van het "socialisme", waarvan de slachtoffers ook op 4 mei zouden moeten worden herdacht;
  • c. de plicht tot "assimilatie" (niet: integratie) van immigranten;
  • en zo kun je doorgaan.
Ik veroordeel de vele mensen niet, die hebben gedacht, dat met Wilders' gemakkelijke voorstellen, hun leven weer zou worden zoals ze denken dat het ooit geweest is. Als je werknemer bent in een krimpende economie (wat de werkgelegenheid betreft), dan heb je het niet makkelijk in het West-Europa van nu.
Je bent niet meer nodig: De Chinezen maken de producten die jij zelf, je vader en je grootvader ooit maakten. Je kind vindt geen werk. Immigranten doen de rotbaantjes tegen een loon, dat je terecht verwerpt.
Je pensioen en je sociale vangnet (ziekte, werkloosheid) zijn in gevaar.
De zichtbare verandering in je buurt of in de buurten die als gruwel door anderen worden beschreven lijkt te komen van de immigranten. Veel immigranten zijn moslim. Dat is vreemd. Eng. Je buurman, dat gaat nog, maar al die anderen, die misschien wel echt eropuit gestuurd zijn om de sharia en het kalifaat te vestigen in Heerhugowaard?
Dan ga je denken: "Geert, die zegt waarop het staat!"
En apartheid, dat is toch een Nederlands woord, onze bijdrage aan de joods-christelijk-humanistische cultuur!
En je denkt: "Al die Haagse gewichtigdoeners met hun management-boeken, we zullen ze eens een poepie laten ruiken. Geert is onze man! Hij kan toch geen fascist zijn? Nederlanders zijn geen fascisten, dat is in de oorlog wel bewezen. We zaten allemaal in het verzet."

Maar nee, beste mensen, apartheid en fascisme, daar zijn we niet tegen ingeënt. 
Die komen sluipend om de hoek.

Een kogel door de linkse schuilkerk!

. .
SP cartoon, augustus 2010
Frans Leijnse (PvdA EK-lid en hoogleraar) schreef vandaag (zondag 22 augustus) een column in De Volkskrant, getiteld: 'Redelijk rechts' vernietigt zichzelf

In een uiterst redelijk betoog toont Leijnse aan, dat Wilders afgegleden is naar (neo-) fascisme.

Het onvermoeibare Krapuul.nl signaleert deze doorbraak in het denken en spreken over Wilders en zijn PVV-agentschap en ik veroorloofde mij daarbij een eerste commentaar te plaatsen, dat ik hieronder overneem:
Een prima betoog van Leijnse. Komt wel erg laat. Maar beter laat dan nooit. :smile:
Frans Leijnse hoort bij de “WBS”-generatie van de PvdA: de radikale afgestudeerde studenten die zich tijdens (of vlak voor) de regering-Den Uyl 1973-77 met de partij engageerden. Voorzover ik weet, is Leijnse de eerste prominente PvdA-er die zich zo scherp uitlaat over het gevaar van Wilders en diens PVV. Eergisteren kwam Ronald Plasterk voor de radio niet verder dan Wilders een “onbegrijpelijke cynicus” te noemen.
Er is een kogel door de linkse schuilkerk!
Als je de eerste 14 haatdragende commentaren van Volkskrantlezers tot je laat doordringen, kun je zien, dat het hoog tijd is, om, zoals Leijnse doet, Wilders een “fascist” te noemen en uit te leggen waarom dat zo is.
Het gif van rassenhaat, geloof in linkse samenzweringskomplotten en de “vrijheid”, om de goede man (Leijnse) zonder zich te bekommeren om onderzoek, te beledigen, weg te zetten als leugenaar – is blijkbaar al heel diep doorgedrongen.
Nu maar hopen, dat de PvdA niet opnieuw schrikt en gaat terugkrabbelen.
Enfin, het is een genoegen om al onze argumenten van de afgelopen maanden eens bij een ander terug te zien! ;-)
 En hier nog een citaat uit het stuk van Leijnse:

[..]Fascistische politiek kenmerkt zich dus door sterke accenten op de zuiverheid van de ‘eigen groep en haar cultuur’,  op de bedreiging daarvan door externe (buitenlanders) en interne (‘Links’) vijanden, op de noodzaak tot zuivering van de gemeenschap, op de terechte verongelijktheid van de eigen groep (slachtofferschap) en op de belichaming daarvan door één leider.
Linkse kerkHet gedachtengoed van de Partij voor de Vrijheid (PVV) laat zich niet in één zin samenvatten. Wel kan op grond van herhaalde uitingen een patroon worden vastgesteld. Daarin is er slechts één leider die namens de partij spreekt. De PVV kent geen leden, kaderleden of bestuurders en wordt bestuurd volgens het ‘leidersprincipe’. De partijvoorman profileert zich tevens als enige woordvoerder van alle Nederlanders die in hun cultuur en samenleving slachtoffer dreigen te worden van een van binnen en buiten komend kwaad.
De interne vijand wordt gekarakteriseerd als de Linkse kerk, en het opmerkelijke is dat dit niet zozeer een politieke tegenstander is als wel een samenzwering tegen de Nederlandse samenleving.[..]
Ook de ontrafeling van de verklaring van de drie onderhandelaars, dat zij het eens zijn om het oneens te zijn over Wilders' grondgedachte, dat de Islam geen godsdienst maar een zieke ideologie zou zijn, is de moeite waard. Immers, Wilders' opvatting houdt in, dat wie uit een "islamitisch land" komt, ook al is hij/zij geen moslim, voor eeuwig een tweederangs-burger behoort te zijn.
Het gaat dus niet om de godsdienst/ideologie, maar om mensen, grotendeels Nederlandse staatsburgers, wier vrijheid hij beknot wil zien. Daarover gaan dan ook de onderhandelingen met VVD en CDA. Door de beoogde constructie van een VVD-CDA-regering met Wilders als "gedoger", behoudt deze laatste alle ruimte om z'n gif te blijven spuien en het moment te bepalen, waarop hij hoopt nog meer zetels te winnen.

Er moet een grote informatie-actie komen, die ertoe leidt, dat Wilders geen of weinig verkozenen in de Provinciale Staten, dus in de Eerste Kamer (voorjaar 2011), krijgt. Dan heeft het eventuele VVD-CDA+PVV gedrocht definitief geen meerderheid in de Staten-Generaal en kan Nederland weer terugkeren naar een normaal politiek leven.

Dit zijn de dingen die gezegd moeten worden. Terugkrabbelen is geen optie. De smerige discussie aangaan, dat is het parool!

Lectuur (Amazon):
Frans Leijnse:

21 augustus 2010

Is de Nederlandse Rechtsstaat in gevaar? - Nee: Ze Bestaat al Bijna Niet Meer!

Geert Wilders in kostuum Admiraal De Ruyter (2010)
Inwoners van beschaafde landen die ik spreek, kunnen het niet bevatten. "Je overdrijft!", zeggen ze. Maar heus. Het is waar. 24 van de 150 zetels in het parlement worden bezet door lieden die aan niemand anders verantwoording hoeven af te leggen dan aan de heer Geert Wilders en zijn Stichtingen.
"Is er dan geen eed, die verkozenen moeten afleggen, dat ze van niemand geld hebben aangenomen en met niemand verplichtingen zijn aangegaan in verband met de uitoefening van hun verantwoordelijkheid als verkozenen des volks?"
Antwoord: Ja, die eed is er, zoals overal. Maar de afgevaardigden van Wilders' PVV "partij" (zonder leden) hebben eerst privé beloofd, dat ze het contract met Wilders' stichting "zullen" onderschrijven, NADAT ze de eed aan het Nederlandse volk hebben afgelegd. Jezuïeten hadden het kunnen bedenken, of, beter gezegd: het is "Taqqyah". Taqqyah is een shiitisch concept, dat onder bepaalde, zeer strikte, voorwaarden, aan shiitische moslims toestaat, om hun werkelijke opvattingen te verbergen, om het vege lijf te redden, met name tegenover sunni-, bij voorbeeld wahhabitische-, moslims.

.Retweetbutton:
.
Ik geloof niet, dat het toeval is, dat Wilders, al dan niet bewust, dit beginsel van een deel van de massa's die moslims zijn, heeft toegepast - en dat natuurlijk op een manier die niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke reden, waarom Taqqyah is bedacht.

Geert Wilders beschouwt zich (of wil zich beschouwen, dan wel zich voordoen) als doelwit van terreur van de zijde van moslims. Daarom vindt hij het volstrekt juist, om zijn geldbronnen te verbergen en van de mensen die hij bij de PVV in dienst neemt, te eisen, dat ze gehoorzamen aan een militaire-, beter nog: Mossad-, discipline.
Dat zou misschien nog wel kunnen, als de PVV geen parlementaire politieke partij was, of wilde zijn. Vrijheid van vereniging, bedoel ik.Als de leden van een vereniging samen vinden, dat alleen de Leider besluiten mag nemen, dan is dat natuurlijk dom en achterlijk, maar ieder zijn meug.

In alle normale parlementaire democratieën die ik ken, zou de PVV van Wilders helemaal niet toegelaten zijn tot de kieslijsten. De meeste landen hebben eisen met betrekking tot de organisatiestructuur van de partijen die lijsten indienen. Ook in Israël of in de VS, hebben ze regels, om te voorkomen dat agentschappen van ondernemingen of van vreemde staten zich via verkiezingspropaganda zetels kopen.
In Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België bestaan strenge regels over de financiering van politieke partijen en van afzonderlijke kandidaturen. Ex-bondskanselier Kohl ontsnapte ternauwernood aan een gerechtelijke veroordeling wegens financiering van regeringspartij CDU via buitenlandse kanalen. In Frankrijk ligt regeringspartij UMP op het ogenblik in het vizier van het gerecht wegens onwettelijke financiering. Tony Blair's Labour werd vorig jaar veroordeeld wegens hetzelfde.
In Wilders' geliefde Israël is de vorige minister-president, Olmert, al op een haar na veroordeeld wegens onwettelijke financiering vanuit de V.S. van zijn verkiezingscampagnes.

En in de VS zelf? Belangengroepen-vertegenwoordigers (lobbyisten) moeten zich registreren en inzicht geven in hun financiën. Dat geldt in bijzondere mate voor organisaties die vreemde mogendheden vertegenwoordigen. Ik weet ook wel, dat daar enorm mee wordt gesjoemeld, en dat met name de Israël-lobbying groep AIPQAC ontsnapt aan elke serieuze screening. Maar het beginsel is aanvaard. En als het te gek wordt (overdracht van defensiegeheimen) dan reageert de Amerikaanse justitie streng.

Maar in Nederland?
Maar in Nederland bestaat er een groot gat in de wetgeving. Als je zegt dat je een partij bent, kun je je inschrijven voor de verkiezingen. Dat wisten we al in 2005, toen Wilders zich afscheidde van de VVD-fractie in de TK. Ik behoorde tot degenen die toen al waarschuwden, dat de kieswet upgedated moest worden. Maar de grote partijen, CDA en VVD voorop (met hun subsidies vanuit het bedrijfsleven), wilden daar niet aan. De (PvdA-)minister van Binnenlandse Zaken zette niet door. En nu zitten we met de gebakken peren.

Weggekropen in de linkse schuilkerken, hebben we toegelaten, dat Wilders zijn haat-campagne tegen minderheden een schijn van parlementaire rechtvaardiging kon geven. De PvdA probeerde om de Wilders-issues "softly" over te nemen onder Wouter Bos. Gelukkig zette het partijcongres in Utrecht van 2008 een rem daarop. De SP met haar grote fractie nam niet echt de leiding van het verzet, verstrikt als ze was (en gedeeltelijk nog is) in haar afwijzing van de EU en de Europese samenwerking waarvan dit land afhankelijk is. D66 verzette zich manmoedig op het intellectuele vlak en oogstte daarvoor terecht in juni verkiezingswinst. Groen-Links was bezig zich om te vormen tot een sympathieke, maar links-liberale-, partij en wilde of kon evenmin het voortouw tegen de Wilderse verdomming nemen.

Voilà: Het Plaatje. Iedereen wacht op iedereen, om maar vooral niet het voortouw te hoeven nemen en te worden blootgesteld aan de Wilderse hetzes.

Het resultaat, nu, in augustus 2010, is, dat een agentschap van Israëlisch ultra-rechts, gecontroleerd door Amerikaanse suprematisten, gaat bepalen, wat de regering van VVD en CDA mag doen. We hebben die verhoudingen gekend en veroordeeld in Chili, Peru, de Dominicaanse Republiek en in Oosteuropese staten, waar de CIA invloed uitoefent.
De PVV saboteert de noodzakelijke versterking van de EU. Wie heeft gevolgd, wat "onze" PVV-vertegenwoordigers tot nu toe hebben gedaan of nagelaten in het Europese parlement? Niemand. De PVV saboteert de behartiging van de Nederlandse belangen in de EU en het resultaat is, dat de leidende landen, met name Frankrijk en Duitsland, hun eigen belangen behartigen. En dat gaat ten koste van de .kleinere landen als België en Nederland. Wilders zal het worst wezen.

Vie het komende "Gedoog-akkoord" wordt Nederland uitgeleverd aan de tijdelijke prioriteiten van Israëlisch rechts en van de meest doorgeflipte Amerikaanse Republikeinen. Is dat het land van admiraal De Ruyter? De man die een slim akkoord wist te sluiten met de islamitische Barbarijse Zeerovers uit Noord-Afrika?

Nee, het zou het land kunnen worden van achterbakse intriges om de EU te ondermijnen, Israël te vrijwaren van verdiende internationale veroordeling en de kampioen van intolerantie. Intern is daar geen goede reden toe. Dat tonen we elders aan. Daarom is het nodig, om gezonde, normale mensen in beweging te brengen om onze democratie te versterken.

Nederland is in gevaar. Zonder twijfel. Maar er zijn nog meer dan genoeg mensen in Nederland die zich hun rechtsstaat niet willen laten ontnemen!

Hieronder een portrettengalerij van Wilders met zijn Amerikaanse financiers en bondgenoten.
Wilders with Daniel Pipes, 2009

Wilders met Geller en Spencer, Florida, 2009
Pamela Geller met Wafa
Robert Spencer met Pamela Geller, 2009
Bostom, Wilders, Spencer and Geller, Florida, 2009
SP-cartoon, 2010
Wilders and Spencer, Florida, 2009

10 augustus 2010

Wilders vlucht vooruit naar Ground Zero. What to do?

Wilders Kaese-aus-Holland (copyright)Ik kan er niet omheen, te erkennen dat het best knap gedaan is door Geert Wilders (en/of door de spindoctorij die achter hem zit), de laatste dagen.
Juist toen hij dreigde opgesloten te raken in het Hollandse geven-en-nemen van het maandenlange formatie- annex gedoog-proces, wist hij de aandacht af te leiden met een nieuwe welgemikte provocatie: Gaan spreken op de SIOA-anti Cordoba Centrum demonstratie op 9/11 in New York City.
Vlucht voor de realiteit
Als bij toverslag, gaat het niet meer over de 18 miljard bezuinigingen (zonder lastenverhoging) op allerlei zaken die voor Henk en Ingrid belangrijk zijn. Wilders’ beloofde steun aan beperking van uitkeringsrechten, huurtoeslagen, kinderopvang, thuiszorg en medische zorg, om er maar een paar te noemen, zijn evenzoveel bommen onder de eenheid in zijn “fractie” en onder de steun die hij van de door hem misleide kiezers geniet. Die bommen zijn voorlopig nu even van tafel. Het gaat weer over Wilders zelf.
Dat schijnt de bedoeling te zijn, althans. Met zijn Duitse initiatief in een vorige formatiefase (gaan spreken in Berlijn op 2 oktober op een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Duitse haat-blog PI), had Wilders minder succes.
Schandelijk misbruik van het verdriet van de 9/11 slachtoffers
Bijna geen Nederlandse journalist, commentator of politicus, die nagaat, waarom het in New York werkelijk gaat: Een initiatief van dialoog- en integratie-gerichte moslims voor een cultureel centrum, niet OP, maar in de buurt van Ground Zero, waarin onder andere een islamitisch gebedscentrum is opgenomen. De New York Times van 8 augustus geeft een achtergrondartikel, waarin de groeiende brutaliteit van de Amerikaanse moslimhaters wordt beschreven: Eerst gebruikten ze drogredenen als “architectuur past niet in onze woonomgeving”, en dergelijke. Nu komen ze er openlijk voor uit, dat moslims per definitie “On-Amerikaans” zouden zijn. Zoals een commentator schreef: “Het is walgelijk, dat de moslim-bashers nu over de ruggen van de familieleden van de 9/11 slachtoffers heen, hun agitatie doordrijven.”
Ik betoog hier steeds, dat de angst- en haat-zaaierij weinig of niets met de Islam en de veronderstelde “achterlijkheid” van moslims te maken heeft. De moslims zijn gewoon op het ogenblik het gemakkelijkste doelwit voor demagogen, die zich als “verlosser” willen stylen. Inclusief het Lijden dat Verlossers in de Christelijke en Shia-tradities zich nu eenmaal ook moeten kunnen toe-eigenen. Rond 1950 waren het de Communisten en hun geestverwanten, die het doelwit waren van de heksenjacht van Senator McCarthy en zijn HUAC (House Committee for Un-American Activities). Het woord “Socialist” is nog altijd taboe in de VS: Je moet “liberal” zeggen. Nog eerder waren het uiteraaard de negers (zwarten) die als een “on-integreerbare” tsunami werden gezien, en, om u de gelegenheid te geven om “Godwin!” te roepen: de Joden, zij het dan vooral in Europa. Maar wat niet is, kan nog (terug-)komen.
De verplichte disclaimer
Laat ik hier nog even ook de verplicht geworden “disclaimer” invoegen: Ik wil helemaal niet beweren, dat alle moslims, communisten, zwarten en Joden lieverdjes zijn/waren. Nu en vroeger liepen en lopen er bij deze categorieën evenveel terroristen, misdadigers, verkrachters en ethnic cleaners rond als bij andere “cultuur”-groepen, Christenen inbegrepen. En ja hoor, bij alle genoemde gewelddadige fanatiekelingen zijn er steeds opnieuw, die zich beroepen op hun godsdienst, respectievelijk culturele tradities of ras, om hun gedrag en daden te rechtvaardigen. Dat geldt trouwens evengoed voor niet-godsdienstige fanatici, zoals sommige anarchisten en libertairen.
Wat hierboven staat, mag je van Wilders en zijn voorgangers niet zeggen. Dan ben je een “cultuurrelativist”, en liefst nog een “eliaire” ook. Hitler (godwin!) en Stalin (vanaf 1935)  gebruikten in plaats van “cultuurrelativist” het woord “cosmopoliet”. Dat betrof  joden, die immers in beginsel “heimatlos” waren samen met hun niet-joodse vrienden. Hele beroepsgroepen, zoals sociologen, economen, psychiaters en in het geval van Stalin ook artsen (het zgn. “artsencomplot” 1949) werden verdacht gemaakt en in de ban gedaan. In een volgende fase probeert de racistische demagoog te bewijzen, dat de “meelopers” van dergelijke groepen het volk bewust misleiden, omdat ze deel zouden uitmaken van een wereldcomplot, in het huidige geval, om de sharia in Europa en Amerika in te voeren. De hoax van de “Wijzen van Zion” (Tsaristisch-Nazistisch, eind 19e eeuw), en die van de zgn. alom aanwezige Moslimbroederschap, moeten dat aantonen. Als je verder in de geschiedenis teruggaat, kom je dergelijke angst- en haatzaaierij steeds opnieuw tegen. Tegen de vrijmetselaars (18e-19e eeuw), tegen de protestanten en tegen het Vaticaan en, om maar niet verder te graven, tegen de “heksen” (15e- en 16e eeuw). Die laatste wordt achteraf begrepen als een verzet tegen de moderne tijd, waarin de vrouw een min of meer gelijkwaardige rol aan die van de man ging spelen.
Ziehier dus het patroon: angst voor- en verzet tegen-, veranderingen wordt opgepakt door zelfbenoemde “verlossers”, dan een zondebok zoeken en die vervolgens demoniseren.
Terug naar Geert Wilders.
Zodra het concreet dreigt te worden en oplossingen in zicht komen voor werkelijk bestaande problemen, begint hij te spartelen als een duivel in een wijwatervat. New York 9/11 is voor hem een zorgvuldig voorbereide vlucht naar voren.
De “socialisten” worden in het PVV-program al gelijkgesteld met nationaal-socialisten. (Wij schreven daar over. Niemand pakt het in Holland op.) Nu hij officieel van mening mag verschillen met zijn toekomstige regeringspartners over het karakter van de Islam, kan hij ongestraft de terroristische aanval van Al-Qaeda op het WTC en het Pentagon omschrijven als: “EEN MISDAAD van DE ISLAM”. Aangezien de Nazis volgens hem en zijn PI- en Geller bondgenoten, door de Islam werden geïnspireerd (de fameuze Mufti van Jeruzalem) en eigenlijk bij uitstek “socialisten” waren, zijn alle progressieven, iedereen die op matiging aandringt, dus ook misdadigers.
Bij PI gaat dat erin als koek, natuurlijk. De loodzware last van de Duitse “Kollektivschuld” aan de holocaust, kan worden afgeschoven op socialisten en moslims. “En kijk eens hoe ze nu weer opnieuw samenspannen!”Maar ook de talrijke “jongste-dag” fanatici in de VS weten er weg mee. Armageddon staat voor de deur!
Bovenstaande redenering kun je natuurlijk niet genoeg herhalen. Ze heeft de “zwakte”, dat ze rekening houdt met het feit, dat de geschiedenis, de maatschappij, enzovoort, gecompliceerd zijn. Maar ze heeft het enorme voordeel, dat ze niet gemakkelijk te weerleggen valt.
Echter, om het “tij te keren” is ze onvoldoende: Er zit geen aantrekkelijk alternatief in voor de rassencultuur-demagogie. Ze spreekt niet van de echte problemen, waar “Henk en Ingrid” mee te maken krijgen op hun werk, in hun buurt en op school. Ze kan maar al te gemakkelijk, ook al is dat onrechtvaardig, worden afgedaan als “elitaire praatjes”.
Geen problemen ontkennen, maar oplossingen aandragen
Toch bestaan er genoeg voorbeelden van bereikte oplossingen voor de immigratie- en cultuur-spanningen. Het probleem is, dat die kleinschalig zijn. Ze zijn te vinden in stadsbuurten in heel Europa (en in de VS ook), waar men gekozen heeft voor wat men in Nederland de “Vogelaar”-aanpak is gaan noemen. In plaats van alleen te zoeken naar problemen en die met politie- en repressie-maatregelen te bestrijden, kijkt men ook naar de mogelijkheden, naar de ongebruikte kracht, van de verschillende bevolkingsgroepen, samen en afzonderlijk, in een immigratiewijk. Daarom was de benaming “krachtwijken” helemaal zo slecht niet gekozen.
Day-to-day emancipation: It Works!
Een simpel voorbeeld: In een Rotterdamse wijk klagen de (oudere, want hun kinderen zitten met hun kroost in een Vinex-wijk) autochtone bewoners erover, dat de bakker, de slager en de groenteboer er niet meer zijn, zodat het niet meer “gezellig” is en men zich op zichzelf voelt teruggeworpen. “We komen nauwelijks de deur meer uit”. In de wijk zijn er echter twee Turkse groenteboeren met prima verse en gedifferentiëerde aanvoer, drie Marokkaanse slagers, die voor de liefhebbers ook varkensvlees verkopen en twee allochtone bakkerij-winkels, plus een avondwinkel, gerund door Pakistanen. Die hebben de ruimte gekregen, omdat Albert Heijn en zelfs de Aldi het niet meer zien zitten, want er is te weinig koopkracht. Bengalezen drijven sinds een aantal jaren een stomerij. De lokale ontwikkelingsprojectleider vond samen met de “marinier” (politieman) van de buurt een uitweg: Excursie van de oudjes naar Friese dorpen, waar geen donkerhuidige lieden zich gevestigd hebben. Ontmoeting met de plaatselijke bevolking. De Friezen hebben helemaal geen plek meer om iets te kopen in hun dorp. Terug naar Rotterdam. Gesprekken met de lokale middenstand: aanbod meer aanpassen aan de mogelijke klanten. De groepen bij elkaar gebracht. De autochtonen hebben begrepen, dat alleen dank zij de immigratie en de ondernemingszin van de immigranten, er überhaupt nog buurtwinkels zijn. De middenstanders zijn blij met meer klandizie. Wederzijdse aanpassing. Het kost even tijd, maar de vriendelijke zoon van de Turkse groenteboer die twee keer per week de bestelling van oude Henk en oude Ingrid komt opnemen en bezorgen, wordt een huisvriend. De schoonzoon van Henk vindt voor hem een baan die recht doet aan zijn opleiding aan het HBO tot computerspecialist.
Dat dus.
Deze Henk en Ingrid stemmen geen PVV meer en hun Vinex-kinderen ook niet. Vader Özgun, de groenteboer, heeft de praatjes van de “Kalief van Keulen” niet meer nodig. Hij voelt zich eindelijk aanvaard op de plek waar hij werkt en woont. De Paul Scheffers (PvdA, helaas) van deze tijd hebben het mis, als ze zeggen, dat de inspanningen voor integratie alleen en uitsluitend van de immigranten en hun kinderen moeten komen. Het zijn moeilijke perspectiefwisselingen van twee of meer kanten. Dat het succes heeft, bewijst de studie van het Sociaal-Cultureel Planbureau van december 2009. Vrijwel overal waar in Nederland op die manier actie is ondernomen, blijken de bewoners zich gelukkiger en veiliger te voelen. De stemmers op Wilders komen uit woonplekken, waar de immigranten (nog) NIET zijn komen wonen. Waar de angst heerst.
Tony Judt, de een paar dagen geleden te vroeg gestorven Britse historicus/filosoof analyseert, beter dan ik het kan, de ziekte van deze tijd in zijn laatste boek Het Land is Moe, verhandeling over onze ontevredenheid (Contact, 239 pp, €19,95). Hij schetst de contouren van een democratisch, sociaal-democratisch, alternatief voor de compradoreneconomie van deze tijd. Maar het zijn alleen de contouren. Gelukkig is de Nederlandse vertaling prompt gekomen. Anders dan de recensente in NRC-Handelsblad, vind ik Judts boek inspirerend. (Overweeg ook: De vergeten twintigste eeuw.) Maar het is, opnieuw, niet genoeg.
Back to Basics!
Mijn referentie, vergeef me mijn ouderdom, is de campagne, die we in 1962/63 opzetten, om de door koude-oorlogs-rhetoriek platgeslagen mensen te mobiliseren. Voor meer vrijheid, tegen de Vietnam-oorlog. Wilders is alleen te verslaan, door naar zijn kiezers toe te gaan en eerlijk met hen te spreken over de problemen en hun mogelijke (niet: fantastische) oplossingen. De oplossing van het Wilders-probleem ligt hier en niet elders. Ik gruw van de afwachtende mentaliteit van degenen die in Nederland verantwoordelijkheid dragen, maar die niet opnemen. De management-boeken-lezers die de linkse schuilkerken bevolken, kortom. En ook de SP, die schaamteloos, jarenlang en tot voor kort, de mensen misleidde over de Europese Unie. Ze zijn, de SP, buitenproportioneel afgestraft door Wilders in 2009, die hun concept gauw heeft overgenomen en nu een anti-Nederlandse en populistische afvaardiging in het Europese parlement heeft, die een schande voor ons allemaal is.
Wat te doen, dus?
Eén van de achilleshielen van de komende bruine formatie VVD-PVV-CDA is de Eerste Kamer. Die wordt getrapt verkozen via de provinciale staten in 12 provincies. Volgend jaar maart. Een idee: Teach-Ins organiseren in alle provincies, de leugens van Wilders en zijn kornuiten aan de kaak stellen, alternatieven bespreken. Wat vijftig jaar geleden kon, kan nu nog steeds.
From Krapuul, the victory starts!
This is my personal opinion. The call to action is mine, not authorized by Krapuul. But I feel, there is urgency. Wilders can be stopped only here. Take away his legitimization by democratic means. In the absence of courageous politicians, ACT!!
Previously published at Krapuul and at In Europa Thuis and consequently At Home in Europe (Euractiv).

Related Posts with Thumbnails