27 mei 2010

Twee tersluiks ingevoegde haakjes (..) onthullen de #demoniserings-plannen van #Wilders.

Hoe komt het toch, dat het nog niemand opgevallen is? *)

Op blz. 35 van het PVV-program: staat:
• Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme. Op 5 mei vieren
wij onze bevrijding. Dat blijft zo. ...

Denkt of hoopt men, dat die twee zo onschuldig lijkende haakjes rond "nationaal" daar toevallig terechtgekomen zijn? Nee, wat er staat, betekent, dat "we" op 4 mei ook "de slachtoffers van het socialisme" zouden moeten gaan herdenken. Dat wordt dus anders dan tot nu toe. Alleen 5 mei, "dat blijft zo".

Je zou kunnen denken, dat het hier om een kromme formulering gaat, want nergens in het program onderbouwt de PVV, dat ze de 4-mei herdenking van de Nazi-bezetting en de slachtoffers daarvan, van inhoud zou willen veranderen. Als er echter staat, wat de bedoeling is, dan is dit een bewijs, dat Wilders
al een heel eind gevorderd is met zijn intimidatie en gifspuiterij.

Hier zou een grens behoren te liggen: Dit gaat over de streep! Voor iedereen in de Lage Landen. Ik voor mij althans, laat me de 4-mei herdenking niet afnemen. Ik zal nooit toelaten, dat ze wordt omgezet in een herdenking van wat Wilders vies en voos vindt. Ik zou verraad plegen aan familie, vrienden, partijgenoten, kunstenaars en politici, die in mijn land algemeen kiesrecht, sociale woningbouw, staatspensioen literatuur en gedichten en nog veel meer andere beschavingselementen hebben gebracht, die voor mij tot de "wortels" van onze samenleving zijn gaan behoren. Bovendien, onder de slachtoffers van het Nazisme, hoeveel onder hen beriepen zich niet op het socialisme?

Immers, de 4-mei herdenking gaat over de Duitse bezetting van Nederland, de slachtoffers die zij maakte, zowel onder soldaten en burgers (de oorlogsmisdaad van het bombardement op Rotterdam, bij voorbeeld) en, niet in de laatste plaats, over de genocide op de joden die in Nederland verbleven. Het is een anti-Nazi gebeuren. We zeggen samen "neen" tegen een "misdadige ideologie", het Hitlerdom.

Diverse pogingen in het verleden, om het karakter ervan te wijzigen, zijn, -gelukkig- stukgelopen.
Men wilde bij voorbeeld de (Nederlandse) gevallenen bij de "politionele acties" in Nederlands-Indië van 1946-1949 erbij betrekken, of de Nederlandse militairen die in de Korea-oorlog (1950-1953) gevallen zijn.
Er is niets tegen, om ook deze slachtoffers te herdenken. Maar daar zijn genoeg andere gelegenheden voor.

Immers, de Nazi-bezetting van Nederland en alles wat daarmee samenhangt, is uniek, mag nooit meer worden herhaald. De 4-mei herdenking brengt alle Nederlanders samen, die het fascisme verafschuwen en die de slachtoffers ervan willen eren.
Slachtoffers: Of ze nu jood, communist, socialist, gereformeerde, katholiek, moslim (want ja, die waren er ook!), zigeuner (Roma), homosexueel, ondernemer (Van Hall, bij voorbeeld, bankier), vakbondsleider (Spoorwegstaking), westers, niet-westers (Surinamer, bij voorbeeld), liberaal, ja zelfs Trotskist (Henk Sneevliet) waren! Of die een combinatie van meerdere van de bovengenoemde "etnisch-religieuze wortels" of opvattingen in zich verenigden. Die mensen herdenken "we" allemaal samen.

4 mei is een belangrijk nationaal moment. Voor sommigen, waaronder schrijver dezes, zelfs het belangrijkste nationale moment als Nederlander. Het mag dan vooral gaan over wat we in grote meerderheid NIET willen zijn en over wat we nooit meer willen, het gaat ook over de verdraagzaamheid en openheid die tot de beste eigenschappen behoren van de mensen die samen ons land bewonen, daar we immers zonder onderscheid ALLE slachtoffers van de bezetting, of we het nu met ze eens zijn, of niet, in onze herdenking betrekken.

Dat nu, wil Wilders veranderen met zijn stiekeme, tersluikse, HAAKJES...

Ik zeg: "Wilders", want ik maak me sterk, dat zelfs onder zijn naaste onderdanen in de fractie en bij de kandidaten er maar weinig zijn, die het Nederlandse socialisme willen demoniseren, door het met nationaal-socialisme gelijk te stellen! En dat geldt in nog sterkere mate voor de Nederlanders die overwegen, om op 9 juni op dit PVV-programma te stemmen. Ze worden belazerd. En het is hoog tijd, om dat openlijk te zeggen.

De rattenvanger van Venlo pijpt zijn verleid'lijk lied in Nederland met verhalen over de zorg die hij zou hebben over de gewone mensen die worden getroffen door de gevolgen van globalisering en immigratie. Het gevaar, waaraan hij zelf blootstaat, wordt tot op het bot uitgebeend. Maar diezelfde gewone mensen toelaten als lid van zijn "partij" - dat is hem een stap te ver! Wilders stelt de democratisering van z'n "partij" nog even uit, zegt hij, omdat dat "voor- en nadelen" zou hebben. Vooralsnog zijn de nadelen voor Wilders groter dan de voordelen. Nederland is nog niet rijp voor het Führerprinzip. Het principe van de Leider, die -hij alleen- weet waarheen het moet gaan.

Ik wilde het eerst zelf niet geloven en hoopte dat het gezichtsbedrog, een koopmanslistje, van Wilders was. Ik heb tot voor kort gedacht, dat dergelijke praat van Wilders bestemd was voor een buitenlands publiek, met name in Amerika, waar het geld vandaan komt, waarmee hij met zijn eenmanspartij de Nederlandse rechtsstaat bedreigt (Job Cohen, in het "premiersdebat").

Geert Wilders' ultraconservatieve- en suprematistische**) opvattingen, z'n plannen voor "ethnic cleansing" van "tientallen miljoenen moslims" in Europa (Kopenhagen, 2009) en z'n gelijkstelling van socialisme met het ondersteunen van een misdadige ideologie (Los Angeles, 2009 - we komen er verderop nog op terug), bewaarde hij immers voor het buitenland. En zelfs, wanneer hij erop werd aangesproken, distantieerde Wilders zich, zij het dubbelzinnig en lafhartig, van die associaties, zodra ze in Nederland onderwerp van discussie werden..
Zo liet hij het debat met Van der Laan over zijn Deense uitspraken verwateren in een gekissebis over hoeveel miljoenen moslims in aanmerking voor deportatie kwamen, om vervolgens in De Telegraaf de kaart van de demonisering te trekken: Als Wilders iets zou overkomen, zou het de schuld van de PvdA-minister Van der Laan zijn!
Bij het CAN-incident van eind maart, toen bleek dat Wilders zich had ingelaten met een ultra-protestantse organisatie in Californië, die vrouwen- en homo-haat niet schuwt, trok Wilders zich schielijk terug van de feestelijke presentatie van de Wilders-film die voor 1 mei gepland stond. Nu ook weer, zonder zich werkelijk van deze ongemakkelijke bondgenoten te distantiëren.

Ik begon dus te twijfelen. Wil Wilders werkelijk de "vrijheid van meningsuiting" gaan verdedigen met een heksenjacht op mensen, die in zijn definitie, -ook al noemen zich "links" of "socialist" en zijn het geen moslims-, zijn geïnfecteerd met de "misdadige ideologie" die Islam heet?

En ja, ik begin het werkelijk te geloven. Wilders weet ook wel, dat hij, als hij nu in Nederland dergelijke bedoelingen bekend zou maken, hij faliekant de kous op de kop zou krijgen.

Daarom plant Wilders de zaadjes van zijn giftig onkruid in onopvallende hoekjes. Het PVV-voorstel tot ombouw van de Nederlandse rechtsstaat, (waarin kerk en staat immers gescheiden zijn), naar een etnisch-ideologische staat met een "wortels"-bepaalde "joods-christelijke en humanistische" "Leitkultur", staat, evenals de voorgestelde demonisering van het socialisme op 4 mei, zonder verdere toelichtingen achteraan in het "Cultuur"-hoofdstuk in het PVV-program.

Intussen, wordt de zaaigrond door Wilders ijverig geprepareerd met de mest van de demonisering van de Nederlanders die niet onder de PVV-definitie vallen. In het RTL-"premiers"-debat van vorige week, werd Job Cohen weggezet als "geïslamiseerd". Wilders' woorden sloten zelfs niet uit, dat Cohen opzettelijk uit zou zijn op het invoeren van de sharia. Maar dat zei hij (nog?) niet met zoveel woorden.

Dat deed Wilders wel, in 2009, toen hij in de Verenigde Staten optrad. Herhaaldelijk zelfs. Hieronder als voorbeeld een van zijn beruchte toespraken in fundamentalistische synagoges en christelijke centra in de VS, die waarop de film "Islam Rising" van het CAN gebaseerd is:Het Amerikaanse verhaal is in april 2009 steeds hetzelfde. Als je het helemaal wilt zien, bekijk dan de Geert Wilders Islamification Speech in LA, 11 april 2009, die 27,5 minuten duurt.

War het me bij de Wilders-retoriek om gaat, is het moment (ongeveer na 6:40 minuten), dat Wilders de "multiculturalisten" en "culturele relativisten" gelijkstelt met verraders. Met mensen die "ons" in het moeras hebben getrokken. De politieke hoofdvijanden, blijkbaar. Het zijn woorden, die Wilders reserveert voor linkse intellectuelen, voor socialisten.

Deze woorden doen denken aan de "cosmopolieten" die voor Hitler, en trouwens ook Stalin, de te elimineren boosdoeners waren. Cosmopolieten waren voor de laatstgenoemden: joden en "jodenvrienden". Culturele relativisten zijn voor Wilders: moslims en "moslim-vrienden".
In beide gevallen gaat het om mensen, die zich voor andere culturen dan de hunne openstellen. Daar is toch, zou je zeggen, niets mis mee? Als je vrijheid van spreken wilt, zou je toch ook vrijheid van denken, vrijheid van onderzoek, nieuwsgierigheid en bereidheid om je oorspronkelijke mening te relativeren (!), moeten willen?

Hier komt Wilders' inspelen op de angst voor het onbekende om de hoek kijken. Woorden als "cosmopolitisme" en "cultureel relativisme" worden gebruikt om de tegenstander te demoniseren. Mensen die zulke enge dingen doen als cosmopoliet zijn en die de superioriteit van de "westerse cultuur" betwijfelen, ook al zijn ze zelf geen moslims, die moeten wel deel uitmaken van een wereldsamenzwering om het kalifaat in te voeren.

Bij zijn demoniseringscampagne, sluit Wilders aan bij een helaas algemeen fenomeen in de Europese geschiedenis (en die van andere continenten ook). Als je maar lang en vaak genoeg van "verjoodsing" sprak, of van "Verjüdung" (of van gelijksoortige woorden in andere talen, want antisemitisme was echt niet tot Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk beperkt), wanneer je het had over sociaaldemocraten, communisten, vrijzinnige christenen, banken, het leger, de kunst, de wetenschap en de handel, dan ging het publiek stukje bij beetje geloven, dat er toch echt wel iets van waar moest zijn.

In dat demoniseringsproces, zijn de slachtoffers geneigd, om zich verdedigend op te stellen. "Er zitten helemaal niet zoveel joden in onze partij," zeiden de sociaal-democraten, "en die bij ons zijn, dat zijn geen gelovige of zionistische joden, maar mensen die net als wij zijn." "Het gaat in de politiek om andere, belangrijker, zaken." En, net als Wouter Bos c.s. het in de afgelopen jaren in de PvdA hebben geprobeerd, werd door hen getracht om een strenge houding aan te nemen tegenover immigranten, volksvreemde elementen, enzovoort. Dat alles en nog meer, bevordert juist het demoniseringsproces. Het is nu al zo ver gekomen, dat Wilders het familielid van een van de twee voorzitters van de Joodse Raad tijdens de bezetting kan beschuldigen van "islamisering", zonder dat de twee andere "premierskandidaten" van hun ontzetting en walging (if any) laten blijken!

Het is -helaas: nogmaals- een algemeen verschijnsel, die demonisering via de giftige suggestie van "Verjüdung" (nu: "islamisering"). Met als bondgenoten: de cosmopolieten (nu: "cultuurrelativisten").

En het zit er diep in, het gif van het antisemitisme, het anti-Roma-isme, en, nu, in Nederland en de rest van Europa, van het anti-islamisme. De angst voor de vreemdeling die naast u woont.

Zelfs na de holocaust, was het met het antisemitisme bepaald niet afgelopen. In 1944-45 wisten sommige zojuist van de Nazi-bezetting bevrijde Polen, niets beters te doen, dan pogroms los te laten op de weinige overgebleven joden in het land. Stalin, ook niet voor een kleintje vervaard, zoals al in de dertiger jaren was gebleken, startte in de tweede helft van de veertiger jaren in de hele Sowjet-Unie en de landen van het Warschau-Pact, een anti-joodse campagne, eerst in de communistische partijen (Slansky, enz.), later tegen allerlei soorten van specialisten en wetenschappers, met als toppunt de terreur tegen het zogenaamde "witte jassen complot" van joodse artsen in Moskou, dat pas werd beëindigd met Stalin's dood in 1953. En het was ook terecht, dat de Nederlandse regering zich onlangs bij de Westerbork-herdenking verontschuldigde voor de kille en discriminerende ontvangst, na mei 1945, van joodse overlevenden uit de onderduik en uit concentratiekampen.

En die Nederlanders die behoren tot het langzaam maar zeker door Wilders gedemoniseerde bevolkingsdeel van "linksen", "elite", "dhimmis" en theedrinkers, socialisten en kunstenaars, gewone vrijwilligers die taal- en fietslessen geven aan immigranten, en die denken gevrijwaard te zijn van discriminatie en broodroof, van marginalisering en vervolging, omdat ze zelf de Islam niet aanhangen en geen hoofddoeken dragen, die vergissen zich heel erg, als ze vinden (wensdenken?), dat het uitsluitend om een zaak tussen Wilders en de Islam gaat. Biefstuk- en kaviaar-socialisten gaan zelfs aan moslim-medeburgers verwijten, dat ze te weinig doen tegen Wilders, om zich een excuus te verschaffen, om zelf verder te overwinteren in hun "linkse schuilkerk", hopend dat het wel "overwaait".

Ik kom tot de conclusie, dat de vrijheidslievende niet-moslims, de mensen die zich dagelijks inspannen om van de economische, maatschappelijke en culturele veranderingen in plaats van een nachtmerrie, een succes te maken, dat het juist die mensen zijn, die, samen met de Nederlandse rechtsstaat, het grootste gevaar lopen. Wilders is in de eerste plaats een probleem tussen oorspronkelijke Nederlanders. En die hebben zich niet te gedragen als de beruchte "burgemeesters in oorlogstijd", noch als struisvogels, noch als jezuïtische rechtvaardigers van Wilders' ideeën, zoals onze barbarist Hans Jansen..

Wilders is uit op een ideologisch "verankerd", "verworteld", Nederlanderschap: Een vage en verwarrende definitie in artikel 1 van de grondwet over "joods-christelijke en humanistische wortels", moet het staatsburgerschap van mensen die dergelijke "wortels" niet hebben, beperken, twijfelachtig maken, althans aan voortdurende waakzaamheid en kritisch onderzoek onderwerpen. (Zie mijn artikel daarover op DLL: PVV bazelt over een "dominante wortel-cultuur": Ongelijkheid van burgers opnemen in art. 1 van de Grondwet? van vorige week). Degenen die daarbij het eerst in het vizier worden genomen, zijn de socialisten, blijkbaar.

Wantrouwend- en vooringenomen onderzoek, uitgaande van een voor-darwinistische en voor-christelijke theorie over "besmetting" door de islam van iedereen die in een "moslimland" geboren is, dat heet met een Latijns woord "inquisitio". Inderdaad, goed gezien, daar komt de Inquisitie vandaan. Kerkelijke rechtbanken onderzochten ketterij, dat wil zeggen: opvattingen die niet met die van de toenmalige RK Kerk overeenkwamen. Marteling werd daarbij niet geschuwd. De uitvoering van de wrede vonnissen werd aan de burgerlijke rechter overgelaten. Ook een vorm van scheiding van Kerk en Staat.

Het bekendst in de Spaanse inquisitie. Die richtte zich vooral op de vele Spaanse joden en moslims, die eerder, gedwongen, tot het christendom waren overgegaan. Hun gangen nauwgezet nagegaan. Als ze geen varkensvlees aten, thuis sjabbat vierden, in de richting van Mekka baden, dan waren ze erbij. Tegen 1492 was het hele Iberisch schiereiland zodoende moslim- en joden-vrij. Maar de arme katharen, een oude christelijke secte in Zuid-Frankrijk, kregen ook te maken met demonisering en vervolgens onderdrukking.

De Tachtigjarige Oorlog, de Geuzen-opstand dus, waarvan het PVV-program zoveel werk maakt, was, behalve een protestbeweging tegen 10% vermogensbelasting (de tiende penning van Alva) ook juist het verzet tegen de beoogde invoering van de inquisitie in de Nederlanden. In z'n eerste paradox is de PVV niet gestikt. Maar dit terzijde.


Het lijkt een paranoïde idee van mij, dat de islamofoben erop uit zouden zijn, om een nieuw soort inquisitie in te voeren. Ik zou er dan ook niet op zijn gekomen, als niet de vanuit Amerika opererende Duitse pro-Wilders blog "Politically Incorrect" (PI) niet onlangs een lans had gebroken voor het herwaarderen van juist diezelfde Inquisitie uit naam van de strijd tegen de islamisering. Het luidt  "Die Heilige Inquisition hatte Recht!":
Die Heilige Inquisition war jung und fortschrittlich, war frauenfreundlich, war effizient, hatte recht, war heilig. Der all dies in einem Buch behauptet, heißt Hans Conrad Zander und war Mönch im Dominikanerorden (das ist der Gründerorden der Inquisition).

De redenering bij PI is nu, dat door de Heilige Inquisitie het Westen voor een Islamisering gered is. "Zonder de Inquisitie, zouden jij en ik hier nu niet zijn." Een noodzakelijk kwaad. Weer van toepassing op het huidige tijdsgewricht. Eén van de vele bezoekers en commentationen bij PI, ene jHunyadi, legt ons eens even precies uit, waarom de inquisitie zo gelijk had, met ketters aan te pakken. Het waren namelijk de voorlopers van onze dhimmis, onze "cultuurrelativisten":

Nicht zu vergessen: Die Katharer waren die Ursozialisten und Urkommunisten, die schon Friedrich Engels als Vorgänger erkannt hatte. Sie waren keineswegs die sanften Prediger und blütenweiß-unschuldigen Freigeister, sondern Psychosektierer und Putschisten mit extrem totalitären Zügen. Sie zwangen alte Mitglieder ihrer Gruppen zum Selbstmord, etwa durch Verhungern, durch Essen von Glasscherben oder Selbstvergiftung. Sie förderten Abtreibung und Kindsmord. Und sie galten schon zu ihrer Zeit als die fünfte Kolonne des Islam – “Lieber den Türken gedient als dem Papst” war eine ihrer meistgebrauchten Losungen, z.B. bei den Bogumilen auf dem Balkan.
Kijk, dat zijn de ideeën die opgeld doen op een blog, die op z'n voorpagina wel zes verschillende keren voor Wilders werft en die eind maart een anti-Nederland en pro-Wilders demonstratie organiseerde voor de Nederlandse ambassade in Berlijn.
En Wilders zelf? Die laat het zich aanleunen.

De "sluipende islamisering" is demagogie. De sluipende ondergraving van de Nederlandse rechtsstaat en het ombouwen daarvan tot een Wilders-theocratie is maar al te reëel.

Wat twee onnozele haakjes ons niet allemaal kunnen leren...

-----------------------------------
*) Met uitzondering van de blog GeenCommentaar, die het als "Quote" publiceerde, maar ... met als enig commentaar, dat het hier weer eens een "godwin" betreft. Wat op zich juist is.)
**) suprematisme: de opvatting dat een ras, een bevolkingsgroep, een religieuze groep per definitie superieur zou zijn aan andere.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails