19 mei 2010

PVV bazelt over een "dominante wortel-cultuur": Ongelijkheid van burgers opnemen in art. 1 van de Grondwet?Het wortelextract van de PVV is giftig voor de Nederlandse cultuur.
Op blz. 33 van het PVV-Verkiezingsprogramma wordt uitgelegd wat "Kiezen voor Onze Cultuur" betekent.Dit ranzige stukje begint met de volgende klaroenstoot:
Wij zijn een land met Joods-christelijke en humanistische wortels. Alles wat we hebben komt
daaruit voort: onze welvaart, scheiding van kerk en staat, democratie.
"Wij zijn een land": De inwoners van Nederland "zijn" niet een land, maar een "volk", een "natie", een "taalgemeenschap" of, als je het politiek wilt omschrijven, een door staatsgrenzen omsloten gemeenschap van burgers, die met elkaar een contract zijn aangegaan, om bepaalde waarden en beginselen te handhaven. Rechten en plichten.
De grote Verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau noemde dat het "contrat social".  Wezenlijk daarbij is, dat alle personen die zich legaal binnen de grenzen van de staat bevinden, deel uitmaken van deze "nation". Gelijke rechten en plichten voor iedereen zijn daarvan de grondslag. Zo staat het ook in artikel 1 van onze grondwet.
Die gelijkheid van rechten en plichten is ook de basis van de individuele veiligheid, waar Wilders zo mee schermt. Immers, zodra en zo lang een individuele inwoner van Nederland niet meer bang hoeft te zijn, dat hij/zij wegens zijn ras, religie of geslacht nadeel kan ondervinden of achtergesteld kan worden, hoeft hij/zij zich ook niet meer te bewapenen of bendes te vormen die via knieschoten andere Nederlanders terroriseren. Het geweldsmonopolie van de overheid (politie, leger, rechterlijke macht) verbiedt het vormen van milities en garandeert in de praktijk de veiligheid van iedereen tegen agressie door anderen. In beginsel, natuurlijk. Maar je moet met een zuiver principe beginnen om één en ander te regelen.
Juist dat artikel 1 van de Grondwet zegt Wilders nu te willen veranderen. Bij de "Oplossingen" van deze paragraaf staat in GROTE LETTERS, onderaan blz. 35:
En vooral: in artikel 1 van de Grondwet verankeren we de
Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur
Verankerde Joods-christelijke en humanistische Wortels: In het jaar 754 hebben de Friezen nog Sint Bonifatius, die de Nederlandse heidenen kwam bekeren, bij Dokkum vermoord. Dat was een eeuw, nadat onder joods-christelijke inspiratie, in het verre Arabië de Islam was geboren. Sindsdien, heeft het Christendom inderdaad veel invloed gehad op de cultuur van degenen die de Lage Landen waren komen koloniseren. De eerste humanistische reactie tegen de verstikkende invloed van de corrupte RK Kerk was niet, zoals iedereen elkaar nabouwt, de achttiende-eeuwse Verlichting, maar de Renaissance in Noord-Italië, die met grote vertraging ook hier doordrong tegen het einde van de Middeleeuwen. Van Joden moest men hier niet veel hebben, net zoals in de rest van Europa.
Wel was er, met name in het Westen van wat later Nederland zou gaan heten, een eigen volksaard ontstaan, met als sterke punten: onafhankelijkheid, samenwerking en openheid naar andere culturen.
  • Die koppige onafhankelijkheid heeft veel te maken met het feit, dat de ontginners van de moerassen vrijwel geheel op zichzelf waren aangewezen. Het feodalisme met zijn lijfeigenen heeft hier nooit echt aangeslagen. 
  • Samenwerking in streek- en dorpsverband werd afgedwongen door de strijd tegen het water en de noodzaak, om door middel van zelfbestuurde waterschappen collectieve arrangementen te maken en in stand te houden. Een grondeigenaar kon niet zo maar zijn afvalwater bij de buren lozen. Daar moest je samen iets aan doen. Vandaar het eeuwige "polderen": compromissen sluiten en de uitvoering daarvan delegeren aan dijkgraven en dergelijke.
  • Openheid naar andere culturen was nodig, om de handel met de omliggende streken goed te kunnen drijven. De Nederlandse "tolerantie" is verankerd in onze cultuur, enerzijds, omdat het Christendom van Jezus en Paulus cultuur-relativistische elementen bevat, anderzijds, omdat "leven en laten leven" op den duur voor de Hollandse en Zeeuwse handelaars het voordeligst uitpakte.
De "wortels" van een cultuur bestaan dus niet uit religies en ideologieën, maar uit een eeuwenlange wisselwerking tussen allerlei factoren, waarbij de lokale interpretatie van de godsdienst of de filosofie vaker diende als rechtvaardiging voor een door materiële omstandigheden opgedrongen gedrag, dan omgekeerd.

Maar de PVV maakt het nog gekker. Ze zegt: Die ideologische "wortels" ZIJN de Nederlandse cultuur. Als we die wortels maar "verankeren" in de grondwet, dan is de bedreigde Nederlandse cultuur gered, want dan wordt ze "dominant". Hier is sprake van verwarring tussen "natuur" en "cultuur". In de natuur wordt een plant bepaald door zijn wortels. In de cultuur (van het Latijn: colere=bebouwen) worden planten uitgezaaid, behandeld, met elkaar gekruist en verzorgd met het oog op wat ze produceren. Het is een eindeloos proces van verandering.
Wilders en de zijnen zeggen daarentegen, dat ze hun interpretatie van de Nederlandse cultuur willen opleggen via een "canon" (typisch statisch kerkelijk begrip) die verplicht op school moet worden onderwezen (indoctrinatie) en dat alles onder de Nederlandse vlag, die op alle scholen moet wapperen (één van de "Oplossingen" in de cultuur-paragraaf).

Maar het ergste komt nog. Omdat de PVV cultuur met natuur verwart, suggereert de "wortel"-vergelijking ook, dat men denkt, dat iemand die andere dan de canoniek voorgeschreven wortels heeft, voor zijn leven lang getekend is, tot in zijn kinderen en kleinkinderen! Iemand die geboren is in een moslim-land, want daar gaat het Wilders natuurlijk om, heeft een "natuur" die onaanvaardbaar is, ook al kan die persoon daar zelf niets aan doen. Daarom moet het PVV-wortelextract per grondwetswijziging "dominant" worden. Om ze eronder te houden.
En dat, terwijl een cultuur nu juist is aangewezen op kruisbestuiving, vernieuwing, nadenken, intelligentie en openheid. En dat, terwijl "cultuur" inhoudt, dat datgene wat boven de aarde groeit, door mensenhand ontstijgt aan de natuurlijke predestinatie van zijn willekeurige uitzaaiing en van zijn wilde wortels.

Wat kwam er ook weer terecht van de geniale uitvindingen van Willie Wortel?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails