13 juni 2007

Daniel Pipes verzamelt zijn anti-Islam- en anti-"Eurabia" stoottroepen in Malibu

Pepperdine University in Malibu bij Los Angeles is een instelling die in 1937 is gesticht door een rijk lid van de 'Churches of Christ' (Mr. George Pepperdine, handelaar in auto-onderdelen). In de vijftiger jaren gepromoveerd tot universiteit, kent ze drie faculteiten, waaronder die van Bestuurskunde (Public Policy Faculty).

Bovenstaande foto, ontleend aan pagina 2 van de ruim 200 pagina's dikke faculteitsgids voor het seizoen 2006/2007, toont dat de universitaire instelling geen geheim maakt van zijn toewijding aan een strikte Bijbel-interpretatie. (Klikken op de foto van de zuil met kruis, dan zie je de grondbeginselen van Pepperdine opgesomd).

In vertaling, luiden enkele van die grondslagen:
"Als Christelijke Universiteit, verklaart Pepperdine:
 • Dat God bestaat
 • Dat God uitsluitend in Christus is onthuld
 • Dat het leerproces niet ongestraft afgescheiden mag worden van het goddelijk proces
 • [..]
 • Dat vrijheid, of zij nu geestelijk, intellectueel of economisch is, ondeelbaar is
 • Dat kennis in laatste instantie oproept tot een dienstbaar leven"
Van ons mag dat.

Temeer, omdat klaarblijkelijk een poging wordt gedaan, om, ondanks de forse stellingen aan het begin, een zo breed mogelijk onderzoeksveld te definiëren en er verband wordt gelegd met het streven naar vrijheid, zoals dat in de Amerikaanse Grondwet is vastgelegd.

We hebben bij voorbeeld in Amsterdam de Vrije Universiteit, die ook op confessionele (calvinistische) grondslag opereert. Naast ruimte voor allerlei theologische nieuwe inzichten, wordt daar onderzoek gedaan en onderwijs gegeven van hoge kwaliteit op velerlei terreinen.

Spoedig, zullen er ook dergelijke universiteiten op islamitische grondslag zijn in Europa. Maar dat is nu juist het schrikbeeld dat centraal staat in de Pepperdine-conferentie over "Eurabia".

Niets, in de officiële teksten van Pepperdine, wijst erop, dat deze universitaire gemeenschap aan moslims het recht zou willen ontzeggen om hun godsdienst te belijden. Integendeel:
"Faculteit, administrateurs en de leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen vele religieuze stromingen, en studenten van alle rassen en geloven zijn welkom." (Blz. 8 van de geciteerde faculteitsgids).
In de inleiding wordt zelfs betreurd, dat religieuze- en familie-waarden zo massaal verloren zijn gegaan en aangedrongen op het stichten van meer gebedshuizen, waaronder ook "moskeeën".

In het eerste deel van mijn de serie over de "Collapse-Of-Europe" conferentie die 10/11 juni aan deze faculteit gehouden is (Daniel Pipes rallies his Anti-Islam and Anti-Europe Team in Malibu, 10.6.07, Legal Alien in New York), maak ik me boos (en vrolijk) over de flagrante tegenstelling tussen de opvattingen van de belangrijkste Europese sprekers op die conferentie, en de omgeving, waarin zij plaatsvindt.

Stel je voor: Onder het gigantische kruis-symbool, verkondigt Ajaan Hirsi Ali haar ongeloof en de opvatting, dat een strikte aanhouding van "tribale" Bijbel- en Koran-voorschriften van 1.400 tot meer dan 2.000 jaar geleden, leidt tot de ondergang van de Westerse beschaving en van het Liberalisme (een woord, dat ze in Amerika niet kan gebruiken, want "liberals" heten aldaar de vervloekte voorstanders van staatszorg, vrije keuze voor het moederschap en de evolutieleer van Darwin).

Ik kan me niet voorstellen dat twee andere prominente sprekers op de conferentie, Leon de Winter en Afshin Ellian, beide ook zelf-verklaarde Zonen van de Verlichting, zich werkelijk thuis hebben gevoeld in deze radikale Christelijke omgeving. Temeer, omdat de eerste twee keynote-speakers, de Canadese humorist Mark Steyn en de bevlogen zendeling Greg S. Davis van de Pepperdine-eigen Churches of Christ, tenenkrommende stellingen verkondigen.

Steyn verkondigde in januari 2006 in een opinie-stuk in het conservatieve dagblad The Wallstreet Journal (WSJ), dat de westelijke landen en de Amerikaanse Democratische partij zich ten onrechte alleen bezighouden met "tweederangs-impulsen", zoals ziekteverzekering, ouderdomspensioenen, ouderschapsverloven en andere "sociale" zaken.
(Over de betekenis van "social" als ondergeschikte categorie binnen het denken van de neoconservatieven en de noodzaak van de "noble lie" om de werkelijk belangrijke politieke zaken voor de elite te reserveren, zie mijn stuk van 4 juni in "huibslog" (Conservatisme en Neoconservatisme: Overeenkomsten en Verschillen) en, uitgebreider, in het Engels aldaar: Paul Wolfowitz and NeoCon Morals.)
Maar, zo gaat hij verder, de "eersterangs impulsen" die van de Staat behoren uit te gaan, worden verwaarloosd (behalve dan door de Amerikaanse Republikeinen onder Bush). Het zijn:
"... de nationale defensie, de familie en het gezin, het geloof en, het belangrijkst van allemaal, reproductieve activiteit - 'Gaat heen en vermenigvuldigt U', want, als u dat niet doet, dan kunt u zich al die tweederangs-impulsen, zoals welzijnszorg van de wieg tot het graf, niet meer veroorloven.
Amerikanen zien vaak niet, hoe ver de overige ontwikkelde wereld al op die weg afgezakt is!"
En al die frenetieke 'reproductieve activiteit' ("In pijn zult gij uw kinderen baren", luidt een bijbelwoord dat volgt op het hierboven geciteerde) is nodig om de oprukkende Islam in Europa te keren. En, let wel, voor Steyn is kinderen krijgen: staatstaak. Evenals geloof en familie.

Voor de aanwezige Hollandse leden van de Verlichtingskerk, voorstanders van een absolute scheiding tussen Kerk en Staat, liberale huiveraars voor een Staat die zich bemoeit met de vraag hoeveel, wanneer en hoe je kinderen krijgt, moet dit een volstrekt nieuw inzicht zijn geweest!

Steyn haalt de Aya Sofia, vroeger een Christelijke Kathedraal in Constantinopel, nu een (zij het als museum ingerichte-) Moskee in Istanbul erbij, om te illustreren, wat hij bedoelt: De verraderlijke linkse intellectuelen, die Djimmis, streven er bewust naar, om Europa tot "Eurabia" te maken.
"Italië en Nederland zullen alleen nog maar bestaan als geografische aanduidingen op een onroerend-goed kaart",
waarop blijkbaar de Sint-Pieter in Rome al tot moskee is omgebouwd en de Amsterdamse Vrije Universiteit een filiaal is van Caïro. - Gauw veel blanke, christelijke baby'tjes maken, dan bestaat er een kans dat het reeds ingestorte Europa nog "deels" opkrabbelt.

Voor dat laatste is Hirsi Ali om verschillende redenen minder geschikt. En ik vermoed ook niet, dat zij een staatsingrijpen in die materie in overeenstemming kan brengen met haar liberale opvattingen. Dat brengt ons op een volgend pikant inzicht. Lezers van deze blog herinneren zich dat we Hirsi Ali's artikel van 10 mei in Die Welt (vertaald in o.a. NRC-Handelsblad) over Turkije hebben besproken. (Ajaan Hirsi Ali pleit voor preventieve staatsgreep...).

Tegenstrijdige instructies aan de Turken
De instructie, op bevelende toon daarin gegeven aan de Europese Unie, om een "seculiere" staatsgreep van het Turkse leger tegen de heersende gematigd-islamitische AKP-partij te bevorderen, is niet door Europa opgevolgd. Integendeel: Uitbreidingscommissaris Olli Rehn heeft later die maand verklaard, dat een dergelijke staatsgreep een einde zou maken aan de toetredingsonderhandelingen met Turkije. En terecht. De gezamenlijk vastgestelde Kopenhagen-criteria (2002) voor would-be toetreders sluiten militaire dictaturen uit.

Hirsi Ali, die zich wellicht zelf ook wat ongemakkelijk voelde bij haar pleidooi voor afschaffing van de democratie, grondde haar betoog op de uitzonderlijke situatie, dat de Turkse seculiere "liberalen" tijd nodig hadden om hun "fouten" te corrigeren en weer de weg naar de massa's te vinden door middel van "sociale" programmapunten, die ze "verwaarloosd" hadden. Gut, gewoon even vergeten. Gauw een Turkse ziekteverzekering, ouderenzorg, werkloosheidsuitkeringen, kortom "zorg van de wieg tot het graf" organiseren.

Maar die Turkse liberalen (whoever they may be) hadden zich niet vergist. Ze hadden naar Steyn geluisterd, en zich geconcentreerd op "eersterangs impulsen": defensie (en de bijbehorende corruptie), hun gezinnen, het geloof en, "het belangrijkst van alles: reproductieve activiteit"! En dan komt Hirsi Ali hun nu vertellen, dat ze terug moeten naar "tweederangs"-impulsen?

Pipes en Ali maken het de Turken niet makkelijk...
Ja, het is niet eenvoudig om een Turk naar de smaak van Hirsi Ali en haar huidige inspirator, Daniel Pipes (die rond 10 mei vrijwel gelijkluidende artikelen schreef in de Amerikaanse pers) te zijn!
Ben je een gematigde moslim, dan ben je nog gevaarlijker dan de fanatiekelingen, want, al weet je het zelf niet, je gaat vroeger of later, als je de macht hebt, de sharia invoeren.
En ben je, godbetert, zelfs een seculiere Turk, dan gelden voor jou niet de voorschriften van profeet Steyn. Immers, het primaat van de eersterangs-impulsen geldt alleen voor landen die daartoe door God en de USA zijn uitverkoren.
Turken moeten zich rustig houden, ophouden met "reproductieve activiteiten" en zich beperken tot tweederangs-impulsen. Is dàt even een koude douche? Je hoeft waarlijk geen Turk te zijn, om daarvan horendol te worden!

Ik ben benieuwd, of Hirsi Ali en haar Nederlandse équipe er daar in Malibu samen met de heer Steyn uitgekomen zijn.

Een klein voorproefje van de internet-terreur van Pipes' Campus Watch
De honderden volgelingen van Mark Steyn die, blijkbaar daartoe opgeroepen via het netwerk van "Campus Watch", de afgelopen dagen mijn anders zo rustige "Legal Alien"-blog bezoeken (zie de commentaar-rubriek en de bezoek-statistieken), hebben daarop nog geen antwoord kunnen verzinnen.

"Campus Watch" is door de guru van de Pepperdine-conferentie, de visiting professor Daniel Pipes, een paar jaar geleden in het leven geroepen, om onder- en boven de gordel, elk positief geluid over de Islam, al is het afkomstig van perfect geïntegreerde Amerikaanse geleerden, te bestrijden. Dat gebeurt door middel van intimidatie en internet-terreur.

Daniel Pipes is niet de eerste de beste: Bush benoemde deze voorstander van een preventieve oorlog tegen de Islam tot president van het Amerikaanse Vredescomitee. Hij draaft voortdurend op voor Washingtonse fora, om zijn extremistische standpunten over 'de' Islam te verkondigen. Pipes gaat daarmee veel verder dan de Neoconservatieven, die, hoewel nauw verbonden met Amerikaans Christelijk Rechts, tolerantie en zelfs waardering kunnen opbrengen voor de Islam als een vreedzame godsdienst die in staat is om de massa's even rustig te houden als de christelijke kerken dat doen (behorend tot het "sociale domein"), door hen in te binden in een strikt moraal-systeem.

Wie gebruikt wie in Malibu?
Onderweg door de fascinerende sprekerslijst van de Collapse-conferentie, vraag ik me af, wie in deze setting nu eigenlijk het meest misbruik maakt van wie.
 • Het is vrij evident, dat Pipes de Pepperdine University misbruikt als forum voor godsdiensthaat.
 • Maar "christelijke" extremisten van het type Steyn domineren op hun beurt de "liberale" Verlichters van het type Ali en De Winter.
 • Of maken de godsdienstloze kruisridders Ali, Ellian en De Winter slim gebruik van de naieve Amerikanen, om steun te verkrijgen voor hun akties in Europa?
 • Maar het kan ook zijn, dat Pipes de Europese fanaten, die stilzwijgend aanvaarden dat hun continent "collapsed" zou zijn, slim gebruikt, om een impuls te geven aan zijn on-Amerikaanse haatcampagne in de States. (Denk aan McCarthy's kruistocht tegen Un-American Activities tegen geleerden, kunstenaars en anderen die ooit iets met de Communistische partij te maken hadden gehad).
 • Tenslotte een veronderstelling uit het kookboekje van Stalin: Zou het kunnen zijn, dat de NeoCons Pipes laten begaan, om te kijken, of daar bruikbare agitatie uit voortvloeit, zonder zich zelf op glad ijs te wagen?
Misschien, dat verder onderzoek naar de andere conferentie-deelnemers en nieuws over hoe het geld van het "American Peace Institute" van Pipes (en mogelijk wat middelen uit de "Desinformatie-campagne" van het Pentagon) verdeeld zijn tijdens het "besloten gedeelte" van de conferentie op maandag 11 juni, antwoorden op deze vragen gaat opleveren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails